Současné technologie nabízejí mnoho způsobů, jak snížit domácí účty za energie. Seznamte se s těmi, které šetří přírodu a jsou již běžně dostupné pro domácí použití. Volba vytápění úzce souvisí s energetickými vlastnostmi domu. Proto je nezbytné při výběru topného sy stému zohlednit konkrétní podmínky v budově. Ekologie souvisí také s minima lizací dodávané energie, proto je rozumné vyřešit úniky tepla pláštěm budovy, například vhodným zateplením či volbou nebo rekonstrukcí oken.

Plynové spotřebiče

V oblastech, kde jsou vybudovány plynové rozvody, je plyn stále aktuálním palivem, obzvláště v moderních kondenzačních kotlích pracujících v nízkoteplotním režimu. Princip kondenzačního kotle je následující: při spalování zemního plynu vzniká určité množství vody. Hořením dochází k jejímu ohřevu. V podobě vodní páry spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny, které odcházejí a s sebou nesou část tepelné energie, tzv. latentní teplo. Pokud tyto spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství - kondenzaci obsažené vodní páry a k uvolnění tepla. V kondenzačním kotli se takto uvolněná energie pomocí výměníku využije k ohřevu topné vody.

Dobrá rada

Pro ekonomičnost provozu kondenzačního plynového kotle je důležitá možnost jeho regulace. Ta umožňuje dosažení rovnoměrného vytápění objektu v rozsahu 20-100 % výkonu kotle. Většinou po 3/4 topné sezóny je plně postačujících 25-50 % nominálního výkonu kotle. Spotřebiče, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování stejně vysoké účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny neekonomickými.

Slunce a voda

Sluneční energie je stále nedostatečně využívaný zdroj. Už dnes je jisté, že se v budoucnosti bez solárních systémů v domech neobejdemeOhřev vody spotřebovává v domě značné množství energie. V případě, že chcete pomocí slunečních kolektorů pouze ohřívat užitkovou vodu, zpravidla vám postačí instalovat ploché sluneční kolektory. Jejich instalací můžete ušetřit až 70 % nákladů na ohřev vody. V létě, kdy slunce nabízí přebytek energie, můžete také ohřívat vodu v bazénu. Kromě plochých slunečních kolektorů připadají v úvahu také vakuové trubicové kolektory, které jsou vhodné k celoročnímu provozu, protože dosahují vyšších solárních zisků bez výkyvů.
Pokud je solární systém doplněn kvalitním plynovým kondenzačním kotlem, budete vytápět domov i ohřívat vodu ekonomicky ve všech ročních obdobích a za každého počasí.
Často je využívána kombinace s jinými zdroji energie, jako jsou plynové kotle či tepelná čerpadla. Zvláště u kombinovaných systémů je pro správné fungování bez zbytečných ztrát nezbytná kompatibilita jednotlivých prvků. Tuto podmínku nejlépe zajistí použití komponentů od jednoho, pokud možno renomovaného výrobce.

Solární sestavy

K vytápění nebo k ohřevu vody sluneční energií samotný solární kolektor nestačí. Aby přenos energie fungoval bez zbytečných ztrát, je třeba použít ucelený solární systém. Jeho hlavními prvky jsou jeden či více so­lárních kolektorů, zásobník, tepelný výměník, oběhové čerpadlo, ex­pan­z­ní nádoba, potrubí a různé regulač­ní prvky.

Kotle na biomasu

Řez kotlem na pelety, kde je vidět, kudy všude proudí vzduch a také kudy se pelety v kotli pohybujíBiomasa je rostlinná nebo i živočišná hmota, většinou zbytková. Může se vy­užívat v podobě polen, dřevěných briket (to jsou slisované piliny), štěpky (dřevní zbytky o velikosti do 5 cm), pilin nebo tzv. pelet, což jsou slisované malé vá­lečky, vyráběné z drobných zbytků dřeva. Samozřejmě je možné topit i ji­nými typy biomasy, jako například se­nem nebo šťovíkem, ale u nás není tato možnost využívána.
Pokud jste se rozhodli pro kotel na spalování biomas, je dobré, abyste se na za­čátku podívali v okolí svého domu, zda je zde nějaká dobrá možnost získat palivo v rozumné ceně a kvalitě. Pelety si však můžete nechat i dovézt až před dům nebo poslat nabalené do igelitových pytlů. Dnes je již odebírají i některé uhelné sklady. Ve srovnání cen jsou za nejlevnější považovány právě položky dřevo, rostlinné pelety a štěpka. Kotle na biomasu jsou vhodné mimo jiné i do men­ších pasivních domů.

Tepelná čerpadla

Pohled do útrob tepelného čerpadla NIBE F1245. Jedná se o čerpadla systému země/voda, voda/voda pro vytápění a ohřev vody ve vestavěném zásobníku o objemu 180 litrů (NIBE)V současné době je u nás tepelným čerpadlem vybavena každá desátá novostavba, ročně se těchto zařízení u nás instalují tisíce a stejně tak roste i počet dodavatelských firem. Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin. Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu vašeho do­mu. Ceny energií v posledních letech rostou více, než je zdrávo, a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo, se vám při současných cenách energií rychle vrátí zpět na dosažených úsporách. Po­kud financujete dům hypotékou, zvýší vám instalace tepelného čerpadla měsíční splátku hypotéky přibližně o 1 200 ko­run, ale zároveň sníží platby za energie o 2 500 korun. Díky tomu vám za rok zbude navíc přibližně 16 000 korun. Te­pelné čerpadlo vám umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve vašem domě. K tepelnému čerpadlu lze snadno doplnit například řízené větrání, které bude stát výrazně méně než běžné samostatně instalované větrací systémy. Pokud máte čerpadlo s vrty, můžete pro svůj dům lehce získat klimatizaci, která pracuje celoročně v podstatě bez provozních nákladů.

Pověry o tepelných čerpadlech

Pověra 1.

Pokud je zemní kolektor špatně navržen nebo proveden, může podchladit půdu nad sebou a ovlivnit růst vegetace

U správně navrženého kolektoru rozlo­ženého v zahradě do velké plochy k výraznému vychlazování země nedochází a na vegetaci na pozemku tak nemá kolektor v pod­statě žádný vliv.

Pověra 2.

Tepelné čerpadlo se nikdy nezaplatí

Zda se tepelné čerpadlo zaplatí, závisí na tom, kolik stojí a kolik ušetří. U běžných domů vyjde pořízení tepelného čerpadla o 200 až 250 tisíc dráže než pořízení plynového vytápění. Čerpadlo dokáže ročně ušetřit 25 až 35 tisíc na provozu domu. Při započítání růstu cen energií je návratnost čerpadla 6-8 let. Pokud se na pořízení tepelného čerpadla podíváme jako na investici, tak po dosažení bodu návratnosti získáme z vložených 200 000 korun ročně díky úsporám přibližně 25 000 korun zisku, což představuje úrok přesahující 12 %.

Pověra 3.

Do skály se nedá vrtat

Je to právě naopak, do skály se vrtá velice dobře, protože vrt se nezasypává a není nutné ho pažit. Kvalitní vrtná souprava může ve skále odvrtat 90-120 m vrtů za den. Komplikované vrtání je v lokalitách s písky, štěrky, nebo v oblastech, kde se střídají měkké a tvrdé vrstvy podloží.

Pověra 4.

Vzduchové tepelné čerpadlo je hlučné

V kvalitě a ceně vzduchových tepelných čerpadel jsou obrovské rozdíly. Jednou z příčin je i řešení odhlučnění. Čím je od­hlučnění kvalitnější, tím je čerpadlo draž­ší. Snížení hluku je v zásadě možné třemi způsoby: zvětšením výparníku, čímž dojde ke snížení rychlosti proudícího vzduchu instalací plechových zákrytů směřujících hluk k zemi používáním kvalitních ventilátorů

Pověra 5.

Tepelné čerpadlo nevytopí celý dům

Pokud je výkon tepelného čerpadla stejný jako tepelná ztráta domu a topný systém je nízkoteplotní, tepelné čerpadlo bez problému dokáže vytopit celý dům samo. Z ekonomických a technických důvodů se ale tepelná čerpadla obvykle navrhují v rozmezí 70 až 85 % potřebného výkonu kotelny s tím, že zbytek topného výkonu pokryje jiný zdroj tepla. Pořízení menšího tepelného čerpadla je totiž levnější a spotřeba energie u dotápějícího kotle je velice malá.

Pověra 6.

Vzduchové tepelné čerpadlo je výrazně levnější než zemní

U vzduchových tepelných čerpadel se na první pohled zdá, že musí být levnější než čerpadla s odběrem tepla ze země, protože odpadnou drahé vrty. Není to ale až tak jednoduché. Samotné vzduchové čerpadlo je mnohem složitější a dražší než zemní čerpadlo. Pokud je to technicky možné, je nejlevnějším řešením instalace plošného kolektoru, za ním obvykle ná­sleduje vzduchové čerpadlo a nejdražší je řešení s vrty. Koupením hodně levného vzduchového čerpadla budou samozřejmě pořizovací náklady výrazně nižší než u zemních čerpadel. Ovšem za cenu vysoké spotřeby elektrické energie pro tepelné čerpadlo, vysoké hlučnosti a výrazného omezení uživatelského komfortu.

Pověra 7.

Čím výkonnější čerpadlo, tím více ušetřím

Pořízením výkonnějšího tepelného čerpadla opravdu snížíte provozní náklady. Je to ovšem vyváženo nižší životností kom­presoru a vyššími investičními náklady. Pokud si pak srovnáte dosažené úspory s náklady na pořízení a servis, tak se výkonnější čerpadlo nevyplatí. Ideální vý­kon čerpadla je v rozmezí 70 až 80 % potřebného výkonu kotelny.

(Zdroj www.abeceda-cerpadel.cz)

text: Adam Krejčík, schéma: Helena Paz, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem