Prakticky nic z této části hrubé stavby není ve finální podobě domu vidět. Přesto je zásadní pro kvalitu stavby i komfort bydlení.

Zednické pořekadlo, že malta – a v našem případě i půda, schová vše, působí při dnešních požadavcích na kvalitu provedení rodinných domů už jako starší vesnický folklor. Při dnešních vysokých nárocích na tepelněizolační vlastnosti a na kvalitu provedení všech prvků v exteriéru i v interiéru může mít i sebemenší chyba v hrubé stavbě dalekosáhlé následky. S tím také souvisí u nás časté otázky typu – co si můžete udělat svépomocí a na čem všem se dá ušetřit.

Pokusíme se i na tyto otázky odpovědět a případně uvést dílčí srovnání.

1. VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE

Patří do kategorie neprávem podceňovaných a nedomýšlených prací na stavbě. Chlapi, co umějí vzít lopatu do ruky, se toho rozhodně nebojí. „A když to bude kousek hlouběji nebo ne úplně rovně, však se to pak při šalungu srovná,“ řeknete si. Ale tak jednoduché není. Navíc, při stavbě rodinného domu se kromě výkopových prací provádí celá řada dalších zemních úprav.

Z tohoto hlediska se pak jeví jako racionálnější využití těžké mechanizace, která je významnou úsporou času a energie. Ani práce manuální se nevylučuje, ale vzhledem k objemu ostatních zemních prací kopat ručně základové spáry je už dnes opravdu kontraproduktivní.

Zvažte sami: práce začínají skrývkou ornice, kterou je nutné uskladnit na vhodném místě pozemku, a vše končí ve stadiu hrubé stavby hrubými terénními úpravami. Posledním krokem je pak navrácení ornice na své místo při budování zahrady.

Kopnutí do země by měla předcházet důsledná projektová příprava včetně rozvržení a naplánování navazujících prací na pozemku

Maximální využití techniky

Když budete mít k dispozici techniku, určitě je časově i finančně výhodné ji zároveň použít i na žumpu, studnu, jímku na dešťovou vodu, plot, bazén apod. Pokud budete mít profesionálně zpracovaný projekt, pak by jeho součástí mělo být kromě stavby i řešení celého pozemku, například vytvoření či naopak vyrovnání svahu. Pokud se rozhodnete některé položky z ekonomických nebo časových důvodů odložit – například budování bazénu či studny, můžete některé zemní práce udělat jako předpřípravu.

Při pečlivé a včasné přípravě řešení pozemku se objeví i takové „drobnosti“, jakými jsou například hlubší základy na plot či na zpevnění cesty do garáže apod. S „jednou lopatou“ určitě nevystačíte a nevyužít techniku na maximum by byla také škoda.

Těžkou techniku je důležité na pozemku maximálně vytížit, a to i pro další výkopové práce či úpravy terénu

Také čtěte: Jaký materiál použít na hrubou stavbu domu?

Než se bagr napřáhne

Musíte mít vypracovaný projekt domu včetně geologického průzkumu podloží. Také musí být provedeno měření radonu, což je z hlediska zdravotního velmi důležité. Na základě geologického průzkumu a stavu radonu určí projektant hloubku základových spár, vypracuje projekt základů a určí způsob izolace proti radonu. Pokud radon vykazuje vysoké hodnoty, bude nutné provést odvětrání, v případě normálních hodnost vystačíte s izolací.

Mezi další důležité náležitosti patří i samotné vytyčení domu. Kromě polohy domu je důležitá i výška osazení. Nepřesné osazení výšky stavby může například významně zvětšit množství zeminy z výkopů, kterou bude nutné odvézt, což jsou další náklady. Může být ovlivněno i odvodňování pozemku v blízkosti domu, a ve finále i sklon kanalizace, což by mohlo způsobit problém s napojením na veřejný kanalizační řad.

Dále je nutné, aby geodet vytyčil situaci stavby a vyznačil stavební body. Na jejich základě se provede skrývka ornice. Pomocí stavební mechanizace se pak uloží na místo vyznačené v projektu. Optimální je, když geodet ihned po skrývce ornice stavbu opět vyznačí. Následně vyměří tzv. nulu, což je výška budoucí podlahy. Od ní se odvíjejí veškeré další výkopové práce a terénní úpravy.

Výkop základů pro bazén. Práce provádí firma Adba, která nabízí kompletní provedení zemních prací pro rodinné domy nebo zapůjčení techniky a zajištění dopravy stavebních materiálů (ADBA)

2. ZÁKLADOVÉ PASY, DESKA A PODKLADOVÝ BETON

Nejčastější způsob založení rodinného domu je na základovou desku a na základové pasy.Pasy se budují pod všemi nosnými konstrukcemi. Šíře vychází z tloušťky zdiva, u obvodového zdiva obvykle cca 500 mm – 600 mm, u vnitřního nosného zdiva to může být méně. Pasy musí zasahovat do tzv. nezámrzné hloubky, v našich podmínkách 800-1100 mm pod úrovní rostlého terénu (záleží na lokalitě stavby). Plocha, kde se základový pas stýká s rostlým terénem, se nazývá základová spára.

Základové pasy se podle druhu podloží a typu stavby realizují jako železobetonové, nebo bez výztuže pouze z prostého betonu. To vše udávají statické výpočty v rámci projektu. V současné době se spíše než základové pasy z litého betonu realizují pasy z tvárnic ztraceného bednění. Plochu pod podlahou mezi obvodovými a nosnými stěnami tvoří betonová deska o tloušťce cca 200 mm, rovněž vyztužená, která se obvykle (laicky) nazývá základová deska, odborně se však jedná o podkladní beton.

Betonáž základových pásů (CEMEX)

Naopak základová deska je plošná základová nosná konstrukce bez pasů, která se používá například v případě, kdy není k dispozici dostatečně únosné podloží apod. Tloušťka základové desky začíná cca na 300 mm a může dosahovat třeba i 1,5 m. Rozdíl mezi podkladním betonem a základovou deskou je nejen v tloušťce této konstrukce a míře vyztužení, ale zejména ve funkci, jakou ve stavbě plní. U rodinných domů se používá méně často.

V dnešní době, zejména v segmentu rodinných domů, se lze často setkat s podkladním betonem, který je zcela zbytečně masivní a zcela zbytečně vyztužený. Výsledkem jsou pak zbytečně vysoké finanční náklady a také časové ztráty.

Finální úprava základové desky (CEMEX)

Základová deska v praxi

Výhodné řešení přinášejí systémové základové desky, které splňují kromě spolehlivého založení stavby také vysoké nároky na tepelnou izolaci. Kombinují tradiční zakládání na pasech se systémem příhradových nosníků, které se využívají pro stropní konstrukce. Mezi nosníky se vkládají tepelněizolační polystyrenové vložky, které zároveň slouží jako ztracené bednění při betonáži. Systémové základové desky nabízejí betonárky v několika variantách dokonce s realizací na klíč. Zručný kutil si ale například může objednat jen materiál a připravit desku na betonáž vlastními silami.

Mezi typy různých základových desek patří: klasika na štěrku, betonová deska na pěnoskle, na extrudovaném polystyrenu, deska Elegohouse s integrovanou izolací apod.

Související článek: Začínáme stavět dům: Základy a založení stavby

Při výstavbě základových konstrukcí je nejdůležitější dodržet hloubku založení – nezámrznou hloubku, popřípadě únosnost základové spáry, šíři pasů a předepsané pevnostní třídy betonových směsí včetně stupně vlivu prostředí, popřípadě vyztužení. Dále je důležité dostatečné zhutnění zemní pláně a štěrkového podloží včetně zkoušky tohoto zhutnění, aby nedocházelo v budoucnu k sesedání podloží pod podkladní deskou.

Zapomenout by se rozhodně nemělo na tepelnou izolaci základů či podsklepených částí domu, která se nejčastěji provádí z extrudovaného polystyrenu, od zásypu se odděluje netkanou textilií.

Manuální úprava povrchu čerstvě vylitého betonu základové desky (WIENERBERGER)

3. BETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ

Pozornost je nutné věnovat i složení betonu. Vady se následně jen těžko opravují a mohou být fatální. Jistotou optimálního složení i vhodné konzistence směsi je beton z betonárny, která beton vyrobí, dopraví i uloží, přitom garantuje jeho parametry. Dodejme, že řada firem nabízí dodávku systémové základové desky kompletně.

Společně s výrobou betonových směsí poskytují společnosti také dopravu moderními autodomíchávači přímo na staveniště. Je řízena tak, aby byly zajištěny dodávky na požadované místo v potřebném množství, čase a kvalitě (složení, hustota, teplota). Další doprovodnou službou je ukládání směsí do konstrukce pomocí čerpadel, potrubí a vysokotlakých hadic.

Přípravou betonu svépomocí se bezesporu dá ušetřit, v praxi ale jen u velmi malých staveb (garáž altán, apod.). Kvůli 200 litrům betonu je zcela zbytečné objednávat domíchávač. Pokud ale jde o větší plochy, otázkou zůstává, zda bude dodržena pevnostní třída a požadované parametry v celé konstrukci. Vlastními silami není dosažení optimálního složení betonu příliš reálné, betonování svépomocí s míchačkou je namáhavé a zdlouhavé. Míchačka navíc není určena pro nepřetržitý provoz a časové prodlevy mezi vylitím jednotlivých úseků betonových pasů mohou způsobit různé poruchy.

Trhliny v základových pasech mohou vést k nerovnoměrnému sedání objektu a riziku praskání zdiva. Dodávka betonu z betonárky je předpokladem přesného a rychlého provádění stavebních prací i dosažení požadovaných konečných vlastností konstrukcí.

Před vylitím finálního betonu základové desky je nutné uložit všechny potřebné prostupy pro instalace, odpady, přívody a případně větrací potrubí pro odvod radonu (WIENERBERGER)

Izolace proti vlhkosti
Izolace proti zemní vlhkosti a vodě musí být jednoduchá, bez složitých detailů. Pokládá se buď mezí základy a nadzákladové konstrukce (na pasy a podkladní beton), při vyšší hladině spodní vody nebo v jiných případech je třeba izolovat přímo základy. Někdy se provádí železobetonová izolační vana, založení z vodovzdorného betonu apod. Stojí za to se již při koupi pozemku zajímat o hydrogeologické poměry, protože tyto práce bývají poměrně obtížné a mohou významně zvýšit náklady na hrubou stavbu či prodloužit termín výstavby.

Cenové porovnání betonování

V Cemexu si dali tu práci a porovnali náklady na svépomocné a profi zpracování betonu do základů z hlediska cenové kalkulace. Posuďte sami.

Výměra betonu vychází na 7 m3. Stavební míchačka má objem 120 litrů, kolečko cca 40 litrů. To znamená, že na stavbu je potřeba přes 58 míchaček, což si vyžádá 175 jízd kolečkem – celkově tedy dojde k transportu asi 15,75 tuny materiálu. To není práce zrovna na dva dny, obzvlášť pokud si stavebník chce beton sám i ukládat.

Zajímavá pak je i ekonomika. „Pytlovaný beton se dnes prodává za 45 Kč/pytel o váze 20 kg, přidávají se k němu přibližně 2 litry vody, takže spotřeba na promýšlenou stavbu bude 716 pytlů. Lze tedy počítat přibližně 12 palet. Cena bez dopravy na stavbu je zhruba 32 220 Kč. Tento pytlovaný beton má pevnost v tlaku 20 MPa, což k naznačeným záměrům určitě postačí,“ upřesňuje Ing. Miroslav Vojtek, hlavní technolog společnosti CEMEX Czech Republic.

A na kolik tedy přijde beton z betonárny? Předpokládejme objednávku C16/20; X0; S4 velikost zrna do 8 mm. Ceníková cena bez dopravy vychází na 2 505 Kč. Doprava v betonárně vzdálené do 10 km přijde cca na 351 Kč za 1 m3. Celková kalkulace je poté 19 992 Kč. Pokud se domíchávač zdrží na stavbě, může se stát, že se cena navýší ještě o takzvané zdržné, ale to je v řádu stokorun.

Pochopitelně ještě existuje varianta, že místo pytlovaného betonu zvolíte pouze cement. K tomu zakoupíte písek a namícháte vše svépomocí. Tato varianta je určitě levnější než pytlovaný beton, ale fyzicky bude nepochybně nejpracnější. A v tomto bodě je potřeba začít kalkulovat i s dalším faktorem – a tím je úspora času.

Není beton jako beton

Nejčastěji používané typy betonových směsí:

  • C16/20; X0; S3; Dmax 22 mm – běžné železobetonové základové desky na štěrkovém podsypu a základových pásech. Vhodný pro nepodsklepené stavby.
  • C20/25; XC1; S3; Dmax 22 mm – běžné železobetonové desky nad neizolovanými sklepními prostory. Vhodné pro vlhké prostředí, které není vystavené zmrazovacím cyklům opakovaného promrzání.
  • C25/30; XC2; S3; Dmax 22 mm – běžné železobetonové desky vystavené vlhkosti a zmrazovacím cyklům, například části konstrukce sloužící jako venkovní terasa nebo podlaha garážového stání. Compacton
  • C20/25; XC2; F6, Dmax 16 mm – betonová směs s vysokou tekutostí, umožňující rychlé a snadné dosažení roviny povrchu obdobným způsobem provádění jako u litých podlahových potěrů. Tento beton je vhodný pro dřevostavby a montované domy s požadavkem na vysokou přesnost základové desky.

4. NADZEMNÍ STAVBA

Když je základová deska připravena a všechny potřebné technologické práce v jejím okolí jsou hotové, může začít založení a vyzdívání. Předchází tomu přeměření obvodu desky digitálním nivelačním přístrojem, po penetraci – jak již bylo uvedeno – se pokládají asfaltové izolační pásy zamezující vzlínání vlhkosti z betonové konstrukce základové desky do obvodového zdiva. Asfaltové pásy – například hydroizolace od firmy Dehtochema, mohou být vyztuženy speciální hliníkovou vložkou, která tvoří další stupeň radonové ochrany.

Zakládací řada

Teprve na izolační pásy se klade tenká vrstva zakládací malty, do které se po zavadnutí položí první vrstva zdiva. Zaměření se provádí až po natavení izolačních pásů na podklad v místech stěn. Při zakládání zdiva, jehož přesnost je při současných přesných broušených keramických blocích nesmírně důležitá, se používají zakládací sady. Mnohé firmy nabízejí speciálního zakládacího technika anebo proškolení na zakládání (Wienerberger), takže skutečně nejde o nic, co by stavebník používající moderní zdicí materiály měl podcenit.

Při nivelizaci se určí pomocí laseru nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel. Dva měnitelné přípravky vyrovnávací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň se podle tloušťky stěny nastaví i požadovaná šířka maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt.

Společnost Wienerberger zajistí příjezd odborného stavebního technika a jeho pomoc se založením stavby domu (WIENERBERGER)

Po nastavení obou přípravků soupravy do roviny se může začít s nanášením a urovnáváním maltového lože. Přitom je třeba také dbát na správnou konzistenci zakládací malty. Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se hliníkovou latí malta stahuje až do úrovně vodicích lišt přípravků. První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel.

Pravidla zdění jsou stejná jako u systému P+D – pero a drážka. Podél zednické šňůry se následně ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, které se urovnají v obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy. Osazované cihly by mělo být možné pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy je už malta příliš tuhá, je možné na povrch přidat vrstvu malty pro tenké spáry.

Mohlo by vás zajímat: 5 kroků k povolení stavby

Pokrok v maltách

Pokrok je nezadržitelný nejenom v jednotlivých typech staviv a jejich – zejména dnes sledovaných, tepelněizolačních vlastnostech a schopnostech paropropustnosti. Velkým vývojem procházejí i hotové zdicí malty. Například malta HELUZ SIDI je na zcela jiné materiálové bázi než cementové malty. Je to tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze, připravená k okamžitému použití.

Receptura byla vyvíjena i s ohledem na splnění požadavku dlouhé trvanlivosti malty. Má vynikající smáčivost k cihelnému střepu (dobře přilne), dostatečný čas pro nanesení malty, uložení cihel a jejich rektifikaci ve zdivu (tzn. předčasně neztvrdne). Optimální zrnitost vyrovnává drobné nerovnosti v ložných spárách a rovnoměrně roznáší napětí ve zdivu od zatížení.

Založení první řady zdiva z broušených cihel se děje obvykle do jeden den zralé zakládací malty. Na další řady už lze použít například maltu HELUZ SIDI

Po nanesení se voda odpaří, resp. nasákne do cihly, malta vytvrdne a díky vodnímu sklu je pevná a chová se obdobně jako cementová malta. Plnohodnotné zpevnění spoje v běžných klimatických podmínkách nastává do 7 dnů, což je 4x kratší doba než u běžně používaných malt. Zdění je možné provádět při teplotách nad +1 °C. Povrch čerstvě nanesené malty nesmí být vystaven účinkům deště, stejně tak jako u klasických malt.

Ve srovnání s tenkovrstvým maltami, kterých je třeba dovézt na stavbu půl palety, bude malty HELUZ SIDI stačit na stavbě pár kýblů. Maltu navíc bez problémů uskladníte, protože jí zmoknutí vadit nebude, jelikož je v plastovém kyblíku. Stejně snadno ji i po otevření převezete na jinou stavbu a použijete třeba za týden, aniž by hrozilo zatvrdnutí, jako třeba u pěn. I odpadové hospodářství je jednodušší. Kýble lze využít pro další činnosti na stavbě a nepřekáží jako rozházené pytle od standardních maltových směsí.

Text: Stojan Černodrinski | Foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem