Spalinová cesta vede od kouřového hrdla spotřebiče paliv přes kouřovod až k vyústění komína. Na jejím provedení závisí nejen hospodárnost vytápění, ale také požární bezpečnost.

Připravenost plnit oba tyto důležité úkoly je nutné prověřit už před uvedením spotřebiče do provozu kontrolou kouřovodu a komína. Funkčnost spalinové cesty pak potvrzuje schvalovací protokol, kterým je obvykle revizní zpráva komínů. Při provozu spotřebiče ovšem může dojít k nejrůznějším poruchám, a proto je třeba provádět pravidelné kontroly a revize spalinových cest, čištění komínů a kouřovodů. Vzniklé závady je nutné neprodleně odstranit.

Komín - služebník i pán

Vývoj spotřebičů paliv, vyvolaný požadavky na úspory energií s důrazem na ochranu životního prostředí, přinesl i technický pokrok v oblasti komínových konstrukcí. Pouze správně navržená a kvalitně provedená sestava spotřebič - kouřovod - komín zaručí bezpečný, spolehlivý a hygienický odvod spalin nad střechu budovy za všech provozních podmínek. V opačném případě hrozí požár budovy a ohrožení zdraví obyvatel domu.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

V čem spočívá kontrola komínu

V první řadě je třeba zjistit, zda návrh a provedení komínové konstrukce a kouřovodu odpovídá připojenému spotřebiči paliv z hlediska velikosti průduchu komína a jeho účinné výšky i z hlediska druhu materiálu a skladby jednotlivých vrstev. Současně se stanoví, jakým způsobem se bude komín a kouřovod opakovaně kontrolovat a čistit, jak se budou odvádět kondenzáty spalin. Kontroluje se také bezpečnost komínové konstrukce z požárního hlediska a ověřuje se způsob přívodu vzduchu pro spalování paliva v kotli.

Poté kompetentní odborník zpracuje protokol o prohlídce (obvykle se nazývá revizní zprávou), a pokud spalinová cesta splňuje technické požadavky norem a předpisů, spotřebič lze uvést do provozu. V případě méně závažných závad odborník stanoví termín jejich odstranění, v případě velkých závad vystaví negativní revizní zprávu a spotřebič paliv se do provozu uvést nemůže. Kontrola spalinových cest se provádí podle technologických postupů v závislosti na druhu připojeného zdroje a použitého paliva.

Povinné kontroly a čištění v průběhu jednoho roku

výkon spotřebiče činnost druh paliva připojeného spotřebiče
do 50 kW včetně pevné kapalné plynné
celoroční provoz sezonní provoz
čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu spotřebič

Doplňující pravidla k tabulce:

- za sezonní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
- u jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva
- při kontrolách a čištění 2x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců
- při kontrolách a čištění 3x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců
- pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok

Živnostenské oprávnění v oboru kominictví

V dubnu roku 2010 vyšlo nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Určuje termíny kontrol nebo čištění spalinových cest a stanovuje, kdo tyto činnosti může provádět. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nahrazuje zastaralou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Nové nařízení platí od 1. 1. 2011. Opatření by mělo majitelům domů přinést i finanční úspory. Umožní totiž, že u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW mohou čistit komín svépomocí. Podmínkou je, že pravidelnou kontrolu provede odborně způsobilá osoba, což je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Za nedodržení nových pravidel hrozí pokuta, která v případě požáru může činit až 20 tisíc korun.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem