Pokud chceme mít opravdu kvalitní stavbu, která splní všechny dnes požadované parametry, je potřeba začít již od kvalitního návrhu stavby. Objekt by měl mít pokud možno jednoduchou konstrukci, kde bude co nejméně kritických míst, která mohou mít vliv na vzduchotěsnost. Složité konstrukce většinou vyžadují individuální a často nesystémové řešení, která pak mohou vést k nekvalitnímu provedení nebo dokonce k improvizaci.

Kvalitní stavba musí začínat již kvalitním vypracováním projektové dokumentace. Už zde by mělo být pečlivě popsáno, jak se má stavba provést a jaké musí být použity materiály. Kvalitně vypracovaný projekt stavby pomůže zajistit její správný průběh a provedení a může nám ušetřit nemalé peníze za dodatečné případné dotěsňování míst, kterými proudí nechtěný vzduch nejen při měření Blower Door testu, ale i při užívání stavby.

Požadovaná kritéria pro pasivní domy jsou uvedena v normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.

Pokud dochází k vyšším tepelným ztrátám vlivem netěsností, dostává se do objektu venkovní vzduch a objekt je ochlazován. To má za následek větší výkon topného systému. Negativně to může ovlivnit i samotnou ventilaci, kdy může docházet k narušení rovnováhy při proudění vzduchu a celkově může dojít ke zhoršení kvality vzduchu v objektu.

Další důvod, proč by mělo být v objektu co nejméně netěsností je fakt, že tudy vniká do teplého interiéru chladný vzduch z venku a může zde docházet ke kondenzaci vodních par. Zde se pak mohou objevovat plísně, rosení oken a poruchy konstrukcí a může docházet až ke snížení životnosti celé stavby.

Blower Door test

Mezi nejčastější úniky se řadí:

  • Netěsnosti při napojování oken a dveří a přilehlých ostění
  • Napojování konstrukcí – podlaha / stěna a střešní konstrukce / stěna
  • Nedotažení vnitřních omítek až ke stropům a hlavně neprovedení omítek na stropních konstrukcích
  • Chybně provedená elektroinstalace, nepoužívání elektrokrabiček s membránami
  • Výlezy na půdu
  • Různá kontrolní dvířka v obvodových stěnách
  • Konstrukce a materiály oddělující vytápěnou a nevytápěnou část objektu
  • Přívody vzduchu k tepelným spotřebičům pro správné hoření
  • Bezpečný odvod spalin, zejména kouřovodů a jejich napojení do komína
  • Různé prostupy VZT, vodoinstalace, kanalizace apod.

Drážky pro instalace je obecně potřeba omezit jak z pohledu vzduchotěsnosti, tak také z pohledu statiky. Pro elektroinstalaci je vhodné používat ploché kabely CYKYLO, pro které se nemusí zhotovovat drážky. Pro větší svazky kabelů se doporučuje provádět pouze svislé drážky ve zdivu do hloubky cca 3 cm. Drážky se zapravují maltou pro zdění.

Do obvodového zdiva se doporučuje použití elektroinstalačních krabic s membránami. Vedení vodovodu a kanalizace se doporučuje provést po zdivu, které je již omítnuté. Největší slabinou z pohledu vzduchotěsnosti je vedení kabelů v neutěsněných chráničkách (tzv. husí krky). Před osazením spotřebičů je potřeba konce chrániček utěsnit tmelem.

Všem těmto detailům je při realizaci potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Dnes je na trhu velká škála různých speciálních těsnících pásek s velkou roztažností a lišt, u kterých výrobci zaručují, při dodržení předepsaných instalačních postupů, správnou funkci a dlouhou životnost.

Je nutné mít na paměti, že sádrokartonové konstrukce a podhledy nejsou vzduchotěsnící vrstva, i když se to na první pohled tak může jevit. V sádrokartonovém podhled jsou často instalována světla, reproduktory a koncovky vzduchotechniky a tato místa mohou být opět zdrojem netěsností.

U zděných obvodových konstrukcí tvoří hlavní vzduchotěsnící vrstvu vnitřní omítky, které musí být kvalitně provedeny i na stropních konstrukcích a důraz je potřeba položit i na napojení svislých i vodorovných omítek. Nesmí se ani zapomínat na omítky komínů a niky, kde budou později prováděny instalace sanitárních zařízení.

Jednou z možností, jak si ulehčit a zároveň urychlit výstavbu je použití jednovrstvého zdiva. Společnost HELUZ pro tyto účely nabízí sortimentní řadu HELUZ FAMILY 2in1, což jsou broušené cihly plněné polystyrénem a jsou určeny pro nulové, pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné budovy. Řadu HELUZ FAMILY, je možné použít pro pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné domy. Výhodou použití těchto výrobků pro obvodové pláště budov je kompletní systémové řešení obálky budovy v jednovrstvé konstrukci. Jde o masivní bezpečné konstrukce, kde dochází k přirozenému prostupu vodních par, takže zdivo „dýchá“.

Kontrola průvzdušnosti budovy se nejčastěji provádí jako Blower Door test. Jde o nedestruktivní měření pomocí metody tlakového spádu. Měření neprůvzdušnosti se provádí pomocí speciálního zařízení, které se nejčastěji osazuje do vnějších dveří, které většinou nejvíce těsní. Proto i mezinárodní zaužívaný a rozšířený název Blower Door test. Základní prvky zařízení jsou měřící rám s plachtou, do které se vkládá ventilátor s plynule měnitelnými otáčkami a mikromanometru pro měření tlakového rozdílu.

Blower Door test

V dnešní době by již mělo být samozřejmostí, že po dokončení hrubé stavby a po dokončení vzduchotěsné obálky budovy by se měla udělat kontrola vzduchotěsnosti. Mělo by se tak učinit, v době, kdy je vzduchotěsná rovina přístupná a případné netěsnosti je možné opravit.

Po skončení měření se většinou hledají netěsnosti, které jsou ve vzduchotěsné obálce budovy. V budově se vytvoří za pomoci ventilátoru podtlak a pomocí některého z dále uvedených způsobů se vyhledávají netěsnosti.

Praxe však ukazuje, že je jen málo budov, které splní dané požadavky hned při prvním měření. Většinou jsou naměřené hodnoty vyšší a někdy i několikanásobně.

Provádění Blower door testu není v rámci celkových nákladů stavby nijak výraznou cenovou položkou, proto by se měla tato zkouška stát zcela běžnou součástí výstavby domu.

Společnost HELUZ jen nevyrábí a nedodává kvalitní materiály, ze kterých lze jednoduše a rychle postavit budovu s těsnou vzduchotěsnou obálkou, ale poskytuje i komplexní služby, mezi které patří i provedení Blower Door testu. Z provedeného měření objednatel obdrží protokol, který lze použít i pro získání dotací NZÚ. Blower Door test je možné si objednat na webových stránkách www.heluz.cz  v sekci služby.

Závěrem:

Důležité je věnovat pozornost neprůvzdušnosti už ve fázi plánování a koordinovat návrh i s ostatními profesemi (vzduchotechnika, instalace, atd.). Obdobně je nutné postupovat i při realizaci a zajistit kvalitní a častý stavební dozor.

Zvýšená neprůvzdušnost a netěsnosti v obálce budovy mají za následek nejen zvýšené finanční náklady na užívání budovy, ale i na degradaci materiálů v místech netěsností, porušení konstrukcí a může vést až k vážnému poškození zdraví.

logo MessengerPoslat Messengerem