Sokl patří mezi nejvíce zatěžované partie budovy, proto potřebuje odpovídající ochranu. Bohužel, na každý dům s dobře zatepleným soklem připadá dvacet domů s chybným provedením izolace.

Lepení keramického slinutého obkladu na sokl (podklad, tedy styrodur, je upraven před lepením obkladů armovací mřížkou – perlinkou)Sokl je natolik citlivý detail budovy, že při jeho projektování i na samotné stavbě dochází často k závažným chybám, a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených stěn. Kvalitní realizace bez výrazného tepelného mostu přitom není složitá ani drahá. Potřebujeme k tomu pouze základní znalosti a izolační materiál, který je pevný, nenasákavý, tepelně izoluje, nevzlíná v něm vlhkost a umožňuje dobrou aplikaci lepidel.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Čím je sokl ohrožen?

Izolační vrstva v oblasti soklu je vystavena mnoha atakům ze strany pod terénem i těsně nad ním. Jedná se zejména o zemní vlhkost, dešťovou a odstřikující vodu, mechanický tlak a nárazy, půdní kyselost, atd. Proto je požadován speciální izolační materiál, který zajistí dlouhodobou, trvanlivou, účinnou izolaci, a který bude schopen permanentně odolávat vlhkosti, s vysokou nárazovou pevností a možností omítnutí.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Hotový obložený sokl – stav před úklidem a před montáží okapového chodníku, který bude dotažen ke spodní hraně soklu a začistí tak obkladMateriálové možnosti

Pro zateplení soklu splňují náročné požadavky pouze polystyrenové izolanty XPS (extrudovaný polystyren), nebo EPS desky Perimetr (hodnoty tepelné izolace λD = 0,032-0,033 W/mK.) Vhodným řešením tepelné izolace soklu domu a spodní stavby vůbec jsou soklové desky Rigips a desky drenážní, které také patří do rodiny desek Perimetr, avšak pro lepší orientaci dostaly jména podle typického umístění na stavbě. Desky se liší svým rozměrem, typem obvodové hrany a profilováním povrchu.

Izolace soklu a spodní stavby musí mít:

- minimální nasákavost
- mrazuvzdornost
- minimální nebo žádnou vzlínavost vody
- vysokou pevnost v tlaku
- možnost kombinace s různými typy hydroizolací
- dobré spolupůsobení s lepidly a tmely
- jednoduchou zpracovatelnost

Svislá hydroizolace

Tepelná izolace soklu z Perimetru by měla zasahovat cca 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Tloušťka této izolace se navrhuje zpravidla o 2 až 3 cm menší, než je síla horního zateplovacího systému. Neměla by však být menší než 10 cm. Z hlediska ochránění stavby před zemní vlhkostí již není potřeba provádět nějakou další náročnou hydroizolaci na svislé části základu soklu, ovšem za předpokladu dobrého odvodnění zemní části tepelné izolace.

Problém zvaný tepelný most

Při měření tepelných úniků z budov infrakamerou se ukázalo, že naprosto stejné tepelnětechnické problémy se vyskytují jak u starších objektů, tak u novostaveb. V obou případech se v oblasti soklu projevily závažné tepelné mosty.

Okapový chodník

Zaústění okapů je jedním z nejvíce ohrožených míst domovního sokluVnější stranu tepelněizolačních desek soklu je žádoucí oddělit pod úrovní okapového chodníku separační nopovou PE folií od zásypu výkopu. Nopová fólie by měla přesahovat terén o 1 cm. Zásyp je ideální z hrubého, však čistého štěrku bez prachových příměsí. Dno výkopu je přitom vhodné odvodnit drenáží s vyspárovaným dnem. Drenáž je nutná obzvláště tehdy, pokud máme dno výkopu zatěsněné, ať už záměrně, aby se voda nesplavovala pod základovou spáru, nebo je přirozeně nepropustné kvůli jílovému podloží. Štěrkový zásyp by měl být od boční zeminy a horních vrstev oddělen netkanou geotextilií.

Pokud provedeme taková opatření, nemusíme již betonový základ izolovat svislým asfaltovým pásem. Ideální je vodu od stavby odvádět, ne ji u její paty hromadit. Okapový chodník proto musíme vždy spádovat od domu. Pokud však vybudujeme výše popsanou drenáž, můžeme kolem domu použít i oblázkový obsyp. Často však stačí i nepropustný chodník, ovšem záleží na charakteru konkrétního místa, kde dům stojí.

text: Adam Krejčík, foto: Jiří Vaníček a archiv

logo MessengerPoslat Messengerem