Rozhodnutím o správné tloušťce izolace určujete již nyní své náklady na vytápění pro příští desetiletí. Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se vám již za několik let vrátí díky nižším nákladům na vytápění. Potom již počítáte jen čistý zisk, který lze ještě zvýšit využitím některého z dotačních programů.

(Komerční prezentace)

Optimálně navržená izolace podkroví Vás chrání před zimním chladem i letními vedry. Optimální tepelnou ochranu a nejvyšší pohodu prostředí dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu).

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONSTRUKCÍ ŠIKMÝCH STŘECH

Zateplení mezi a pod krokvemi

Nejčastěji se tepelná izolace osazuje do prostoru mezi krokve. Pro splnění nákladového optima dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov je nutná tloušťka tepelné izolace 260 mm či více, a to bez vlivu krokví. S uvažováním jejich vlivu jakožto tepelného mostu se směle dostáváme k hodnotám 300 mm či více.

Předpokladem pro bezchybnou funkci zateplených střešních konstrukcí je parotěsné, a tím i vzduchotěsné uzavření konstrukce ze strany interiéru. Vzduchotěsnost je závislá na dokonalém utěsnění parotěsné vrstvy, jak ve vzájemných spojích folií, tak v návaznosti parotěsné vrstvy na okolní konstrukce (štítové zdi, okna, prostupy…).  Pokud se nelze stoprocentně spolehnout na dokonalé provedení všech detailů, je z hlediska dlouhodobé životnosti střechy bezpečnější navrhovat větranou vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolací.

Projektant pak musí kompenzovat sníženou tloušťku izolace (o tuto vzduchovou mezeru) v dalších vrstvách konstrukce tak, aby byla zachována celková doporučená tloušťka izolace. Co nejblíže vnitřnímu povrchu, ale s dostatečnou vzdálenosti od vnitřního obkladu, se umisťuje parotěsná vrstva a nad tepelnou izolaci nebo na plnoplošné bednění vrstva doplňkové hydroizolace. Pokud není doplňková hydroizolační vrstva dostatečně propustná pro vodní páru, je nutné prostor pod ní provětrávat propojením této vrstvy s vnějším ovzduším (větrací mezerou).

Způsob osazení střešní krytiny určuje její výrobce. Je nutno rovněž dbát pokynů výrobců obou fólií – parotěsné i doplňkové hydroizolace. Ve většině případů se vyžaduje, aby vzduchová mezera situovaná pod krytinou byla provedena tak, aby byl umožněn odtok případně proniklé srážkové vody. Vzhledem k tomu, že správný výběr materiálů a správná konstrukce šikmé střechy jsou klíčové pro její celkovou funkčnost a životnost a výrazně ovlivňuje mikroklimatické podmínky v daném objektu, doporučujeme obrátit se vždy na zkušeného specialistu projektanta, který je schopen odborně posoudit navržené řešení dané střechy.

Zateplení nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi je v současné době jeden z moderních způsobů zateplení šikmých střech. Tento způsob zateplení se skládá z několika vrstev, kde tou hlavní je tepelná izolace. Ta díky eliminaci tepelných mostů (například vlivem krokví) tvoří nepřerušovanou vrstvu a díky tomu je tento systém v řadě případů vhodnější než klasické systémy zateplení šikmých střech. Důvodů, proč zateplit nad krokvemi, je několik. Ten hlavní ale je, že tloušťka izolace v konstrukci šikmé střechy nám dnes již začíná značně snižovat obytný prostor. Běžná výška krokví je 160 mm, ale doporučené hodnoty na základě vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov se pohybují nad hranicí 260 mm. Taková tloušťka izolace již interiérový prostor značně zmenší.

Zateplení nad krokvemi (ISOVER)

Ale výhod má systém více, jsou to například tyto:

1. Otevřený podhled v interiéru

Podhled v interiéru může zůstat volný bez dalších zásahů, čímž se docílí příjemného estetického působení struktury dřeva v konstrukci krovu.

2. Minimalizace tepelných mostů

Díky eliminaci záporného vlivu krokví, jako tepelných mostů, se zabraní úniku tepla těmito místy. Krokve běžně ovlivňují izolační schopnost konstrukce z 10–20 %.

3. Rychlá montáž

Systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší na provedení, navíc odpadají problémy s úchyty sádrokartonových roštů v případě vyšších tlouštěk izolace v prostoru pod krokvemi.

4. Snížení rizika poničení parozábrany

Nedochází k perforaci parozábrany průnikem kotvení roštů pro podhled či samotného podhledu, zásuvek atd., tím se snižuje riziko průniku vlhkosti v nedokonale slepených místech.

5. Eliminace chyb v konstrukci

Zateplením nad krokvemi se vyhneme často problémovým řešením vlivem složité konstrukce krovu v interiéru (kleštiny, světlíky atd.), jak z hlediska parozábrany, tak z hlediska tepelné izolace.

6. Možnosti kombinace způsobu zateplení

Zateplení nad krokvemi lze bez problémů kombinovat se současnými systémy zateplení mezi a pod krokvemi.

7. Minimalizace akustických mostů

Krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem, díky kladení izolace nad krokve můžeme dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchovou neprůzvučnost RW ≥ 52 dB. Systém je prověřený zkušenostmi, již více než 25 let je běžně používaný v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, atd.). Navíc byl tento systém ověřen v laboratořích CIS a bylo provedeno jak tepelně-vlhkostní, tak i statické posouzení. Protokol včetně doporučení k návrhu a informace k pracovnímu postupu ISOVER poskytne na vyžádání.

Nadkrokevní systém zateplení s PIR

Popis skladby nadkrokevní izolace (ISOVER)Technologie tepelněizolačních materiálů na bázi tvrzených pěnových plastů PIR (polyisokyanurát) jsouvelmi lehkým a pevným izolantem. Homogenní tuhé desky nepodléhají smršťovaní ani výrazným deformacím vlivem vlhka či změnou teploty. Uzavřená struktura PIR desek navíc zaručuje minimální nasákavost. Izolační deska ST-BLAU je po obou stranách opatřena vrstvou netkané textilie. Desku PROTECT z obou stran pokrývá hliníková folie a z vrchní strany je navíc opatřena střešní folii se samolepicím přesahem s hodnotou Sd=10 m. Oba výrobky jsou zdravotně nezávadné.

Systém nadkrokevní izolace lze velmi výhodně kombinovat z důvodu dosažení požadované kvality zateplení i s izolaci aplikovanou mezi krokvemi. Toto řešení lze výhodně použit i u rekonstrukcí.

Vlastnosti izolačních PIR desek

 • Izolační vlastnosti – vysoký tepelný odpor při minimální tloušťce tepelné izolace λD = 0,022 (W・m-1・K-1).
 • Pevnost – vysoká pevnost v tlaku umožňuje pochybnost bez poškození povrchu desek (od 100 kPa).
 • Spoje bez pohybu vzduchu – spoje desek na pero a drážku nebo ozub – korekce ΔU = 0 (W·m-2·K-1)
 • Nasákavost – dlouhodobá nasákavost (0,9 %).
 • Nízká hmotnost – menši než 35 kg・m-3.
 • Reakce na oheň – desky při požáru nešíří oheň, nedýmá a neodkapávají (E, s2, d0).
 • Požární klasifikace v konstrukci – REI 30 min.
 • Tvarová stálost – teplotní použitelnost dlouhodobá +90 °C, krátkodobá +250 °C.
 • Životnost – desky nepodléhají po aplikaci vlivu UV záření.
 • Zdravotní nezávadnost – desky vyrobeny bez obsahu škodlivých látek.
 • Chemická odolnost – odolnost vůči ropným látkám.

Konstrukční detaily, podrobné montážní postupy a profesionální tipy a rady najdete v prospektu Šikmé střechy a stropy, který je zdarma k dispozici ke stažení.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem