Zřízením firmy ve vlastním domě řada podnikatelů řešila a řeší nejen své živobytí, ale i starost se sháněním a hlavně financováním pronajatých nebytových prostor. Mnoho takto fungujících provozoven však vzniklo a existuje v rozporu s příslušnými zákony a pravidly.

Bezpočet firem se myšlenkově i prak­ticky narodilo také v rodinných domech, v kočárkárnách, v opuštěných sklepeních a půdních prostorách. Vznikly zde ordinace, minimarkety, auto­dílny, vinárny i kosmetické salóny, Se vším všudy co k „byznysu" patří. Ačkoli... ono to „se vším všudy" je někdy dost diskutabilní.

Můj dům, moje věc?

První úskalí představuje už převedení části bytového prostoru na prostor nebytový. V praxi jde zejména o administrativní, ale v drtivé většině případů hlavně stavební anabázi. I když si majitel a provozovatel v jedné osobě zřídí provozovnu ve vlastním obýváku nebo v části svého domu, rozhodně nejde o soukromou záležitost. Tuto situaci řeší a reguluje mnoho souvisejících zákonů, vyhlášek a nařízení, k nimž samozřejmě patří i zákon stavební. Ten situaci definuje například právě jako změnu v užívání stavby, kterou příslušný stavební úřad (odbor) musí projednat ve stavebním řízení, vydat příslušné povolení a po přestavbě prostoru provést kolaudaci změny stavby.

Účastníky stavebního ří­zení jsou v takovýchto případech nejen bezprostřední, ale pro stavebníka bo­hužel i na míle vzdálení sousedé, tedy hasiči, hygienická služba, odbor dopravy, správci či provozovatelé kanalizační či vodovodní sítě, kominíci, policie a další instituce. Požadavky na zřízení i ná­sledný chod budoucí živnosti se totiž liší podle toho, v jakém oboru se soukromník rozhodne podnikat.

Náš příklad

Původní sídlo firmyZrekonstruované sídlo firmy. Na zvelebení lze použít i státní dotace, je však důležité seznámit se včas s jejich podmínkami.Rodinný dům celkem 120 m2, z toho kancelář 25 m2, zbytek 95 m2. Vytápění pomocí plynového kotle, v kanceláři zároveň spotřeba elektřiny i vody. Roční náklady za plyn 36 000, za elektřinu 42 000 a za vodu 15 000 Kč. Jak vypočítat daňově uznatelný náklad? Plyn - 36 000/120 × 25 = 7 500, elektřina - 42 000/120 × 25 = 8 750 a voda 15 000/120 × 25 = 3 125
Pro podnikatele lze za daňově uznatelný náklad přiznat spotřebu plynu ve výši 7 500 Kč, elektřiny ve výši 8 750 Kč a vody ve výši 3 125 Kč.

Novostavba & přestavba

Budujete-li rodinný dům se záměrem vytvořit v něm i prostor pro podnikatelské aktivity, logicky vše řeší už samotný projekt díla. Poněkud odlišná je ovšem situace v objektu, který byl postaven a dlouhá léta i sloužil výhradně k bydlení a v němž nyní hodláte vyčlenit místo pro realizaci živnosti. V tomto případě je třeba splnit podmínky změny užívání stavby.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

S papíry po návštěvách

Majitel vysněné provozovny samozřejmě musí usilovat a také získat nezbytná písemná vyjádření, souhlasy a potvrzení. Není zbytí, chtě nechtě totiž bude ovlivňovat život svého okolí. Stavební zákon proto vyžaduje nejen stanoviska dotčených orgánů státní správy, zejména hygienické služby a hasičského zá­chranného sboru, ale i sousedů. Pokud chcete zbudovat například novou vodovodní a s ní související kanalizační přípojku, neobejdete se bez projektu a svolení provozovatelů.

Přízeň sousedů pak budete rozhodně potřebovat třeba při zřízení psího útulku, veterinární ošetřovny nebo autolakovny. V prvním případě kvůli předpokládanému hluku, v pří­padě druhém kvůli zápachu nebo likvidaci škodlivých látek či bioodpadu. Uvedený salón nebo prodejna v domě je samostatnou jednotkou, a ta musí být od obytného prostoru oddělena protipožárními dveřmi, jejichž umístění a technické parametry posuzují hasiči. A obyčejný výčep vína v garáži budou přísně připomínkovat hygienici.

Bydlení za úplatu

Je-li rodinný dům stavbou pro bydlení, tento účel užívání není porušen tím, že v něm určitý omezený počet osob bydlí, či je ubytován jen dočasně, byť za úplatu. Využívání části rodinného domu k ubytovacím službám tak ještě nemění jeho stanovený účel užívání - to, že nadále zůstává určen pro rodinné bydlení. Pojem rodinný dům totiž nezakazuje, aby v něm byly poskytovány ubytovací služby. Přestupku proti stavebnímu řádu by se totiž jinak dopouštěli i všichni ti, kteří si například berou studenty na byt.

Důležité požadavky

Prostory pro podnikání by měly být dobře přirozeně větratelné. Další podmínkou je zajištění tekoucí teplé a studené vody. Součástí provozovny musí být toaleta s umyvadlem. V rodinném domě, kde jsou alespoň dvě toalety, lze jednu z nich vyhradit pro zaměstnance a zákazníky.

Je-li ovšem v domě pouze jeden záchod, prostor nesplňuje hygienické požadavky. Na dodržování hygienických předpisů a norem je nejnáročnější prodej, zejména pak příprava potravin. Tak třeba - v lednicích i ve skladu nesmějí být pohromadě mléčné a masné výrobky, vejce, zákusky apod., nádobí se musí mýt odděleně, při vaření je nutné zpracovávat jednotlivé druhy potravin na samostatných pracovních plochách.

Budou-li ve vaší nabídce rozlévané nápoje, tedy otevřete-li si výčep vína nebo minibar, je třeba instalovat (navíc) ještě jeden dvojdřez s teplou vodou na mytí skla, zákaznickou toaletu (kapacita méně než 10 lidí společná, kapacita větší - oddělená s „panáčkem" a „panenkou"). Opomenout nelze samostatný elektroměr, plynoměr a vodoměr. To vše v souhrnu zvyšuje organizační, ale především stavební náklady.

Co říká zákon

Změna užívání stavby

(Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Stavební zákon)
- § 126 (1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, (...) ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.
- (2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

Nezbytné úpravy

Živnostenský zákon (zákon č 455/1991 Sb.) zavádí kromě sídla společnosti také pojem provozovna, jímž se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Podle § 137 může stavební úřad nařídit vlastníku stavby takové nezbytné úpravy,
a) jimiž se docílí, aby užívání stavby nebo jejího zařízení neohrožovalo životní prostředí, nepřiměřeně neobtěžovalo její uživatele a okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího záření anebo světelným zářením,
b) jimiž se odstraňují jiné hygienické, bezpečnostní, požární a provozní závady a závady na elektrickém zařízení stavby,
c) jimiž bude vyhověno požadavkům obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
Podnikající právnické a fyzické osoby se nedodržením těchto pravidel dopouštějí správního deliktu.

Otevření prodejny

Klasickým příkladem podnikání je například otevření prodejny a s ní spojené stáčírny i výčepu vína. Zde (v souladu s hygienickou vyhláškou 107/2001 a 347/2002) je třeba mít - mimo požehnané projekční a stavební úpravy - také oprávnění krajské hygienické správy a oprávnění (živnostenský list) k hostinské činnosti. Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo hygienici vám pak poradí, co vše musíte zjistit a zajistit od dodavatele vína i PET lahví nebo jiných nádob (nelze čepovat do vlastních, pouze do lahví, které si přinese zákazník) a co všechno musí jejich vý­robky splňovat.

Zcela odlišným druhem podnikání je pak kancelář. Pokud taková pracovna tvoří součást domu nebo bytu, lze si náklady na energii, opravy atp. poměrnou částkou uznat jako náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Na podnikateli pak je, aby si danou částku obhájil před správcem daně. Nejběžnější v praxi je vycházet z podlahové plochy prostoru provozovny nebo kanceláře a ostatních ploch ro­dinného domu či bytu.

text: Petr Saulich, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem