Od Nového roku se potýkáme se změnami v právní úpravě katastru nemovitostí, s nimiž úzce souvisí také vyhotovování geometrického plánu. Ten je důležitým podkladem pro katastr nemovitostí. Je zapotřebí například ke kupní smlouvě, ke kolaudačnímu rozhodnutí, k rozhodnutí o přidělení čísla popisného či k vymezení věcného břemene na pozemku.

Spožadavkem na vytyčení vlastnických hranic se lze obrátit přímo na firmu provádějící geodetické práce a mající příslušné oprávnění pro práce v katastru nemovitostí (KN) nebo na Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), který poradí, jak postupovat při tzv. zpřesnění katastrální mapy.

Proměny našich map

Na polovině území má katastrální mapa stále podobu grafické mapy v měřítku 1:2880 bez určených souřadnic lomových bodů pozemků. Jeden milimetr v mapě v tomto měřítku odpovídá necelým třem metrům ve skutečnosti. Tyto mapy se postupně převádějí do digitální formy.  V počítači se odečtou souřadnice lomových bodů hranic parcel z obrazu původní katastrální mapy,  přesnost údajů o poloze lomových bodů se však příliš nezvýší. Lze zažádat o zpřesnění. 
Mapa tzv. Stabilního katastru, archiválie více než 200 let stará Klasická analogová mapa, kam se doplňují změny podle geometrických plánů ručně. Katastrální mapa digitalizovaná (KMD), kde se část hranic dopočítává a doplňuje.

Víte, že...

V současné době je digitální forma katastrální mapy k dispozici v 75 % katastrálních území. Digitalizace pokračuje tempem přibližně 8 % území ročně, takže nejpozději v roce 2017 by měla být hotova. (Zdroj: Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK)

Přesné hranice pozemku

Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území dochází k nepřesnostem ve vedení průběhu vlastnických hranic v katastru nemovitostí. Pokud sousedé užívají pozemky ve vzájemné shodě, drobnější nepřesnost jim zpravidla nečiní potíže. Spory ale mohou nastat například při stavbě plotu, garáže či zahradního domku u hranic pozemku. Problém může nastat i při koupi pozemku, kdy platíte za metry, které vám fakticky nepatří.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Nový katastrální zákon umožňuje zapsat přesnější údaje o poloze stávající hranice pozemků, na nichž se vlastníci shodují, a zpřesnit evidované výměry pozemků. Katastrální úřad provede zápis na podkladě ohlášení učiněného minimálně jedním z vlastníků. Ohlášení musí být doloženo souhlasným prohlášením všech vlastníků dotčených pozemků. Neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán.

Kdy je třeba geometrický plán?

radí: Ing. Václav Hejda

Ing. Václav Hejda1) Pokud postavíte nový dům nebo při přestavbě změníte jeho půdorys, bude po vás stavební úřad požadovat ke kolaudaci také předložení geometrického plánu. Vyhotoví jej zeměměřičské kanceláře. Spolu s kolaudací opatřenou doložkou o nabytí právní moci musí být předložen k zápisu na katastrální úřad.

2) Kupujete-li celý pozemek již zapsaný v katastru nemovitostí pod příslušným parcelním číslem, není geometrický plán potřeba. Vyhotovuje se, pokud kupujete pouze část pozemku. Ta je pak oddělena, dostane nové parcelní číslo nebo díl označený písmenem a geometrický plán je nedílnou součástí kupní smlouvy.

3) Pokud chcete pozemek rozdělit, budete kromě geometrického plánu (a následné smlouvy) potřebovat i vyjádření příslušného stavebního úřadu, které nese název „Územní rozhodnutí pro rozdělení pozemku a využití území“ nebo „Jiné opatření“. Současně v něm stavební úřad může povolit změnu druhu užívání oddělované části (např. z ostatní plochy na zahradu).

4) Kupujete-li pozemek, který není v terénu označen, nechte si jej vytyčit. Je paradoxní, kolik pozemků bylo koupeno na základě tvrzení prodávajícího, že „je to někde odsud až tam“. A nezapomeňte, že ploty často nestávají na vlastnické hranici.

Kontakt

Ing. Václav Hejda, Žitavského 489, Praha-Zbraslav, geodethejda.sluzby.cz

Postup při zpřesnění

Zpřesnění katastrální mapy se provádí několika způsoby. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), zeměměřič tyto hranice zaměří a po porovnání s dosavadními méně přesnými údaji vyhotoví geometrický plán. Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést vytyčení, na jehož podkladě teprve může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku hranic více pozemků (trojmezí, čtyřmezí atd.), souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný.

text: Vlastimil Růžička, foto: portál ČUZK

logo MessengerPoslat Messengerem