Rezervační smlouva je jednou ze smluv, kterou by měl prodávající s kupujícím při prodeji nemovitosti sepsat. I když se nejedná přímo o kupní smlouvu, je neméně důležitá a její důkladné sepsání může oběma stranám ušetřit spoustu problémů.

Proč je rezervační smlouva tak důležitá?

Rezervační smlouva je zárukou pro obě strany, že ústně dohodnutá transakce proběhne za domluvených podmínek. Prodávající má díky smlouvě jistotu, že z prodeje nesejde a on neztratí 2 měsíce vyjednávání, kupující má zase s pořízením nemovitosti náklady už před podpisem kupní smlouvy a potřebuje záruku, že byt či dům zatím nekoupí někdo jiný.

Co by v rezervační smlouvě rozhodně nemělo chybět

1. Předmět prodeje
Přesně specifikujte prodávanou nemovitost. Uveďte vše, co je součástí prodeje: pozemky, spoluvlastnické podíly na budovách, parkovací místa atd. Nezapomeňte údaj o obci a katastrálním území, na kterém se nemovitost nachází.
2. Prodejní cena nemovitosti, způsob úhrady (hotově, z hypotéky) a kdy bude zaplacena
3. Úschova peněz (advokátní, notářská, bankovní)
4. Rezervační záloha a sankce (smluvní pokuty)
5. Právní vady (zástavní práva, věcná břemena)
6. Co bude součástí prodeje (vybavení domu, bytu atp.)
7. Termín podpisu kupní smlouvy a případné znění této smlouvy
8. Termín předání nemovitosti
9. Prohlášení smluvních stran - práva a povinnosti, které smluvní strany mají (např. povinnost prodávajícího nezatížit nemovitost dluhy a jinými závazky, nepřevést ji na třetí osobu a za jakých okolností podepíše kupní smlouvu).
10. Přílohy k rezervační smlouvě - všechny dokumenty, které by měl zájemce mít ještě před podpisem kupních smluv (např. výpis z KN, nabývací titul, kolaudační rozhodnutí atd.).

Rezervační záloha je jistotou pro prodávajícího

Rezervační smlouva většinou nabývá platnosti až složením rezervační zálohy, která bývá koncipována jako záloha na kupní cenu, případně jako smluvní pokuta, pokud do určité doby zájemce neuzavře s prodávajícím kupní smlouvu. Výše rezervačního poplatku se pohybuje mezi 3 - 5 %.

Rezervační smlouva je zárukou pro obě strany, že ústně dohodnutá transakce proběhne za domluvených podmínek. Prodávající má díky smlouvě jistotu, že z prodeje nesejde a on neztratí 2 měsíce vyjednávání, kupující má zase s pořízením nemovitosti náklady už před podpisem kupní smlouvy a potřebuje záruku, že byt či dům zatím nekoupí někdo jiný

Kam nejlépe uschovat rezervační depozit a kdy a komu se vrací

Nejideálnějším řešením se v případě rezervační zálohy jeví úschova v realitní kanceláři, protože zájemce má většinou větší důvěru v nestranného prostředníka. Advokátní či notářská úschova je nevýhodná pro prodávajícího, protože tyto subjekty nechtějí dělat rozhodce mezi protistranami a pokud z transakce sejde, jednoduše vrátí zálohu kupujícímu. Naopak platba rezervační zálohy přímo majiteli je výhodou sice pro majitele, ale pro zájemce představuje riziko, že by o zálohu mohl přijít.

Rezervační záloha se vrací kupujícímu v případě, kdy podmínky smlouvy poruší prodávající. V tomto případě by měl být rezervační poplatek vrácen v plné výši, což by mělo být také uvedeno ve smlouvě. V případě, kdy poruší podmínky kupující, propadá záloha prodávajícímu jako kompenzace za zmařený čas.

Typy rezervačních smluv a kdo je podepisuje

Dvoustranná  - podepisuje majitel a zájemce, při prodeji přes realitku pak zájemce a realitní kancelář. Trojstranná  - mezi kupujícím, prodávajícím a realitkou.

Doporučujeme uzavírat pouze smlouvu trojstrannou (zájemce - realitní kancelář - majitel nemovitosti), nebo dvojstrannou přímo s vlastníkem nemovitosti.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem