Možnost pořídit si vlastní fotovoltaickou elektrárnu se stále více přibližuje běžnému spotřebiteli. K instalaci lze využít střechu domu, fasádu, garáž či stodolu, prostě jakoukoli příhodnou plochu. Ceny jsou dnes mnohem přijatelnější a technické možnosti a nabízené typy panelů mnohem výkonnější a flexibilnější než dříve. Položili jsme třem odborníkům v oboru tři otázky na toto téma.

Kdo (a za jakých podmínek) si u nás může dát na střechu fotovoltaickou elektrárnu?

Vladimír Matajs, jednatel firmy Solární Experti, s. r. o., www.solarniexperti.cz:

Vladimír Matajs, jednatel firmy Solární Experti, s. r. o., www.solarniexperti.czFotovoltaickou elektrárnu na střechu si dnes může dát prakticky kdokoliv. Velmi výhodné jsou instalace na střechách rodinných domů. V posledních dvou letech došlo ke změnám několika klíčových zákonů a díky tomu odpadla většina otravných podmínek a regulací, které musely solární elektrárny na rodinných domech splňovat. Do výkonu 10 kWp už není nutné žádat o licenci na výrobu elektřiny, byla zrušena povinnost vést účetnictví a příjmy z prodeje elektřiny do sítě jsou osvobozeny od placení daní a pojistného. Majitelé rodinných domů mohou navíc získat dotaci z programu Nová zelená úsporám, příspěvky se pohybují v rozmezí 40 000 Kč až 155 000 Kč podle typu a velikosti systému.

Další skupinou, u které fotovoltaické elektrárny získávají na oblibě, jsou majitelé firem a průmyslových objektů s velkými střechami. Firmy oproti domácnostem platí vyšší cenu za elektřinu, proto jsou pro ně solární elektrárny výhodnější. Podnikatelé si mohou z ceny instalace odečíst DPH a větší fotovoltaické elektrárny na rozlehlých střechách jsou cenově výhodnější. Podnikatelé mohou na instalaci fotovoltaické elektrárny získat také až 80 % uznatelných nákladů na pořízení. To je extrémně výhodná nabídka.

V minulosti byly zrušeny výkupní ceny elektřiny a tzv. zelené bonusy. Provozovatelé fotovoltaických elektráren už tedy nezískávají výhodnou cenu za dodávku elektřiny do sítě jako v minulosti, ale musí většinu vyrobené elektřiny sami spotřebovat. Dotace na pořízení a úspory díky vlastní spotřebě jsou jediným způsobem, jak se investice do fotovoltaiky splácí. Dodávka elektřiny do sítě je sice možná, ale není vůbec výhodná.

Jak lze optimálně nakládat s energií vyrobenou domácí fotovoltaickou elektrárnou?

Ing. Jiří Heřman, produktový manažer, Solarcontrols, s. r. o., www.solarcontrols.cz:

Ing. Jiří Heřman, produktový manažer, Solarcontrols, s. r. o., www.solarcontrols.czZačíná trend ukládat vyrobenou elektrickou energii z domácích FVE do různých bateriových systémů. Bohužel v tomto směru zde zatím narážíme na fakta, jako jsou pořizovací cena či životnost těchto komponent.

K zásadnímu masovému rozvoji by bylo zapotřebí uvést do reálného provozu nové technologie, které jsou zatím ve vývoji. Za současných podmínek se tedy jednoznačně jeví jako nejefektivnější vyrobenou energii bezprostředně spotřebovat. V letních měsících lze objekty ochlazovat a zároveň s dalšími přebytky připravovat teplou užitkovou vodu pro domácnost, případně akumulovat tuto energii v akumulačních nádobách pro pozdější přitápění v chladnějších měsících.

Pro tyto účely byly vyvinuty speciální regulátory. Regulátory Wattrouter Mx a ECO jsou určeny pro optimální využití elektrické energie vyrobené za pomocí fotovoltaické či větrné elektrárny v místě její instalace. Tím se mj. stabilizuje distribuční soustava. Pomocí této regulace je možné využívat energii z FVE nejen v době, kdy váš zdroj je aktivní, ale i následně, když vaše elektrárna už negeneruje elektrický proud. Příkladem může být připojení pračky a myčky nádobí na teplou vodu. Moderní spotřebiče jsou dnes už přizpůsobeny tomuto využití. Samotný chod spotřebičů nepředstavuje příliš velké náklady, byť FVE nemusí už být aktivní.

Dnešní možnosti jdou ještě dále. Regulátory Wattrouter jsou schopny pomocí určitých komunikačních kanálů spouštět jednotky tepelných čerpadel dle avizovaných přebytků elektrické energie. Tato inovace má výhodu v tom, že zájemce nepotřebuje pro pokrytí potřeby tepla příliš velký instalovaný výkon FVE, protože zde využije násobící faktor tepelného čerpadla.

WATTrouter Mx je sofistikovaný programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou FVE (SOLAR CONTROLS)

Může fotovoltaická elektrárna rodinného domu pracovat celoročně?

Ing. Milan Tomeš, CSc., soudní znalec, energetika, fotovoltaika, TETOM:

Ing. Milan Tomeš, CSc., soudní znalec, energetika, fotovoltaika, TETOMAno, může pracovat celoročně, ale za určitých omezujících podmínek. Je umístěna buď na střeše domu, nebo na jeho fasádě. Rozhodujícími faktory pro její efektivní činnost jsou dobré osvětlení FV panelů a vhodná teplota jejich okolí. Pro dobré osvětlení je třeba stanoviště (na střeše domu nebo na jeho fasádě) nezastíněné okolními stavebními a jinými objekty (sousední domy, komíny, antény, balkony, vegetace apod.).

Zvláštní pozornost vyžaduje celoroční čištění povrchu FV panelů od náletu prachu a pylu, listí a jiných materiálů a dále odstraňování sněhu, případně ledu v zimním období. I malé zastínění části panelu může způsobit jeho vyřazení z činnosti. U větších FVE vyřazení jednoho panelu z činnosti zpravidla vyřadí z činnosti i značnou část celé elektrárny, protože panely jsou řazeny do skupin.

Velký vliv na činnost elektrárny má i okolní teplota panelů. Nepříznivá je zejména vyšší letní teplota, protože elektrické parametry FV panelů jsou na ní silně závislé. Zejména hodnota výstupního napětí panelu s rostoucí teplotou klesá a tím klesá i výkon panelu a celé elektrárny. Naopak příznivě působí na výkon FV panelu nízké teploty okolí v zimě.

Z dlouhodobých pozorování činnosti FVE je možné konstatovat, že jejich největší výkony lze očekávat v měsících duben až srpen z důvodu dobrého osvětlení – jak ukazuje následující graf pro FVE s instalovaným výkonem cca 6 kWp. Z grafu je patrný silný pokles výstupního výkonu FVE v zimních měsících v důsledku nízké polohy slunce nad horizontem a tím krátkodobého osvitu FV panelů a dále často zamračené oblohy.

Z dlouhodobých pozorování činnosti FVE je možné konstatovat, že jejich největší výkony lze očekávat v měsících duben až srpen z důvodu dobrého osvětlení – jak ukazuje graf pro FVE s instalovaným výkonem cca 6 kWp. Z grafu je patrný silný pokles výstupního výkonu FVE v zimních měsících v důsledku nízké polohy slunce nad horizontem a tím krátkodobého osvitu FV panelů a dále často zamračené oblohy.

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem