Ze dřeva se domy staví a dřevem se domy také zdobí. V obou případech prokazuje tento materiál vynikající vlastnosti i trvanlivost, ovšem jen tehdy, pokud o něj patřičným způsobem pečujeme.

Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Dá se použít doslova od sklepa až po střechu, v truhlářském a stavebním řezivu, prknech, trámech, latích, lištách, palubkách apod. V průběhu staletí se požadavky na bydlení měnily, objevovaly se nové stavební materiály i hmoty, přesto zájem o dřevo nikterak neklesal, naopak, v posledních desetiletích se znovu prudce zvyšuje. Souvisí to se stále zvyšujícím se zájmem o ekologické bydlení a materiály z obnovitelných zdrojů.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Náročné podmínky

Obliba dřeva se tedy nezměnila, změnily se ale okolnosti, které v současné době na dřevo působí.Obliba dřeva se tedy nezměnila, změnily se ale okolnosti, které v současné době na dřevo působí. Znečištění vzduchu a další ekologické zátěže mají přímý vliv na růst a kvalitu dřevního materiálu - na hustotu dřevní masy, sukovitost, trvanlivost a odolnost dřeva atd. Je logické, že dřevo použité pro venkovní účely dnes také trpí mnohem více exhalacemi, obsahujícími různé chemické látky, kyselými dešti, a tak se stává mnohem snadnější kořistí škůdců. Proto jsou dnes kladeny zvýšené, až „několikastupňové" nároky na ochranu dřeva - od preventivních až po finální nátěry se zvýšenou trvanlivostí a odolností k různým agresivním faktorům.

Na trhu jsou nejrůznější přípravky a nátěrové systémy, které zaručují celostní, hloubkovou a dlouhodobou ochranu dřevní hmoty před škůdci, zhoršenými ekologickými podmínkami, výkyvy počasí či UV zářením. Pro jejich maximální účinek jsou důležité „jen" tři věci: správná příprava dřevěného podkladu, správná volba vhodných přípravků či nátěrového systému a jejich správná aplikace. Zdá se to být jednoduché, ale rozdílná životnost srovnatelných dřevěných konstrukcí v podobných zátěžových podmínkách prozrazuje, že si tato problematika zaslouží více pozornosti.

Nový, nebo opravný nátěr?

Celkový nový nátěr obsahuje jednotlivé body postupu uvedené v nátěrovém systému. Celkový nátěr starých prvků a dílů je obdobný jako u nového s přihlédnutím k opravám poškození: nové broušení, tmelení, odstranění starého nefunkčního nátěru.
Opravný nátěr představuje nátěr pouze vrchní barvou. Starší nátěr, který se bude převrstvovat, se musí předem vhodně připravit například tím, že povrch lehce
přibrousíme.

Dřevo jako polymer

Základem pro kvalitní nátěr je dostatečně vybroušený podklad.Na rozdíl od historicky starších prostředků ochrany dřeva, které byly převážně na přírodní bázi, nabízí dnešní trh velké a různorodé množství prostředků venkovní ochrany dřeva na bázi chemické. Není tedy od věci vědět něco i o chemickém chování dřeva, které chceme ke stavbě použít. Z tohoto hlediska je dřevo vlastně směsí přírodních polymerů: celulózy, he­micelulózy a ligninu. Dále pak jsou v něm obsaženy doprovodné nízkomolekulární látky, které známe jako pryskyřice, oleje a vosky. Kombinace těchto přírodních polymerů a doprovodných látek dodává dřevu jeho zcela specifické vlastnosti. Z hlediska údržby dřeva nátěrovými systémy hrají kromě vody nejdůležitější roli pryskyřice u jehličnanů a třísloviny u listnatých dřevin.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Sušení nelze uspěchat

Pryskyřice mají silně hydrofobní vlastnosti a dochází u nich během přirozeného stárnutí k chemické přeměně. U přirozeně a dlouhodobě sušeného dřeva probíhá pomalu a postupně proces přeměny nízkomolekulárních pryskyřic na výšemolekulární, které jsou ve dřevě již pevně fixovány. Urychlit tuto proměnu průmyslovým sušením nelze. Jeho následkem jsou totiž výrony pryskyřic, které je nutné dodatečně odstraňovat před aplikacemi ochranných nátěrů. Proto je přírodně sušené dřevo lepší než průmyslově sušené.

„Problémové" listnáče

U listnatých dřevin může zase přílišný obsah tříslovin zhoršit zakotvení některých nátěrů. Poměr tříslovin se nemění ani typem sušení, ani v průběhu stárnutí dřeva. Pokud tedy chceme takový druh dřeva zvolit na vizuálně exponovaná místa domu (podbití, ozdobné prvky apod.), měli bychom si být těchto omezení vědomi a zvolit vhodný druh nátěru určený pro tento typ dřevin. Z praktického hlediska bychom pak měli „problémové" dřeviny umísťovat na snadno dostupná místa, která častější údržbu spíše usnadní.

Příprava podkladu

1. krok – odstranění staré barvyNejtypičtější vlastností společnou pro všechny druhy dřeva je schopnost absorbovat vlhkost. Všeobecným doporučením je proto použití dobře vyschlého materiá­lu s obsahem vlhkosti maximálně do 12 %. Význam tohoto doporučení vynikne na pozadí informace, že pro rozvoj některých plísní - přesněji řečeno mikroskopických vláknitých hub - stačí už 10% vlhkost materiálu! Při nátěrech nedostatečně vyschlého dřeva je pak možné očekávat vznik různých defektů povrchového filmu způsobené objemovými změnami dřevěného podkladu při dosychání. Příliš vlhké dřevo může způsobit také případnou sníženou přilnavost nátěru.

U některých nátěrových hmot hrozí nebezpečí poškoze­ní v důsledku přímé chemické reakce vlh­kosti se složkami nátěrového systému, jako například u dvousložkových polyuretanů, kdy vzniká CO2. U některých jehlič­na­tých dřevin, jako je borovice, mohou být defekty nátěrového filmu způsobeny vysokým obsahem pryskyřice. V takových případech je nutné použít k očištění povrchu materiálu účinné rozpouštědlo, jakým je například dobře známé ředidlo C 6000. Neméně důležité je zbavit povrch případných stop mastnoty, na které jsou zvlášť citlivé vodou ředitelné nátěrové hmoty.

Broušení, hlazení a moření

Příliš vlhké dřevo může způsobit také případnou sníženou přilnavost nátěru.Ve většině případů se dřevěné povrchy před nanášením barvy vyrovnávají. Mechanická poškození a trhliny se běžně opravují stěrkovými tmely. Ke konečnému vyhlazení se obvykle používají brusné papíry s typickou zrnitostí č. 100-150. Podklad pak dobře očistíme od prachu a zbytků dřevní hmoty. Následuje nanesení kapalného nátěrového filmu, po kterém často dochází ještě ke zvedání drobných dřevěných vláken. To se projevuje nejčastěji při použití vodou ředitelných nátěrových hmot, které drobná vlákna a částečky „nepřilepí" k podkladu.

Proto je po zaschnutí prvního nátěru, resp. základní vrstvy, nutné povrch přebrousit jemnějším brusným papírem začínajícím na č. 180 a vyšším. Obyčejně je jedno přebroušení dostačující, ale může se ukázat, že je potřeba jemným smirkem ošetřit ještě další vrstvu. Platí jednoduchá úměra, že čím více brousíme „do jemna", tím jemnější a hladší je konečný vzhled povrchu. V případě dřevěného podbití střechy či dalších exteriérových ozdob fasády by to ale byla práce zbytečná.

Druhy venkovních nátěrů

1) Lakové varianty nátěrů - bezbarvá povrchová úprava je prováděna přímo transparentním lakem - například lesklé syntetický rozpouštědlový a polyuretanový dvousložkový rozpouštědlový. Pro venkovní podmínky je nutná důkladná ochrana proti UV záření, a to přídavkem speciálních látek tzv. UV absorbérů. U lakových nátěrů je běžně brána obvyklá síla nátěru 30-40 μm, což představuje jeden nátěr štětcem. Na nejvíce exponovaných místech (jižní osvitová strana) i přes kvalitní ochranu laky, je dřevo extrémně namáháno a proto je potřeba počítat s dřívější opravou nátěru.
2) Bezbarvé varianty silnovrstvých lazurovacích laků - například polomatný alkyduretanový rozpouštědlový silnovrstvý, silnovrstvá alkyduretanová tixotropní lazura. Tixotropní charakter laku výrazně omezuje stékání se svislých ploch. Pro venkovní použití je potřeba dodržet předepsanou celkovou spotřebu 250-300 ml laku na 1 m2 plochy, což jsou v praxi tři nátěry štětcem. Lak poskytuje dřevu dlouhodobou houževnatou lakovou ochranu i proti UV záření.
3) Lazurovací nátěry - lakové nátěry s barevným zvýrazněním, ale zachovávající kresbu dřeva. Jsou tenkovrstvé, kde je lak napuštěn a ukotven ve dřevě a nevytváří ještě nad povrchem dřeva souvislou lakovou vrstvu. Další možností je silnovrstvá lazura, která vytváří nad povrchem dřeva vlastní lakovou vrstvu poskytující dřevu požadovanou ochranu. Této lakové vrstvy se docílí použitím speciálních druhů pojiv. Silnovrstvé lazurovací laky se těší vzrůstající oblibě.
Další variantou jsou silnovrstvé akrylátové vodou ředitelné lazury poskytující dřevu dlouhodobou elastickou hedvábně matnou lakovou ochranu proti povětrnosti, vodě i proti UV záření. Elastický charakter nátěru ale není vhodný pro plochy s vyšším otěrem, jako jsou sedací zahradní nábytek, stoly apod. Mezi další předností patří rychlé zasychání těchto laků, nenáročná aplikace stříkáním, štětcem a válečkem. Při venkovním použití je opět potřeba udělat tři nátěry, což je 250-300 ml laku na 1 m2 plochy.
4) Kryvé nátěry - přicházejí na řadu tam, kde se nám nehodí přírodní vzhled dřeva a chceme zvolit nějaké barevné řešení. Dále pak v případech, kdy dřevěné plochy renovujeme. Jde o skupinu základních barev - například Tebakryl a emailů různého typu - mezi nejběžněji používané patří Balakryl Uni mat a pro vrchní lesklý nátěr Balakryl Uni lesk.

 V případě oken a dveří pak velmi záleží na volbě dalších vrstev povrchové úpravy, v případě konečné úpravy emailem by naše snaha po vybroušení „sametového" povrchu rámu přišla tak trochu nazmar. Mezi základním vybroušením a nanášením první vrstvy transparentního nátěrového systému se často provádí moření. Tím se dřevo přibarvuje na žádaný odstín při zachování a případném zvýraznění jeho přirozené kresby.

Balakryl Profi je vodou ředitelná barva k nejnáročnějším venkovním i vnitřním nátěrům dřeva (BARVY TEBAS).Mořidly bývají hlavně kovokomplexní bar­viva s fyzikální nebo chemickou vazbou ke dřevu. Nanášejí se ve formě vodných nebo rozpouštědlových roztoků. Mořidel je na našem trhu velké množství, a proto se před jeho celkovým použitím vyplatí vyzkoušet jej na kousku materiálu kvůli snášenlivosti (případné migraci pigmentu atd.) s vrchní vrstvou laku.

Venkovní nátěry

Základem pro kvalitní nátěr je dostatečně vybroušený podklad. Dnes je již nutností pro venkovní aplikace použití vhodného biocidního napouštědla, které současně penetruje podklad. Opět najdeme na trhu velké množství napouštědel a vybírat bychom měli nejenom podle ceny, ale především podle životnosti, kterou uvádí výrobce. V případě ředění je velmi důležité také přesně dodržet doporučované poměry a nebrat to „od oka". Penetrační nátěr slouží pro napuštění a zpevnění, sjednocení podkladu - a k vytvoření vhodné základny pro další vrstvy nátěrového systému.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem