Vápenopískové zdicí prvky VAPIS vynikají svou vysokou pevností a objemovou hmotností. Umožňují to pevné krystalické vazby křemíku a vápníku mezi zrnky písku, jejichž základní charakteristikou je především stálost. Díky tomu mají bloky dlouhodobou životnost, aniž by po její dobu měnily své vlastnosti. Vysoká objemová hmotnost prvků zaručuje také akustické a tepelně akumulační vlastnosti zdiva.

(Komerční prezentace)

Hovoříme-li o stavbách pro budoucí generace, zní jedna z mnoha otázek, jakými technologiemi a z jakých materiálů se bude stavět za několik desetiletí. Dalším kritériem je schopnost objektu vyhovět budoucím požadavkům technologií (TZB), o kterých se nám dnes ani nezdá – požadavky na snižování energetické náročnosti budov se budou stále zvyšovat, nároky na kvalitu bydlení přitom porostou. Současná stavba by tedy měla umět vyjít vstříc nejen požadavkům současným, ale i myslet na věci příští – vždyť investice do bydlení je často celoživotním rozhodnutím. Z hlediska těchto pohledů na věc mají co říci vápenopískové systémy VAPIS pro ruční zdění a systémy strojního zdění pomocí minijeřábu VAPIS QUADRO.

Dlouhodobá hodnota staveb z vápenopískových prvků

Krystalická struktura vápenopískového bloku – záruka pevnosti a stálosti (VAPIS)Vápenopískové zdicí prvky VAPIS jsou materiál z přírodních surovin – skládají se z jemného křemičitého písku (92 %), nehašeného vápna (5 %) a vody, bez příměsí dalších látek. Surová směsi je lisována do konečného tvaru a následně tvrzena v autoklávu. Technologií jsou tedy definovány fyzikální vlastnosti vápenopískových prvků – především enormní pevnost bloků (až P30) a jejich vysoká objemová hmotnost. Toto umožňují pevné krystalické vazby oxidu křemičitého s hydroxidem vápenatým, jejichž základní charakteristikou je především stálost.

Díky tomu má vápenopískový prvek dlouhodobou životnost, aniž by v jejím průběhu své vlastnosti měnil. Toto je základním předpokladem splnění požadavku na dlouhodobé uchování a udržení hodnoty objektu po dobu celé jeho existence. Zdivo představuje základní substanci celé stavby (byť ne tu nejnákladnější) a pokud nebude substance stavby hodnoty uchovávat, těžko ji může uchovat celý objekt. Jinými slovy – objekt z vápenopísku nebude za několik desetiletí natolik postižen amortizací a vlastní hodnota stavby z něj nebude klesat.

Areál pasivních bytových domů Ecocity Malešice – budoucnost stavění v praxi (VAPIS)

Zvukově izolační vlastnosti

Zvukově izolační vlastnosti vápenopískových prvků jsou dány jejich objemovou hmotností a z ní vyplývající plošné hmotností zdiva včetně malty a omítek. Platí víceméně přímá úměra – čím vyšší objemová hmotnost prvku, tím vyšší útlum hluku. Zdivo VAPIS splní požadavky na váženou stavební neprůzvučnost pro obvodové, mezibytové a mezipokojové stěny již v minimálních tloušťkách a s dostatečnou rezervou. Vzduchová neprůzvučnost je u prvků VAPIS nejvyšší na trhu. Například zdivo tloušťky 24 cm při objemové hmotnosti 2000 kg/m3 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R’w 55–56 dB a splňuje tak s velkou rezervou požadavek normy (53 dB). Lze předpokládat další nárůsty požadavků na akustickou ochranu objektů. Díky variabilitě technologie výroby se budou brzy uplatňovat i vápenopískové bloky s vyšší objemovou hmotností než třída 2,0 právě za účelem zvýšené protihlukové ochrany.

Strojní zdění QUADRO a QUADRO E

V systémech VAPIS QUADRO pro strojní zdění se ukládá 0,5 m2 zdiva v jedné operaci.Podíváme-li se na realizaci stavby objektivem budoucnosti, bude i nadále jedním z důležitých parametrů při volbě konstrukčního systému a stavebních materiálů rychlost výstavby. Rostoucím požadavkům vyhoví již dnes používaný přesný stavebnicový systém VAPIS QUADRO pro zdění s minijeřábem do tenkovrstvé malty o výšce lože 2 mm. Rychlost zdění se díky minijeřábku zvyšuje na 0,25 hod./m2, přičemž vlastnosti vápenopískového zdiva zůstávají zachovány. Systémy VAPIS QUADRO nabízí dostatečnou pevnost zdiva pro zhotovení i náročných vícepodlažních objektů bytové výstavby (třídy pevnosti 20 resp. 25 MPa).

Systémy QUADRO se vyrábějí v tloušťkách 115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm. Základním formátem jsou bloky 1/1 (50 x 50cm), dalších celkem 9 doplňkových formátů na každou tloušťku zdiva umožňuje dosáhnout libovolného délkového a výškového modulu. Optimální je rastr zdění 12,5 cm. Součástí je příslušenství - tenkovrstvá malta, překlady, věncovky, technika, kladečské listy apod.

Optimalizace stavby ve fázi projektové přípravy

Důležitým aspektem úspěchu budoucí stavby bude přidaná hodnota služeb poskytovaných při zhotovování stavby – již dnes dokáže stavbu zrychlit její optimalizace už ve fázi projektové přípravy objektu. Významným nástrojem pro zdění se tak stává kladečský plán stěn – tzv. spárořez. Plánovací software QUADROplan vykreslí na základě podkladů od projektanta přehledně všechny formáty cihel v každé stěně a současně spočítá přesné výměry – zedník se tedy nemusí starat o skladbu ani vazbu zdiva, postupuje přesně podle spárořezu. 3D-vizualizace slouží pro lepší představu řešení. I tato nádstavbová podpora je již v současnosti životaschopná a na stavbách se běžně uplatňuje.

Pasivní bytový dům Vila pod Altánem, Praha-Strašnice (VAPIS)

Dlouhodobá ochrana před letními horky

Tepelně akumulační vlastnosti vápenopískových prvků VAPIS jsou dlouhodobě ověřené a především v letním období představují výrazný příspěvek k energetickým úsporám.

Zde nabízí vně izolovaná zeď z vápenopískových prvků výhody, vysoká objemová hmotnost bloků se pozitivně odráží v tepelné pohodě. Zatímco vnější izolace v létě brání pronikání horka do interiéru, masivní vápenopískové zdivo v teplejší části dne odnímá teplo z vnitřku stavby a ochlazuje jej tak; v chladnější části dne předává nahromaděné teplo zpět do interiéru a temperuje jej.  Zabrání-li se nežádoucímu ohřevu interiéru nadměrným slunečním svitem, udrží vápenopískové zdivo konstantní teplotu po celý den.

Izolační blok VAPIS IZO do patní vrstvy zdiva snižuje tepelné ztráty po celou dobu existence stavby.Na základě výrazně vyšší akumulační hmoty dochází v objektech masivního charakteru k výrazně nižšímu výskytu přehřívání než u lehkých staveb. V akumulaci tepla výrazně pomáhají i vnitřní příčky z vápenopískových prvků, neboť zvyšují možnosti akumulace, takže otupují teplotní extrémy. Spolu s dostatečným zateplením a vhodným zastíněním objektu (venkovní rolety, žaluzie, slunolamy a vegetace apod.) tak vápenopískové bloky vytvářejí plně funkční konstrukci objektu, definující celoročně úspornou energetickou bilanci objektu úspěšnou po celou dobu jeho existence.

Elektrokanálek integrovaný do bloků VAPIS

Zajímavým se rovněž jeví pohled na stávající objekt z vápenopískových bloků VAPIS v konfrontaci s budoucími požadavky TZB na zásobování elektrickou energií. Elektrokanálek integrovaný do zdiva VAPIS v osových rozestupech 12,5 cm dostává do objektu element husté sítě vertikálních prostupů, které je možné využít v budoucnu pro rozšiřující se elektrická vedení, která nebyla známá v okamžiku plánování objektu. Nejenže kanálek odbourává nutnost zhotovování ca. 75% svislých drážek v hotovém zdivu, ale chrání současně kabeláž spolehlivě ve středové ose zdiva s tím, že kanálek zůstává zachován po celou dobu existence stavby. Tím je daná možnost dodatečné instalace kabelů i v průběhu užívání stavby, bez nutnosti zásahů do omítnutého zdiva.

Bloky s elektrokanálky VAPIS jsou dostupné v tloušťkách 115 / 175  / 200 / 240 mm  jak ve variantách dutého tak i plného bloku a umožňují tím vysokou variabilitu stavebníka i ve vztahu k požadované pevnosti bloků a cenové optimalizace každé tloušťky zdiva. I tyto technologie se již uplatňují v reálném stavebnictví. 

Text: Ing. Jiří Kux, jednatel společnosti VAPIS stavební hmoty s.r.o.

Foto: Archiv VAPIS stavební hmoty s.r.o., německý svaz výrobců Kalksandstein.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem