Rozsáhlá přírodní zahrada s umělým řečištěm, mokřadem, vodopády, kašnou, jezírky a potoky nabízí jedinečnou atmosféru podtrženou šuměním lesů a vody v absolutní jednotě s okolní přírodou i s nevšední architekturou rodinného domu. 

Velkorysá výměra pozemku (přes 10 hektarů) a krása krajinné oblasti Českého středohoří dávají dobré předpoklady pro přírodní uspořádání zahrady. Architekt Drahoslav Šonský zde propojil bohaté zkušenosti s rodinnými zahradami, s projektováním krajinné zeleně a rekonstrukcemi historických parků.

Pohled na spodní část zahrady s okrasnými terasami a jezerem. Prostorové a barevné uspořádání výsadeb již v současné době harmonicky navazuje na okolní romantickou krajinu. Sepětí zahrady s okolní krajinou bude postupem doby stárnutí zahrady stále výraznější. Postarají se o to hlavně výsadby stromovitých dřevin.

Majitel měl šťastnou ruku nejenom při výběru spolupracovníků, ale také při hledání pozemku. Svažitý terén upravil pomocí techniky a otevřel se mu nádherný výhled na řeku Labe a její okolí. Zahradu budoval s představou přirozeného propojení s okolní přírodou i s nevšední architekturou rodinného domu (arch. Adam Langr).

„Chtěl jsem vybudovat zajímavý přírodní prostor, který návštěvníka uklidňuje a dává mu novou sílu. A k tomu patří atmosféra podtržená šuměním lesů a vody,“ podotýká majitel. „Hledal jsem názorovou jednotu s architekty i mezi architekty a myslím, že jsem nakonec zvolil dobře. Problém byl spíše s řemeslníky. Strmý svah, jílovitá půda a hledání vody nám působily nemalé potíže,“ dodává.

Součástí kompozičního řešení zahradních úprav bylo založení horské kamenité bystřiny, která vyvěrá z kamenné morény a končí jezerem s bažinnou a vodní vegetací. Vedle výtvarného účinku slouží také ke koupání majitelů. Na obrázku je viditelná stylizovaná kamenná moréna a část horské bystřiny. Tento výrazný přírodní prvek byl osázen okrasnými rostlinami a harmonicky splývá s navazujícími zahradními úpravami.

Z původní užitkové zahrady s rozsáhlým meruňkovým sadem mnoho nezbylo. Všechno postupem času odumřelo a na ploše zůstaly pouze lesní náletové dřeviny. Bylo třeba odborného zásahu, který spočíval hlavně v likvidaci plevelných podrostových dřevin a náletů a zejména v uvolnění cenných stromů, například dubu, jilmu a habru. Tyto druhy tvoří perspektivní a dlouhověkou kostru zdejšího lesa. Architekt Šonský ponechal vše v přírodním rázu a vlastní zahradní úpravy soustředil převážně na prostor okolo rodinné vily.

Praktické rozdělení zahrady 

Nespornou výhodou je jižní orientace pozemku. Měla svůj význam i při rozčlenění zahrady na samostatné části: vstupní prostor, suchou stráň, javorové údolí a západní okrajovou kulisu. Vstupní část zahrnuje plochu před hlavním vstupem do vily s příjezdovou komunikací a výsadbami mezi objektem krytého bazénu (postupem času se mění na víceúčelový prostor) a touto komunikací. Úprava spočívala ve výsadbě solitérních listnatých a jehličnatých stromů, které vytvářejí stavbě zelený rámec a citlivě ji začleňují do okolí.

Vstup je zdobený kromě jiného i výtvarně pojatou zdí, na jejíž koruně rostou okrasné dřeviny, doplněné skupinami velkých porfyrových kamenů. Ty postupně přecházejí do centrálního ostrůvku zeleně a dále se rozprostírají po celé zahradě. Zvláště pak na svažité suché stráni, která evokuje romantickou horskou krajinu. Nachází se nad vilou, garážemi a opěrnou zdí a vrcholí na nejvyšším místě rozsáhlým ohništěm a odpočívadlem s jedinečným výhledem do okolí.

Pohled z mola zahradního jezera do zahrady. Koupací část je výrazně oddělena od okrajových vegetačních částí s vodní a bažinnou vegetací. Do prostoru jezírka byly osazeny solitérní kameny, ze kterých vytéká slabý vodní pramínek. Na pravé straně jezera je viditelný přítok vody od vodopádu, který je napájený přítokem od zahradní plastiky situované na terase domu. V zadní části jezera je viditelná téměř celá trasa horské bystřiny. Jezero je komunikačně spojeno travnatými a dlážděnými cestami s hlavní terasou domu.

Hlavní plochu stráně navrhl architekt jako horské řečiště s výsadbami zakrslých jehličnanů i listnáčů a půdopokryvných dřevin. Horskou krajinou protéká potok lemující barevné plochy rozchodníků, mateřídoušky, okrasných trav a dalších plazivých rostlin. Vodní pramen stéká umělým řečištěm přes vodopád do prostoru navazujícího na další část zahrady nazvanou javorové údolí a barevné terasy. Zde pod vodopádem končí v malé tůňce a třemi přepady dále pokračuje do koupacího jezírka.

Odtud se vrací výkonným čerpadlem, které zajišťuje cirkulaci vody. V okrajových částech zahrady přechází suchá stráň pomocí solitérních výsadeb do přírodních porostů svahu. Nad opěrnou zdí najdeme dokonce malý vinohrad a ovocný sad. Dá se sem vyjít i po schodišti vedle garáží. Na vyhlídkovou terasu je možné vystoupat po zahradní pěšině, která prochází mezi vinohradem a ovocným sadem. Nad vinohradem se nachází také hřiště a prostor pro tenisový kurt (prozatím jen srovnaná zatravněná plocha).

Druhou velkou část zahrady na levé straně domu tvoří rozsáhlé vřesoviště. Sahá až k horní hranici pozemku. Tato působivá kompozice přináší v každé roční době majitelům zahrady potěšení z rozkvetlých dřevin a trvalek. Již v únoru se hlásí rozkvetlé vřesovce (Erica) v barevných odstínech. Další barevné efekty celoročně obstarávají kvetoucí trvalky, které tvoří přirozenou součást tohoto vřesovištního společenstva. Podzim je vyhrazen kvetoucím vřesům (Calluna), hvězdnicím (Aster) a okrasným travám.

Javorové údolí a barevné terasy 

Nacházejí se ve svahu pod vilou, kde je zahradní část výškově upravena pomocí terénních modelací. V návaznosti na vyhlídkové plochy vily pokračuje zahrada barevnými terasami převážně s okrasnými rostlinami v odstínu zlaté, modré a stříbrné (podle nich jsou pak pojmenovány).

Jednotlivé terasy jsou odděleny nízkými opěrnými zídkami a propojeny schodištěm. V prostoru před krytým bazénem (v současné době víceúčelový prostor se saunou, relaxační místností s výhledem do zahrady, fotoateliérem a kinem) je osazen menší vodní prvek. Vyvěrající voda z kamenné plastiky symbolizuje zrod života, protéká kanálkem přes jednotlivé barevné terasy a končí až v mokřadu.

V centrální části se nachází mělké jezírko se solitérními velkými kameny, ze kterých rovněž vytéká voda. Cirkulaci zajišťuje vodní čerpadlo umístěné v šachtě na dně mokřadu. Mokřad je založen na principu hydrofilie. Do štěrkového lože na dně byly vysazeny vodní a bažinné rostliny. Západní okrajovou kulisu tvoří výsadba jehličnatých a listnatých stromů s podsadbou keřů. Rozkládá se od hlavního vstupu do areálu zahrady až po okraj lesního porostu nad budovou.

Zahradní část zahrady okolo jezírka v podzimní náladě. Barevnost zvýrazňují vysazené exempláře javoru červeného (Acer rubrum - Red Sunset). Stromy jsou vysazeny na okraji květnaté horské louky.

Harmonická skladba rostlin

Rodina tráví na zahradě hodně času a využívá ji hlavně k relaxaci a sportu. Preferují přírodní charakter zahrady s celoroční působivostí, kde se v romantické krajině střídají okrasné dřeviny s trvalkami a vřesy. Patrné je to zvláště v horní části zahrady s horským charakterem. Majitel si velmi cení nápaditého odpočívadla, které nabízí překrásný pohled na řeku a její okolí. Oblíbené je i romantické zákoutí s bylinkovou zahrádkou, levandulovým hájem a šalvějí, včetně okrajového pláště, kde se rozprostírá rozvolněná výsadba stromů s podsadbou kvetoucích keřů.

Rozkvetlý exemplář kaliny kulovité (Viburnum x carlcephalum) se v zahradě uplatní jako solitérní keř, nejen svým květenstvím, ale také podzimním zbarvením listů.

Umělé horské řečiště, mokřad, jezírka, potoky a vodopády vytvářejí příjemné mikroklima a společně se zvukovou kulisou nabízejí neopakovatelnou atmosféru. Stačí jenom usednout ve stínu na lavičce či na jedné z teras a celková atmosféra pohody a klidu podtržená šuměním vody vás zcela jistě pohltí. Celý proces si lze vychutnat i z oddechových místností reprezentativní vily, jejíž okna nabízejí překrásné obrazy.

Autor zahrady Ing. Drahoslav Šonský, CSc.

Autor zahrady Ing. Drahoslav Šonský, CSc.Absolvent Vysoké školy zemědělské Brno a zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Od roku 1974 pracoval ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Po roce 1991 založil Ateliér zahradní a krajinářské tvorby. Věnuje se projektování a zakládání městské a krajinné zeleně, rekonstrukci historických zahrad a parků, soukromých a rezidenčních zahrad. 

Kontakt: tel.: 604 711 575, e-mail: d.sonsky@mybox.cz

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Autor

logo MessengerPoslat Messengerem