Většina novostaveb se dnes z ekonomických důvodů staví bez sklepa, ale pokud dodatečně zjistíte, že by se vám sklep hodil, nic není ztraceno – můžete si ho postavit přímo na zahradě.

Pro radu, jak při stavbě sklepa v zahradě postupovat, jsme se obrátili na odborníka z nejpovolanějších, Jiřího Faltýnka, autorizovaného technika pro pozemní stavitelství a autora knihy Sklepy v zahradě. „Sklep je stavba jako každá jiná a vztahují se na ni příslušné platné předpisy a ustanovení stavebního zákona,“ připomíná na úvod a dodává, že na začátku plánování je důležitá spolupráce se statikem a projektantem.

Výklenky ve stěně budoucího sklepa jsou efektní i praktické.„Pokud jde o umístění v zahradě, sklep lze vybudovat v podstatě kdekoliv, kde se dá kopat do hloubky. Ideální místo je ve svahu. I na rovině lze samozřejmě vykopat jámu, ale zvolte takové místo a takovou hloubku, abyste mohli klenbu zasypat vrstvou zeminy do výšky minimálně 90 cm nad konstrukci klenby.“ Ale úplně na začátku je třeba se rozhodnout, k jakému účelu budete sklep využívat.

Ve sklepě můžete uchovávat ovoce, ale může sloužit i jako azylové místo pro setkávání s přáteli v horkém létě. Už z toho je jasné, že výše uvedené sklepy se budou lišit způsobem odvětrání, mikroklimatem, velikostí i osvětlením. Pokud potřebujete „účelný“ sklep pro skladování ovoce a zeleniny, nemusíte příliš řešit jeho estetiku, v případě rekreačního sklípku však ano. Mezi esteticky nejhodnotnější sklepy patří sklep s klenbou, a na ten se v následujících řádcích zaměříme. A začneme výkopem.

Výkop pro sklep s klenbou

„Sklep by měl být tak velký, abychom se v něm mohli pohodlně a bezpečně pohybovat. Jestliže půjde výkop pro sklep hlouběji oproti okolnímu terénu o více než 150 cm, musíte provést takzvané svahování, aby nedošlo ke zborcení stěn. To znamená, že stěny výkopu nesmí být svislé, ale zešikmené. Ideální sklon je 45°. Toto riziko nikdy nepodceňujte, ani kdyby se vám stěny výkopu zdály být tvrdé jako skála,“ vysvětluje Jiří Faltýnek.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Začněte od základů

Hlavním poradcem pro práci s kamenem byl Karel Kutheil, jeho další realizace najdete na You Tube – Kamenný sklep.Pro suchý sklep Jiří Faltýnek navrhuje nízké základové pasy, přes ně základovou desku s hydroizolací a na ni suchou finální úpravu. Pro vlhký sklep jsou třeba hlubší základy bez základové desky, odizoluje se pouze zdivo od základu, aby do něj nevzlínala vlhkost. Na podlahu navrhuje většinou betonovou dlažbu posazenou do štěrkového lože, přičemž tloušťka by měla být alespoň 20 cm. K patě základů pak přijdou drenážní roury. U suchého sklepa bude drenážní roura položena kolem dokola celého objektu a vyústěna do jímky nebo vodoteče. Vlhký sklep bude mít drenáž po dvou stranách základu, aby odváděla jen velký nápor spodní nebo povrchové vody.

Stěny sklípku

Stálou teplotu 10 až 15 °C zajistí ve sklepě tzv. sendvičová konstrukce stěn. Nejprve zhotovíte nosnou stabilní konstrukci z betonu, ke které následně zevnitř přizdíte „dekorační“ kamennou zeď, ovšem v případě pobytového sklepa můžete použít i ostře pálené cihly. Kámen musí být pevný, nepukavý, nedrolivý a musí mít malou pórovitost. K dispozici máte např. žulu, rulu, pískovce, čedič, opuku nebo břidlici. Kamenné zdivo můžete, ale v některých případech nemusíte spárovat. Jako zdicí materiál pro kamenné stěny použijte jemnozrnný beton. Kamenné vyzdívky je nutno svěřit kvalitnímu odborníkovi.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Budujeme klenbu

Složitější případ křížové klenby, kdy je klenba v místech křížení podepřena systémem sloupů vyzděných z kamenů.Důležitou fází výstavby sklepa je zhotovení klenby. Před samotným započetím stavby klenby musíme vyrobit dřevěnou šablonu. Tvar šablony musí přesně odpovídat rozměrům budoucí klenby. Šířka je dána skutečností, zda volíme jednoduchou místnost s půlkruhovou klenbou, nebo budeme vytvářet křižování dvou klenutých chodeb. Pro jednoduchou chodbu stačí šířka šablony 1 metr. Ližiny pro pohyb šablony by měly být vybaveny plochou, která vyvíjí co možná nejmenší tření, aby bylo možno šablonou co nejsnadněji pohybovat. 

Zdění klenby

Při vyzdívání klenby začínejte vždy a za všech okolností odspodu. Maltu naneste na podklad a pak do ní položte cihlu tak, aby celou plochou dosedala na šablonu. Tím docílíte velice důležité polohy spár, které směřují vždy na střed poloměru klenby. Za žádných okolností nesmíte dopustit, aby jednotlivé cihly byly položeny nakřivo či v jiném směru. Zdění jednotlivých řad se musí provádět současně na obou stranách šablony. Tím zajistíte rovnoměrné zatížení šablony.

Vrchol klenby

Aby se nám klenba nezřítila, musí být za všech okolností ukončena vrcholovým klenákem. Je to tvarovaný segment klenby, který ji v nejvyšším bodě uzavírá. Vrchol také nesmí být nikdy zakončen spárou. Teprve po vyzdění celé konstrukce můžete nanést vápenocementovou omítku. 

Izolace klenutého sklepa

Tak jako každá konstrukce obklopená zeminou, měla by být i klenba izolována proti podzemní a zemní vlhkosti. Izolace spočívá v obalení konstrukce materiálem, který nepropouští vodu a umí zabránit podzemní části vegetace v prorůstání. Máme na výběr dvě možnosti. Sklípek můžeme uzavřít před okolní zeminou klasickým izolačním pásem tak, jako se provádí izolace základů domu (asfaltový izolační pás nebo svařovací PE fólie). Tuto izolaci pak obsypete zeminou a případně před obsypem ještě tepelně izolujete proti mrazu.

Přírodní izolace proti vlhkosti

Podmínkou dobře zhotoveného pobytového sklepa je stabilní teplota, mikroklima, odvětrání a světlo.Příroda ale sama dává možnost, jak se bránit! Jestliže už jednou vlhkost pronikne ze sklípku přes zdivo do okolního terénu, musíte ji někam a nějak odvést. Tuto práci za vás provede štěrk ve frakci 4 až 8 mm ve vrstvě minimálně 10 cm. Jen to by ale nestačilo, protože musíte zabránit vlhkosti z okolního terénu, aby nezneužila tento štěrk pro své účely, a musíte štěrk chránit vrstvou kvalitního jílu. Ne však jílovitou hlínou, ale čistým jílem. Jeho vrstva by měla být minimálně 50 cm.

Jílová vrstva je jako krunýř, přes který se voda nedostane. Ale je to opět voda, která umí jíl odnést při přímém působení. Proto vrstvu jílu ochráníte vrstvou štěrku frakce 4 až 8 mm, tloušťky 15 až 20 cm. Na tento štěrk pak už můžete konstruovat humózní vrstvy pro vegetaci. Ovšem při dnešních možnostech, které poskytuje mnoho zajímavých materiálů, je vhodné použít na poslední vrstvu štěrku ještě geotextilii, která umí zabránit prorůstání kořenů a prostupování humusu do štěrku.

Tepelná izolace

Toto vrstvení má svůj význam i pro tepelnou izolaci. „Jelikož vytvoříte vrstvu o mocnosti 90 cm, vznikne tak vlastně nezámrzná hloubka, a tudíž se nemusíte bát výskytu rosného bodu ve sklípku,“ dodává Jiří Faltýnek.

text: Vlastimil Růžička, Adam Krejčík, foto: Jiří Faltýnek, Karel Kutheil

logo MessengerPoslat Messengerem