Stavební zákon označuje stavební dozor jako kontrolu provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tím zároveň myslí osoba, provozující tuto činnost pro stavebníka.  

Podle zákona se dozorováním stavby rozumí kontrola dodržení projektové dokumentace, předpisů a norem a zároveň zajištění správného a bezpečného provádění prací. To vše lze interpretovat i tak, že stavebnictví je na štíru s kvalitou, a tudíž je třeba bedlivě hlídat, jak si dodavatelské firmy vedou a zda už obecná praxe nepřekračuje únosnou mez. Na zkušenosti z praxe jsme se zeptali Františka Kováře ze společnosti Ormi Investment, který stavby dozoruje.

Jaké předpoklady by v souladu se zákonem a předpisy měla osoba vykonávající stavební dozor profesně splňovat?

K výkonu činnosti je potřebná tzv. autorizace. A té musí předcházet příslušné profesní vzdělání, praxe v oboru a zkoušky. Po splnění všech podmínek obdrží autorizovaná osoba příslušný certifikát a autorizační (kulaté) razítko.

Někteří stavebníci se netají názorem, že povinnost stavebního dozoru je jen dalším byrokratickým krokem a taháním peněz z jejich kapes. Co byste jim vzkázal?

To, že si stavebník měl sjednat technický nebo stavební dozor, zjistí většinou pozdě. Často jsem zván až v době, kdy i laik poznává, že je něco špatně. Pak je skutečně velmi složité uvést věci do pořádku. Stále se setkávám s tím, že stavební firmu si stavebník vybral jen podle nejnižší cenové nabídky. S nikým se neradil, smlouvu o dílo nekontroloval žádný odborník nebo právník. Když nastanou problémy, nemá se o co opřít.

Kromě kvality stavebních prací sleduje stavební dozor i dodržování technologií, správnost použití materiálů a soulad veškeré činnosti s projektovou dokumentací.

Mimochodem, od čeho a na základě čeho se odvíjí výše vašeho honoráře?

Cena za technický nebo stavební dozor se stanoví podle rozsahu stavby a počtu kontrol za určitou periodu.

Stačí vám k výkonu funkce vaše odborná kvalifikace a zkušenosti z praxe?

Ano. A pokud je potřeba nějaká speciální činnost, využívám pomoci kolegů. Přesto se stále vzdělávám, navštěvuji různé kurzy, školení, přednášky. Stavebnictví se neustále rozvíjí, vznikají nové technologie a materiály. Bohužel pracovníci některých stavebních firem nové materiály vůbec neznají, natož aby s nimi uměli pracovat. Stává se dokonce, že je přímo na stavbě učím, jak s tím či oním zacházet.

Jaké jsou vaše kompetence? Máte právo zasahovat do praktické činnosti prováděcí firmy a musí dodavatelská firma respektovat vaše rozhodnutí, nebo jde „jen“ o službu klientovi a je výhradně na něm (případně na subdodavatelích), zda vaše připomínky uznají nebo ne? 

Kromě kvality stavebních prací sledujeme i dodržování technologií, správnost použití materiálů a soulad veškeré činnosti s projektovou dokumentací. Důležitá je kontrola prací po jednotlivých fázích, neboť jedno „řemeslo“ rychle překryje další stavební operace.

V podstatě činnost dozoru tak, jak ji provádím já a má firma, spočívá v pomoci s výběrem firmy, se smlouvou o dílo, s jednáním se stavební firmou až po kontrolu fakturace a pomoc se zajištěním kolaudace. Pokyny dozoru jsou firmy povinny respektovat, jinak jim stavebník nezaplatí. I pokyny dozoru však mají své meze. Nelze jít proti normám, zákonu apod.

Důležitá je kontrola prací po jednotlivých fázích, neboť jedno řemeslo rychle překryje další stavební operace.

Opravdu platí, že největším nešvarem na českých staveništích je kvalita práce?

Kvalitu prací ovlivňuje do značné míry kvalita použitých materiálů. I při dodržení technologického postupu nelze s nejlevnějším materiálem vytvořit zázrak. Stavební firmy však velmi rády nakupují to nejlevnější. Boj o zakázku je k tomu přímo vybízí. Proto je nutné ještě na počátku přípravu stavby řádně připravit. Výběr stavební firmy není nákup vysavače v e-shopu. Bohužel takto k tomu někteří lidé stále přistupují.

Co vaše odpovědnost? Jdete přece jen s kůží na trh… a kromě toho, stavba je přece také zbožím s určitou záruční lhůtou.

Plnou odpovědnost za stavbu nese stavbyvedoucí, v případě stavby svépomocí stavební dozor. Záruku nese vždy prováděcí firma. V případě stavby svépomocí je to ale složitější, protože na stavbě se podílí více subjektů a garance se často vymáhají velmi složitě. Nebývá zvykem, aby dozor hlídal záruky, je však odpovědný za chybná rozhodnutí, která by učinil.

Znamená to, že svépomocné stavění nedoporučujete?

Největším lákadlem soukromých stavebníků je, že stavět svépomocí vyjde levněji. Ne vždy to ale platí. Stavět svépomocí znamená zkoordinovat mnoho dílčích stavebních prací a profesí. Složité jsou i reklamace a vymáhání garancí. To stavbu nejen prodražuje, ale i prodlužuje.

Stavební dozor, pokud není na stavbě doslova čtyřiadvacet hodin, nemá šanci uhlídat vše. A každodenní intenzivní dozor je velmi drahý. Kromě toho nemálo stavebníků si na své vlastní stavbě nenávratně zničilo zdraví. Takže pokud není svépomocný stavebník nebo jeho rodina tzv. z oboru, nebo pokud stavebník nemá pro stavění nějaké specificky příznivé podmínky, nedoporučuji se do svépomocného stavění pouštět. Všem ostatním plně postačí technický dozor stavebníka.

Odborník

František KovářFrantišek Kovář

Většinu profesního života prožil na stavbách, po roce 1989 několik let působil jako investor ve stavebnictví. Tehdy se u něj zrodila myšlenka pomáhat stavebníkům a investorům a věnovat se činnosti stavebního a technického dozoru stavebníka. Podniká prostřednictvím firmy Ormi Investment, s. r. o., která zajišťuje pestrou škálu služeb pro stavebníky a investory od rekonstrukcí nebo malých oprav až po velké stavby.

Kontakt: www.stavebni-dozor-praha-tdi.cz

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem