Přírodní tepelněizolační materiály mají srovnatelné vlastnosti jako syntetické, přičemž jejich výhodou jsou lepší letní tepelná ochrana, lepší schopnost regulovat vlhkost a příznivější ekologická bilance.

Úvodem je nutné předeslat, že nelze jeden jediný tepelněizolační materiál označit za ten nejlepší. Správný výběr závisí především na oblasti jeho použití. Širší využití ekologicky vhodných materiálů ovšem předpokládá změnu myšlení ve stavební sféře a tento proces vyžaduje určitý čas. Kromě toho masovou poptávku po izolacích nelze v současnosti pokrýt jenom přírodními izolanty. Přesto přírodní materiály nabízejí řadu výhodných vlastností, které zásadním způsobem ovlivní výslednou uživatelskou hodnotu stavby.

Paleta materiálů

S roubenými domy se nemusíte setkat jen ve skanzenech, i v současnosti po tomto řešení sahá čím dál víc stavebníků. Kvalitní izolace zde hraje klíčovou roli.V našich podmínkách je dnes pro tepelnou izolaci domů možné využít slámy, konopných nebo lněných vláken, ovčí vlny a rákosových výrobků. Balíky slámy stlačené na požadovanou hustotu a velikost jsou vyráběny vždy na zakázku pro konkrétní stavbu. Ovčí vlna ve formě izolační rohože je již také dostupná z místních zdrojů. Konopí je prozatím možno získat pouze ve formě volně ložené vlny, hledá se výrobce izolačních panelů a rohoží. Ty lze na objednávku dovézt ze SRN, Rakouska nebo Holandska.

Rákosové panely alternující polystyren lze použít jako kontaktní fasádní systém nebo pro vnitřní využití jako nosiče hliněných omítek. Izolační desky z dřevní vlny jsou vyráběny v SR a jsou pro nás tedy cenově dosažitelné. Stejně jako perlit a keramzit, který je zde již tradičním materiálem. Souběžně s prosazováním těchto izolací na trh probíhají zkoušky a certifikace přírodních materiálů. Navrhování a uplatnění těchto materiálů v konstrukcích předpokládá jasné definování jejich vlastností.

Izolace dřevem

Na trhu jsou už dlouhodobě dostupné výrobky ze surovin jako jsou dřevo, vlna, konopí anebo len, doposud ovšem byly jako izolační materiály téměř neznámé.

Nízkoenergetický rodinný dům u Milevska (autor akad. arch. Aleš Brotánek).Výrobky na bázi dřeva jsou mezi tepelnými izolacemi z dorůstajících surovin materiálem číslo jedna. Takovým materiá­lem jsou dřevovláknité desky, jež se vyrábějí z neošetřených odpadů pocházejících ze dřevozpracujících závodů. Dřevo může být zpracováno také do podoby dřevní vlny, z které se přidáním pojiv vytváří tepelněizolační desky. Dorůstajícím materiálem je v širším smyslu také celulóza, kterou získáváme přímo ze dřeva anebo ze starého papíru, a jako tepelná izolace se používá ve formě foukaných vloček anebo tvrdých desek.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Konopí, len a bavlna

Naturizol je konopná přírodní izolace se lněným a jutovým vláknem.Materiály s velkým potenciálem hlavně pro domácí zemědělskou produkci jsou len a konopí, ty jsou svou vláknitou strukturou ideální na výrobu tepelných izolací. Vlákna se rozčesávají do podoby rouna a buď se v tomto stavu nechávají, anebo se spojují do rohoží a desek rozličných formátů. K izolacím se využívá také lněné a konopné pazdeří coby zbytkový materiál. Obilná sláma se zase od nepaměti používá jako přísada do hliněných omítek a nepálených hliněných cihel při stavbě obydlí. V současné době nachází stále větší uplatnění při výrobě lisovaných slaměných desek, přičemž slaměné balíky se těší stále větší pozornosti vzhledem k jejich nízké ceně a zajímavým tepelně­izolačním vlastnostem.

Jako zbytkový produkt obhospodařování kulturní krajiny může v oblasti výstavby najít uplatnění také rákos jako střešní krytina anebo ve formě tepelněizolačních desek s vysokou stabilitou a odolnosti vůči vlhkosti.

Výhody přírodních izolačních materiálů

■ lepší letní tepelná ochrana

■ lepší schopnost regulovat vlhkost

■ příznivější ekologická bilance

■ jejich výroba, zpracování a používání je ze zdravotního hlediska bezproblémovější

■ jejich produkce se omezuje jen na nejnutnější výrobní procesy

■ zatížení životního prostředí je vzhledem k nepatrné energetické spotřebě při výrobě zanedbatelné

Nad korkem visí ekologický otazník

Ve formě desek se také využívá korek, získávaný z korkového dubu, který navíc můžeme v drcené formě použít jako sypanou výplň. Korek spolu s kokosovým vláknem a bavlnou však nejsou domácí suroviny a právě vzhledem k jejich většinou dlouhé přepravní vzdálenosti visí nad jejich používáním ekologický otazník.

Dalším materiálem z rostlinné říše je bavlna, která se využívá ve formě rohoží anebo jako volně ložený výplňový materiál. Podobné vlastnosti má také vlna (coby izolant živočišného původu), se kterou se můžeme setkat v podobě rouna s širokým uplatněním při izolaci stěn, střech a stropů.

Úskalí syntetiky

■ Syntetické izolační materiály je možné rozdělit na minerální anorganické (minerální vlna, skelná vlna) a fosilní organické (polystyren - EPS a XPS, polyuretan PUR).
Hlavním problémem umělých minerálních vláken, kromě obsahu toxických pojiv (např. formaldehydu) a vysoké energetické náročnosti výroby, je také uvolňování mikročástic vnikajících do plic a z toho vyplývajícího nebezpečí plicních onemocnění, dále pak sublimace pojiv při teplotách nad 250 °C.
■ U fosilních izolací není problém v uvolňování škodlivin během výrobního procesu tak zásadní, více se však do popředí dostává vstupní surovina zajišťující zvětšení objemu izolace (v minulosti FCKW, dnes pentan a CO2). Vznik škodlivin během výroby (styrol a pentan v případě EPS), otázka znehodnocení EPS (při spalování se uvolňují oxidy, monostyrol a bromovodík, nad 500 °C dioxiny a furany) anebo PUR (vznikající izokyanáty, sloučeniny fosforu, oxidy nitrátů, saze atd.).
■ Problematické je i ztenčování zásob ropy jako surovinové báze, dlouhé přepravní vzdálenosti a ekologická rizika během transportu (pomineme-li další geopolitická a jiná hlediska).

Šetrné suroviny

Rákosové panely lze použít pro kontaktní fasádní systém místo polystyrenu, nebo uvnitř domu jako nosiče hliněných omítek (HLINENYDUM.CZ).Současné hospodářské a právní podmínky v rámci Evropské unie vytvářejí z dorůstajících surovin a jejich používání pro tepelněizolační účely perspektivní odvětví s vysokým potencionálem růstu. V Německu je produkce lněného a konopného vlákna státem podporována až do výše 150-200 euro/t. Překážky bránící širšímu používání je možné vyvodit z počáteční nedůvěry spotřebitelů v tepelněizolační vlastností těchto materiálů a také z vyšší ceny oproti materiálům konvenčním.

Například v Německu tvoří podíl dorůstajících surovin přibližně 5 % celkového objemu tepelněizolačních materiálů. Mají-li být izolační materiály z dorůstajících surovin konkurenceschopné, pak musí vykazovat porovnatelné vlastnosti jako konvenční materiály. Laboratorní zkoušky tepelné vodivosti různých materiálů dokazují, že konopné vlákno je jednou z mála domácích surovin, která může nahradit minerální vlnu.

Blýskání na časy?

Novostavba nízkoenergetického rodinného domu v Kozmicích, kde bylo využito přírodních izolačních materiálů.Současný stav v oblasti výroby stavebních hmot a izolací není při jeho energetické náročnosti dlouhodobě udržitelný. K obratu ve využití přírodních materiálů v širším měřítku může dojít v důsledku náhlého pohybu cen energií nebo nedostupností surovin pro výrobu syntetických materiálů. To, co dnes vnímáme jako alternativu, může být za pár let nutností. Zároveň jsme svědky hlubšího uvědomění si souvislostí spojených se způsobem navrhování a stavění domů, výběrem materiálů a dopadem na životní prostředí.

Můžeme předpokládat příznivější vývoj cen ve prospěch přírodních materiálů, hustší síť dodavatelů i rozšíření sortimentu přírodních staviv. Nezbytná bude orientace na výběr vhodných přírodních surovin, a to s ohledem na jejich dostupnost v daném místě, propojení se zemědělstvím a infrastrukturou. Se zvýšenou poptávkou po domech z přírodních materiálů bude přibývat realizačních firem.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem a autor

logo MessengerPoslat Messengerem