Velkorysý prostor u moderní novostavby rodinného domu v malé obci u Mnichova Hradiště zahrnuje kromě velké zahrady i celý statek s mimořádným výhledem do krajiny. Ateliér Štěpánky Šmídové řešil v krajinném rázu kromě zahrady i dvůr a plochu podél příjezdové cesty do vesnice.

Malebná krajina v okolí Mnichova Hradiště je označována za vstupní bránu do Českého ráje. Najdeme tady krásné remízy se vzrostlými dřevinami (borovice lesní, břízy a jeřáby), rozkvetlé louky, pastviny a směrem do vesnice Horní Rokyta také solitérní jeřáb ptačí. V bezprostřední blízkosti novostavby se původně nenacházela žádná vzrostlá zeleň.

Venkovní vodní plocha navazuje na výhled z domu do okolí.

Přírodní koncept

Rozsáhlý prostor i celkový ráz krajiny určuje jednotící kostru této výjimečné zahrady. Tvoří ji výrazná skladba vzrostlých stromů, především borovice lesní (Pinus sylvestris) a jabloně Tschonoschkova (Malus tschonoskii), ve stromořadí i jako solitéry se vyskytují duby červený a letní (Quercus rubra, Q. robur) a vrby bílé (Salix alba ’Liempde‘) u koupací plochy, společně s celou řadou okrasných trav, cibulovin a vodních rostlin. Široké zastoupení mají také keřové výsadby (převážně dříny a popínavky) a výsadby smíšených trvalkových pásů.

Velkou část (1 176 m2) zaujímá trávník s výsadbou parkové směsi. Na jihovýchod od domu rostou rovněž okrasné trávy a keře, zde pro zpevnění svahu, a smíšené trvalkové pásy jako podrost pro solitérní stromy. Na střechy budov byla navržena extenzivní střešní vegetace, která se nakonec nerealizovala. „Rostlinný materiál je zde velmi různorodý s proměnlivým celoročním efektem. Kloním se k zahradám respektujícím místní podmínky a okolí, k zahradám, které jsou během roku proměnlivé a barevné, stejně jako zdejší nádherná příroda. A střešní vegetace k tomu samozřejmě patří,“ dodává zahradní architektka.

Kostru zahrady představuje především borovice lesní, která je navržena v rastru ve dvoře. Borovice se díky písčité půdě vyskytuje v okolí, proto byla použita i ve dvoře – v rastru s geometrickými podsadbami.

Zahrada, dvůr a stavby 

Komplex staveb s hospodářským dvorem je zachován v tradičním půdorysném uspořádání, celý prostor ale dostává moderní vzhled. To platí i pro zvolený rostlinný materiál, který by měl stejně jako stavby navazovat na okolní přírodu, na zdejší vesnické zahrádky. Ve dvoře navrhla Štěpánka Šmídová rastr z borovice lesní, která je v okolí hojně přítomna, plošně pak parterový trávník a plochy smíšených trvalkových výsadeb.

Vegetaci zvolila s ohledem na zdejší písčité podloží; smíšené trvalkové záhony s okrasnými travami a cibulovinami toto zadání splňují, neboť jsou určeny pro málo živné, velmi propustné půdy a jsou celoročně proměnlivé.

Ve dvoře vytvořila osluněné i polozastíněné plochy a celý prostor funguje jako nádherně pestrá zahrada. Ostatní plocha dvora je vydlážděna čedičovou dlažbou ve štěrkopískovém loži s liniovými prvky, které slouží jako propojení vegetačních a vydlážděných ploch. 

U několika stromů se dokonce nachází mlat po vzoru starých hospodářských stavení, aby okolní plocha zůstala maximálně provozně využita. Dvůr je totiž postupně doplňován nejrůznějším mobiliářem, který propojuje historické se současným.

Mlat kdysi býval průjezdnou částí stodoly sloužící k ručnímu výmlatu obilí cepem. Podlaha mlatu se zhotovovala z mokré hlíny, do níž se přidávala řezanka, pazdeří a volská krev. Moderní architektura domu a přilehlých staveb s vydlážděnými cestami a rozsáhlou vodní plochou však dává tušit zcela jiné využití stavby.

Velký důraz je kladen hlavně na relaxaci a aktivní odpočinek. Původní návrh Štěpánky Šmídové proto obsahoval i koupací jezero doplňující realizovanou menší vodní plochu, jakožto prodloužení vnitřního bazénu. Nicméně i tak představuje zahrada další nádherný obytný prostor, na dům přímo navazuje, ale její linie jsou mnohem jemnější a v souladu s daným krajinným rázem.

Vodní prvek navazuje na řešení interiéru, je geometrický, ale maximálně začleněný do okolí. Zahrada kolem domu tak neztrácí svůj přírodní charakter.

Autorka zahrady Ing. Štěpánka Šmídová

"Téměř všechny zahrady jsou v současné době navrhovány tak, aby přinášely maximum užitku a minimum práce. A to i v případě novostavby na bývalém hospodářském dvoře."

Kontakt: www.smidova-la.com

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Šmídová Landscape Architects

* * *

Čtěte také:

Venkov s lesem v zádech

Venkovská zahrada v novodobém stylu

Zahrada, která doplňuje architekturu

DŮM A BYT: Zahrada pro radost

DŮM A BYT: Na návštěvě u zelené kočky

logo MessengerPoslat Messengerem