Vápenopískové zdicí prvky VAPIS vynikají několika přednostmi. Například svou vysokou pevností a objemovou hmotností, což umožňují pevné krystalické vazby křemíku a vápníku mezi zrnky písku, jejichž základní charakteristikou je především stálost. Vysoká objemová hmotnost prvků zaručuje rovněž akustické a tepelně akumulační vlastnosti zdiva a právě o těch zvukově izolačních bychom se chtěli zmínit podrobněji.

(Komerční prezentace)

Všeobecně jsou vápenopískové prvky zdicí materiál na bázi přírodních surovin - po smíchání a vyzrání směsi jemného křemičitého písku (92 %), nehašeného vápna (5 %) a vody (3 %) je tato slisována do požadovaného tvaru výrobku a následně je polotovar vytvrzen v autoklávu. Vzniká tak masivní zdicí materiál, který se vyznačuje především vysokou objemovou hmotností s ní související pevností v tlaku. Základními vlastnostmi jsou pak vysoká zatížitelnost a únosnost zdiva, jeho výborné tepelně akumulační a zvukově izolační vlastnosti, rozměrová přesnost a stálost prvků, vysoká rychlost zdění, úspory malty a omítek, přirozená regulace vlhkosti apod.

Bytový dům v Berouně, Košťálkova. Systém strojního zdění VAPIS QUADRO, nosné konstrukce tl. 200 resp. 240 mm

Vlastnosti definuje objemová hmotnost

Vysoká pevnost vápenopískového zdiva v tlaku umožňuje výrazné snížení tloušťky zdiva - charakteristická pevnost zdiva v tlaku dosahuje běžně hodnot až 14 MPa v závislosti na zvolené třídě objemové hmotnosti resp. pevnosti vápenopískového bloku. Vysoká objemová hmotnost vápenopísku spolu s jeho poměrně vysokou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ a měrnou tepelnou kapacitou c pak mají za následek výborné tepelně akumulační vlastnosti, na druhou stranu však horší vlastnosti tepelně izolační, proto je nutné vnější zdivo z vápenopísku tepelně izolovat.

Protože u vápenopísku není nutné brát ohled na tepelně izolační vlastnosti prvku (ty řeší samostatná tepelně izolační část stěny), není umístění prvku v obvodové nebo vnitřní části konstrukce rozhodující. Vápenopísek tak lze koncentrovat na své skvělé vlastnosti statické, tepelně akumulační a zvukově izolační. Tato skutečnost je pak rozhodujícím parametrem při výběru nosné konstrukce u bytových staveb. Nejběžnější tloušťka nosných stěn (lhostejno, zda vnitřní či vnějších) pro rodinné domy do tří podlaží je 175 mm, pro bytové domy do pěti podlaží pak 200 až 240 mm. Vlajkovou lodí u nenosných příček je tloušťka 115 mm, k dispozici jsou ale i tloušťky 70 mm resp. 100 cm pro méně namáhané nenosné zdivo, např. sklepní kóje apod.

Jednoduchá tabulka z Excelu, z níž je možno odečíst příslušné hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti pro příslušné tloušťky zdiva v závislosti na použití omítky a druhu malty. Nezáleží na použitém formátu a technologii zdění, ale pouze na hmotě zdi. (VAPIS)

Prosím, ticho

Jak již bylo řečeno, zvukově izolační vlastnosti vápenopískových prvků jsou dány jejich objemovou hmotností a z ní vyplývající plošné hmotností zdiva včetně malty a omítek. Platí víceméně přímá úměra – čím vyšší objemová hmotnost prvku, tím vyšší útlum hluku.

Zdivo VAPIS splní požadavky na váženou stavební neprůzvučnost pro obvodové, mezibytové a mezipokojové stěny již v minimálních tloušťkách a s dostatečnou rezervou. Vzduchová neprůzvučnost je u prvků VAPIS nejvyšší na trhu.

Například zdivo tloušťky 24 cm při objemové hmotnosti 2000 kg/m3 dosahuje stavební vzduchové neprůzvučnosti R´w 55–56 dB a splňuje tak s velkou rezervou požadavek normy (53 dB). Lze předpokládat další nárůsty požadavků na akustickou ochranu objektů. Díky variabilitě technologie výroby se budou brzy uplatňovat i vápenopískové bloky s vyšší objemovou hmotností než třída 2,0 právě za účelem zvýšené protihlukové ochrany. U zdí oddělujících jednotlivé řadové domy resp. rodinné dvojdomy (normou předepsána hodnota R´w = 57 dB) a kde je nejpoužívanější tloušťkou zdivo 175 mm, dosahuje tato dvouvrstvá konstrukce z vápenopískových bloků VAPIS o třídě objemové hmotnosti 2,0 hodnoty R´w = 69 dB.

Orientační zobrazení hladin běžného hluku a jeho zdrojů (VAPIS)

V Německu se nediskutuje

Při prokazování zvukově izolačních vlastností odkazuje společnost VAPIS na německou normu DIN 4109 Schallschutz im Hochbau (Protihluková ochrana u pozemních staveb), především její část Beiblatt 1, která na základě historicky provedených měření a zkušeností definuje zvukově izolační vlastnosti zdiva z vápenopískových zdících prvků, především váženou stavební neprůzvučnost R´w (v němčině „bewertetes Schalldämmaß“) na základě objemové hmotnosti zdícího materiálu resp. z ní vyplývající plošné hmotnosti zdiva.

Toto se děje formou jednoduchých tabulek, kde je možno odečíst příslušné hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti pro příslušné tloušťky zdiva v závislosti na použití omítky a druhu malty; nezáleží na použitém formátu a technologii zdění, roli zde hraje skutečně pouze hmota zdi.

Bytový dům v Mariánských Lázních, systém strojního zdění VAPIS QUADRO-E, nosné konstrukce tl. 200 resp. 240 mm

Ověřeno desítkami let

Protože tato norma vychází, jak již popsáno výše, z mnoha desetiletí nejrůznějších měření a praktických výsledků zkoušek, nejsou němečtí výrobci nuceni provádět zkoušky výrobků na jejich zvukové izolační vlastnosti, tyto zkoušky jsou již zachyceny v konkrétních tabulkových hodnotách normy a jsou ze strany schvalovacích orgánů posuzovány jako dosažené, pokud projekt prokáže použití příslušné hmoty stavebního zdícího materiálu.¨

Například zdivo o hmotnosti 410 kg/m2 dosahuje váženou stavební neprůzvučnost R´w = 53 dB, což je možno dosáhnout např. použitím vápenopískového bloku VAPIS KS-QUADRO o objemové hmotnosti 2000 kg/m3 při tloušťce zdiva 20 cm s tenkovrstvou maltou a s vápenocementovou omítkou 1,5 cm po obou stranách zdiva.

Tento postup je v zemi původu vápenopískových cihel (Německou) naprosto normální, neexistují zde žádné „certifikáty“ o dosažené hodnotě váženou stavební neprůzvučnost Rw a naše zkušenosti v České republice dokazují, že není problematický ani z pohledu českých dozorujících a kontrolních stavebních orgánů.

Výňatek z normy DIN 4109 - Vážená stavební neprůzvučnost Rw [dB] a plošná hmotnost zdi [kg/m2] jednovrstvého zdiva z vápenopískových zdících prvků v tenkovrstvé maltě a s omítkou po obou stranách v tloušťkách 5, 10 nebo 15 mm vizte v přiložené tabulce.

Z výňatku z německé normy DIN 4109) vyplývá, že např. stěna o tloušťce zdiva 24 cm z vápenopískových cihel o třídě objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3, oboustranně omítnutá omítkou 1 cm, dosahuje vážená stavební neprůzvučnosti Rw = 55 [dB], tatáž zeď o tloušťce 30 cm pak Rw = 57 [dB].

Výsledky ověřovacích zkoušek na konkrétních stavbách dosahují ještě o 1 – 2 dB vyšší hodnoty, tyto jsou ovšem ovlivněny řadou dalších faktorů (navazující prvky konstrukcí, stropy, kvalita zpracování zdiva, apod.). Proto jsou konkrétní výsledky naměřeny na příslušné konkrétní stavbě ryze individuální a nelze je zevšeobecňovat.

Text: Ing. Jiří Kux, jednatel společnosti VAPIS stavební hmoty

Foto: Archiv VAPIS stavební hmoty s.r.o., německý svaz výrobců Kalksandstein

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem