Motivy pro pořízení domácí fotovoltaické elektrárny jsou různé. Někdo chce ušetřit, jiný chce být nezávislý na dodavatelské síti, další to pojímá jako investici nebo ho nové technologie zkrátka baví.

Fotovoltaika je metoda výroby elektřiny pomocí polí fotovoltaických článků, tedy buněk vyrobených z materiálů umožňujících fotoelektrický jev, při němž dochází k přímé přeměně energie slunečního záření na elektřinu. Částice světla (fotony) dopadají na solární článek a svou energií z něj „vyrážejí“ elektrony. Polovodičová struktura článku pak uspořádává pohyb elektronů na využi­telný stejnosměrný elektrický proud.

V současnosti se v praxi používá amorfní, polykrystalický nebo monokrystalický křemík, telurid kadmia a CIGS slouče­niny, řada dalších je předmětem testů. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických článků a systémů v poslední době značně zdokonalila.

K základům

Fotovoltaika je atraktivní téma, které odpovídá současné snaze o snižování nákladů na energie. Ke stále větší dostupnosti tohoto způsobu výroby elektřiny přispívají především moderní technologie a sériová produkce solárních panelů, jejichž účinnost se pohybuje kolem šestnácti procent. Prodejní ceny panelů neustále klesají, což k tomuto oboru poutá ještě více pozornosti.

Máme dost Slunce? 

Vzhledem k tomu, že fotovoltaická elektrárna je závislá na slunečních paprscích, většinu zájemců o její vybudování napadne jako první otázka, zda je u nás v České republice délka a intenzita slunečního svitu dostatečná. Odpověď zní ano, i v klimatických podmínkách České republiky přinášejí fotovoltaické elektrárny odpovídající finanční zisky a jsou tedy zajímavé nejen z pohledu ekologického.

Průměrná délka slunečního svitu se u nás pohybuje mezi 1 330 až 1 800 hodinami ročně. Výkon fotovoltaické elektrárny vždy záleží na konkrétní lokalitě – intenzitu a dobu slunečního záření ovlivňuje vedle oblačnosti také nadmořská výška a další lokální podmínky, jako je výskyt ranních mlh, zvýšené znečištění ovzduší či úhel dopadu slunečních paprsků. Množství elektřiny z fotovoltaických panelů pro různá místa, čas a sklon je přitom možné poměrně přesně předem spočítat

Jaké jsou náklady? 

Náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny se liší podle jejího výkonu a celkové náročnosti projektu. U nejmenší elektrárny na střeše rodinného domu s výkonem 1,76 kWp se cena pohybuje od 40 Kč za instalovaný Wp. Tato elektrárna je schopna vyrobit přibližně 1 760 kWh elektřiny ročně. Největší zájem je o zřízení fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem kolem 5 kWp, kdy fotovoltaické panely zabírají plochu přibližně 35 až 40 m2.

Kolik panelů bude potřeba? 

Plocha fotovoltaických panelů je odvozena z požadovaného výkonu elektrárny. Pro výkon 1 kWp by v běžných podmínkách měla stačit plocha panelů 7 až 8 m2. Průměrná střecha rodinného domu přitom může poskytnout prostor pro přibližně 60 m2 panelů.

Jednotka maximálního výkonu

Jednotkou maximálního výkonu fotovoltaické elektrárny je Wp (watt peak). Výkon běžně ­budovaných solárních elektráren je udáván v kWp (tedy v tisících Wp). Instalovaný výkon 1 kWp je přitom schopen za rok vyrobit přibližně 1 000 kWh elektřiny.

Jak a kam instalovat? 

Kromě fotovoltaických panelů jsou pro instalaci nezbytné konstrukční prvky, zajišťující jejich stabilní a trvanlivé uchycení na střeše nebo jiné ploše. Ty musí odolávat počasí a vydržet v bezchybném stavu desítky let, proto je důležité jejich výběr nepodcenit. Spolehlivý dodavatel by měl používat pouze konstrukčně prověřené prvky z kvalitních materiálů a poskytovat je pro všechny typy instalací od standardní taškové střechy až po konstrukce na rovné plochy. Většina dnes používaného materiálu na háky, úchyty nebo profily se obvykle vyrábí z nerezové oceli, případně z hliníku.

Údržba a životnost

Střešní fotovoltaická elektrárna je prakticky bezúdržbové zařízení, ovšem za předpokladu, že je sestavena z kvalitních prvků – od panelů až po kvalitní konstrukci pro stabilní. Samotné fotovoltaické panely mají vysokou životnost (20 až 30 let). Při venkovní instalaci jim nevadí déšť, sníh, kroupy a hluboký mráz, jejich provozu nebrání ani vysoké teploty. Kvalitní panely bývají testovány pro vítr o rychlosti až 180 km/h.

Proti řadě možných rizik lze fotovoltaické panely pojistit. Pojištění, které běžně nabízí řada pojišťoven, kryjí rizika spojená s živelnými pohromami, vandalstvím, krádeží i výpadkem provozu. Elektrárny na střechách budov se zpravidla zahrnují do pojistky budovy. Cena se odvíjí od plochy instalace – u malých elektráren lze počítat s částkou okolo 1 000 Kč za rok.

Motivy pro pořízení domácí fotovoltaické elektrárny jsou různé. Někdo chce ušetřit, jiný chce být nezávislý na dodavatelské síti, další to pojímá jako investici nebo ho nové technologie zkrátka baví.

Desatero pro zřizování FVE

1. Oslovte firmu, která se zabývá zřizováním fotovoltaických elektráren (FVE) a nechte si zpracovat nabídku, kde budou uvedeny veškeré parametry FVE, které využijete při jednání s provozovatelem distribuční soustavy.

2. Zažádejte provozovatele distribuční soustavy o připojení FVE do distribuční sítě. Provozovatel distribuční soustavy má povinnost přednostně připojit výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů a vykupovat od něj veškerou elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

3. Zjistěte si na místním stavebním úřadě, co máte udělat, jestliže si chcete zřídit FVE. Ověřte si, zda v daném místě nebrání stavbě elektrárny územní plán, ochranná pásma nebo jiné okolnosti.

4. Chcete-li se vyhnout případným rizikům, nechte si zpracovat podnikatelský záměr a studii proveditelnosti.

5. Abyste měli jistotu, že své peníze investujete optimálně, nechte si zpracovat energetický audit, který porovná různé technologie, jejich cenu a ­výnosy.

6. Audit vyžadují i některé banky při žádosti o úvěr. Je ­výhodné jej vypracovat ­souběžně se studií prove­ditelnosti. Pokud zvolíte ­financování elektrárny ­pomocí úvěru, začněte jednat s ­bankou.

7. Jakmile obdržíte vyjádření k připojení do distribuční soustavy, může dodavatelská firma začít instalovat FVE. Po dokončení instalace následuje výběr způsobu dodávky ­elektřiny do distribuční sítě – buď systémem zelených ­bonusů, nebo systémem výkupních cen.

8. Musí být uzavřeny tyto smlouvy: smlouva o distribuci a úhradě regulovaných poplatků, smlouva o připojení, smlouva o dodávce elektřiny.

9. Dalším velice důležitým krokem pro získání státní ­podpory výroby z obnovitelných zdrojů je licence na výrobu elektřiny, kterou vydává ERÚ, a při využívání zelených bonusů registrace u operátora trhu (OTE, a. s.).

10. V poslední fázi provozovatel distribuční soustavy instaluje měření FVE a začíná výroba elektřiny.

Druhou část seriálu najdete v této rubrice příští týden.

Text: Adam Krejčík, Foto: Archiv, Shutterstock.com

logo MessengerPoslat Messengerem