Pokud váš dům nelze připojit na kanalizaci, zbývá dostatek možností, jak problém s odpadní vodou řešit. Můžete si pořídit jímku a pravidelně ji vyvážet, nebo můžete odpadní vodu čistit ve vlastní čističce.

Domovní čistírny MICROCLAR řady AT se osazují do připraveného výkopu na vodorovnou základovou betonovou desku tloušťky cca 5–20 cm tak, aby vrchní hrana nádrže vyčnívala 5–10 cm nad terén (USBF TECHNOLOGY).V České republice je stále mnoho míst, kde není vybudována veřejná kanalizační síť. V souladu se současnou legislativou máme dva hlavní způsoby, jak se s odpadními vodami vypořádat, a to buď shromáždit odpadní vodu v jímce a pak ji nechat vyvézt, nebo jít cestou individuálního čištění, např. v domovní čističce odpadních vod (ČOV). Možná, že předchozí věta vzbudí ve znalcích problematiky vlnu nelibosti, protože existuje také možnost třetí, a to vypouštět předčištěnou odpadní vodu do vod povrchových (rybník, potok, vodní nádrž) nebo průsakem do vod podzemních.

Zde je na místě zdůraznit, že jde o řešení krajní a výjimečné, závisející na konkrétních místních podmínkách, které navíc podléhá velmi přísným předpisům a povolovacím řízením. Každopádně nikdy nelze řešit odpadní vody bez přihlédnutí a prověření místních podmínek, strategií rozvoje dané oblasti (zjistíte v územním plánu, který musí být dle zákona veřejně přístupný na příslušném obecním či krajském úřadě) a v neposlední řadě ani bez přihlédnutí k ekonomickým otázkám.

Jímka neboli žumpa

Pro trvale neobydlené rekreační objekty je třeba zvolit čistírnu odpadních vod, která nevyžaduje stálý přísun splašků.Pod slovem žumpa se ukrývá lidové označení pro jímku ke shromažďování a pravidelnému vyvážení odpadních vod. Obvykle jde o zakopanou nádrž z plastu, betonu či kovu s minimálně jedním kontrolním otvorem o rozměrech 600 x 600 mm. Důležité je vybrat si jímku o dostatečném objemu – počítá se podle počtu osob, které dům obývají. Vzhledem k tomu, že jsou dnešní domácnosti vybaveny vodovodní přípojkou, WC a koupelnou, je třeba počítat se 130 až 150 l na osobu a den, což pro čtyřčlennou rodinu při četnosti vyvážení dvakrát do měsíce představuje žumpu o objemu 10 m3.

Obvyklý objem cisterny fekálního vozu je 5 či 10 m3, ale vzhledem k ceně jednoho vyčerpání žumpy (1 000 až 1 500 Kč) je ideální pro dům s čtyřčlennou rodinou raději vybudovat žumpu o objemu 20 m3. Oceníte to třeba v zimě, když se díky sněhu nemusí fekální vůz k domu vůbec dostat.

Pořizovací cena žumpy není nijak vysoká (10 000 až 30 000 Kč), nákladnější je její provoz. Z dlouhodobého hlediska je mnohem výhodnější domovní čistička odpadních vod. V některých lokalitách se ale do budoucna s výstavbou kanalizace počítá, proto je zbudování žumpy jako dočasného řešení odpadních vod přesto výhodné.

Co je to septik?

Na rozdíl od žumpy, kde se odpadní vody pouze shromažďují, představuje septik pokročilejší zařízení, protože zde dochází k předčištění a odkalení tekutého odpadu. Jde o průtočnou nádrž rozdělenou na dvě nebo tři komory, v nichž dochází k postupnému oddělování a usazování pevných částic odpadu, navíc zde dochází i k částečnému rozkladu splašků. Septik má však poměrně malou účinnost, proto se obvykle kombinuje se zemním pískovým filtrem nebo kořenovou čistírnou. Zemní pískový filtr obsahuje horní rozváděcí drenáž, filtrační lože z vrstvy tříděného písku a dolní sběrnou drenáž. Sběrná drenáž musí být odvětrána potrubím s vyústěním nejméně 50 cm nad terén, těleso zemního filtru se odděluje od okolního terénu vodotěsnou fólií.

Septik je vhodný pro domy bez teplé vody či rekreační objekty, nebo jako dočasné řešení pro domy, které budou v budoucnosti napojeny na centrální čistírnu odpadních vod. Finanční náklady na pořízení septiku jsou podobné jako u jímky, u zemního filtru se cena odvíjí od jeho objemu (1 m3 vyjde cca na 5 000 Kč). Ze septiku je nutné vyvážet kalové usazeniny, a to přibližně jedenkrát za rok či méně často. Stavba septiku i osazení zemního filtru se neobejde bez stavebního povolení a vypouštění odpadních vod vyžaduje povolení příslušného vodoprávního úřadu.

Domovní čistírny odpadních vod

V případě, že se v místě vašeho domu nebo rekreačního objektu s kanalizací nepočítá, vyplatí se zřídit domácí čističku odpadních vod. V porovnání s žumpou nebo septikem  jde z dlouhodobého hlediska o bezesporu nejvýhodnější způsob, jak se s odpadní vodou vypořádat. Domovní čistírny, podobně jako velké městské či obecní čističky, využívají schopnosti mikroorganismů rozkládat pomocí kyslíku organickou hmotu, a to vše v kombinaci s mechanickými metodami čištění.

Pokud to okolnosti dovolí, můžete pro čističku využít bývalý septik – ušetříte tak za výkopové práce (USBF TECHNOLOGY).Čištění probíhá v několika stupních. Nejprve se oddělí hrubé nečistoty a odpad se tzv. předčistí, potom následuje druhý stupeň, tzv. aerobní, kdy dojde biologickými procesy k rozkladu odpadní vody a dalšímu oddělení kalů. Nakonec, ve třetí fázi, dochází ke konečné separaci vyčištěné vody od nežádoucích příměsí.

Většina čistíren má místo, kde se ukládá kal (kalojem), a každá má někde zabudované dmychadlo (kompresor), které do nádrže vhání vzduch s tolik potřebným kyslíkem. Podle způsobu čištění dělíme domovní čistírny na tzv. kontinuální, kde se odpadní vody čistí průběžně, a čističky s přerušovaným průtokem (tzv. diskontinuální), ve kterých se zjednodušeně řečeno splašky nejprve provzdušňují, pak se vzduchové dmychadlo zastaví a teprve po následném usazení pevných částic se vyčištěná voda odčerpá. V místech podléhajících přísnějšímu režimu ochrany přírody je třeba zvolit čistírnu, která není připojena na elektrický proud a kde je provzdušňování zajištěno např. samospádem a komínovým efektem. O čistírny domovních odpadů je třeba pečovat a pravidelně odsávat a odvážet kal. Ten buď skončí v obecní čistírně odpadních vod, nebo ho můžete vynést na kompost a následně s ním pohnojit zahradu.

Pečlivý výběr je nutný

Čističku odpadních vod k rodinnému domu dnes pořídíte za 30 až 50 tis. Kč bez DPH. Vyplatí se ale sledovat různé akční nabídky firem, což vám může ušetřit nemalé peníze. V každém případě se však vyvarujte podezřele nízkých cenových nabídek od tzv. „garážových výrobců“ bez záruky kvalitního výrobku i servisu. Čistírna odpadních vod se instaluje do země minimálně na 15–20 roků a jde tedy o dlouhodobou investici.

V rekreačním režimu

Pro trvale neobydlené rekreační objekty je třeba zvolit čistírnu odpadních vod, která nevyžaduje stálý přísun splašků. Aby mikroorganismy plnily své čisticí funkce, musí mít zajištěn stálý přísun čerstvé potravy, což se u chat a chalup řeší dokrmováním kalem z kalojemu. Díky tomu může taková čistírna pracovat i tři měsíce bez přítoku splašků a užitečné bakterie nezahynou.

Cena za provoz

Provozní náklady u domovních čistíren jsou spojeny se spotřebou elektrické energie. Nejnižší spotřebu mají čističky biologické, používající aerobního procesu čištění, kde nejsou žádné dodatečné mechanické rotory, míchadla nebo biodisky. K provozu čistírny je zapotřebí pouze dmychadlo s malou spotřebou energie. Náklady na provoz se tak pohybují v řádu 100–200 Kč/měsíc podle typu dmychadla. Výhodou je, pokud dodavatel nabízí možnost řízení chodu čistírny v závislosti na aktuálním zatížení nějakou vhodnou řídicí jednotkou. Většina dodavatelů používá jednoduché mechanické spínací hodiny, které však nedoporučujeme. Mnohem vhodnější a komfortnější je systém řízení čističky mikroprocesorovou jednotkou.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Montáž svépomocí

Malou čističku kompaktních rozměrů a nízké hmotnosti zvládnete ve dvou až třech lidech osadit sami – ušetříte tak na pořizovacích nákladech. Pokud to konkrétní situace dovolí, lze ji instalovat do prostor po původním septiku. Montáž svépomocí dnes volí velká řada stavebníků, protože jde o skutečně snadnou operaci. V tomto případě vám zároveň doporučujeme vybrat takovou čističku, která má samonosnou nádrž, bez nutnosti obetonování. Pokud je však v místě instalace vysoká hladina spodní vody, pak se bez alespoň částečného obetonování neobejdete.

Ohlašovací proces

Doplňkem k čističce odpadních vod může být polypropylenová retenční nádrž pro jímání přečištěné vody (USBF TECHNOLOGY).Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je podle české legislativy vodním dílem, a proto její povolení vydávají vodoprávní úřady – např. obecní úřady, krajské úřady nebo ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad. Konkrétní vodoprávní úřad je nutné zvolit podle místa, kde hodláte domovní čističku stavět. Předtím, než podáte žádost u vodoprávního úřadu, je zapotřebí mít vyřešené tzv. umístění stavby podle stavebního zákona. V praxi to znamená, že musíte absolvovat územní řízení o umístění stavby domovní ČOV. To je nutné absolvovat u místně příslušného stavebního úřadu a postupuje se podle stavebního zákona. Toto řízení může být i součástí územního řízení o umístění novostavby rodinného domu, u kterého bude domovní ČOV postavena.

Jestliže vodoprávní úřad s provedením domovní ČOV souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami, tedy vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem