Odpady byly, jsou a budou. Jeden občan v ČR ročně vyprodukuje několik set kilogramů odpadu. S přibývajícím množstvím odpadů roste nutnost hledat racionální řešení jejich opětovného využití. Tomu ovšem musí předcházet důsledné třídění. Nechceme nikoho strašit, ale nesprávné zacházení s odpady může mít i nepříjemné zdravotní dopady.

Při letmém pohledu do vašeho domácího koše na odpadky nebo do popelnice před domem uvidíte většinou různorodou skrumáž. Určitě by stálo za to (dříve než za příslušným smetím zaklapnete víko) popřemýšlet, jestli je odpadkový koš to správné místo. Mnoho odpadků by pak putovalo do barevných kontejnerů nebo do sběrného dvora, a vaše popelnice by nebyla věčně přeplněná. Navíc byste tím umožnili recyklaci více než třetiny množství odpadků. Za rok to může dělat až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.

Nebezpečné spalování

Vysloužilé elektro-spotřebiče můžete odložit ve sběrném dvoře vašeho trvalého bydliště.Mnoho lidí se ve snaze ušetřit zbaví odpadu tak, že ho jednoduše proženou komínem. Pomineme-li nepříjemný zápach, který při spalování vzniká a který obtěžuje vás i vaše okolí, je spalování odpadů v domácnostech považováno za největší plošný zdroj dioxinů a dalších jedů. Můžete namítnout, že ve spalovnách se také odpad pálí, ovšem průmyslové spalovací zařízení se s vaším lokálním kotlem nedá vůbec srovnávat. Proces hoření ve spalovně je totiž dosycován přiváděným kyslíkem, proto není problém dosáhnout teploty až 1 800 °C a tím úspěšně rozložit jedovaté složky odpadů.

Ve spalovnách jsou také instalována různá zařízení, například odlučovače popílku atd., které odstraňují škodlivé složky z kouře. Také popel ze spalovny podléhá zvláštnímu režimu a je s ním zacházeno jako s nebezpečným odpadem (je podle zákona ukládán na skládku). To bohužel váš kotel ani komín neumí.

Seznam pověr o třídění odpadu

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
Ne, PET láhve můžete do kontejneru vhazovat i s etiketou a víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno.

Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt.
Ne, drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Ideální je obal lehce vypláchnout například vodou po nádobí. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
Ne, svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování takzvaným rozvlákněním jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

PVC je také plast, a tak patří do žlutého kontejneru.
Ne, PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Týká se to například novodurových trubek či linolea.

Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie.
Ne, stačí když zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, šampony a krémy, vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.

Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.
Ne, do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.
Ne, do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.
Ne, pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

Nemá cenu odpady třídit, protože svozová firma vše smíchá a odveze na skládku.
Není to stoprocentně nepravda, i takové příklady se občas mohou vyskytnout.
Bohužel se stává, že i dobře vytříděné odpady musí být odvezeny na skládku, pokud do nich někdo vhodí mrtvou kočku, vysype odpadkový koš nebo jinak surovinu znečistí. Naštěstí se tyto případy vyskytují zřídka a množství vytříděné suroviny každoročně narůstá. Svozová firma nemá důvod vytříděné odpady sesypávat. Směsný komunální odpad z popelnic a kontejnerů se odváží a ukládá za určitý poplatek na skládku, což představuje další náklady. Naopak dobře vytříděný využitelný odpad zpracovatelé od svozových firem vykupují.

Čistý jen zdánlivě

Pálíte-li v lokálním topeništi organický odpad, vznikají ve velké míře takové škodliviny, jako je oxid uhelnatý, kyanovodík, benzopyreny (plyny přítomné v cigaretovém kouři způsobující rakovinu), dioxiny, zejména tehdy, je-li odpad vlhký. Dá se z jistotou tvrdit, že domácím spalováním odpadu vždy vznikají škodlivé a nebezpečné látky, a to i v těch případech, když spalujete zdánlivě neškodné, bezpečné a čisté odpadky.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

A co děti?

Bydlíte-li v ulici, kde vás několik „šetrných" sousedů obšťastňuje hustým štiplavým dýmem z komínů, tak kromě podráždění dýchacích cest nebo podráždění očí zřejmě nepocítíte nijaké zásadní změny. Tedy pokud jste dospělí. Malé děti jsou totiž citlivější, a protože absorbují šestkrát více škodlivin než dospělí, nemusí pobyt v takto zamořeném prostředí zůstat bez následků. Lidský organismus špatně reaguje na chlorovodík, dusíkaté a sirné plyny (při reakci s vodou vytvářejí kyseliny), dále na rtuť, olovo, kadmium a další těžké kovy a jejich sloučeniny obsažené v kouři.

Při letmém pohledu do vašeho domácího koše na odpadky nebo do popelnice před domem uvidíte většinou různorodou skrumáž.Těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním jsou na tom podobně. U zdravého člověka se důsledky častějšího a či dlouhodobějšího kontaktu s kouřovými zplodinami mohou rozvinout až do podoby chronických onemocnění.

Nezapomínejme, že většina druhů rakoviny se vyvíjí déle než dvě desetiletí a možnou příčinou může být dlouhodobá nízká expozice bez okamžitě zjevného poškození organismu.

Domácí kontejnery

Vybavte si domácnost nádobami na ukládání papíru, skla a plastů. Dnes není problém pořídit si sadu tří plastových nádob v barvách kontejnerů. Při nedostatku místa je snadno nahradíte například papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky - na papír, na plasty a na sklo.

Dělení odpadů

Využitelné - mohou být dále zpracovány (papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, fólie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Ukládáme je do barevných nádob na veřejných prostranstvích
Objemné - nevejdou se do popelnice (starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.) Odvážíme na sběrný dvůr v místě trvalého bydliště, nebo v obcích do velkých přistavených kontejnerů
Nebezpečné - vykazují nebezpečné vlastnosti, nesmí se vyhazovat do popelnice (léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články alias baterie, ledničky a mrazničky, barvy, lepidla, oleje atd.) Léky můžete odevzdat v lékárně, ostatní pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr
Ostatní - nevyužitelné odpady (mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod).

Co patří do popelnice

V uvedeném přehledu odpadů je na posledním místě položka ostatní odpad. Jde o takové materiály, které nesplňují kritéria využitelných, objemných ani ne­bezpečných odpadů. A právě pouze tento druh odpadu byste měli jako jediný vhazovat do košů na odpadky a následně vynášet do popelnic či kontejnerů před domem. Je nad slunce jasné, že důsledným tříděním tak zredukujete četnost vyvážení popelnice na minimum, navíc tak přispějete k ozdravění životního prostředí.

Kam odložit elektroniku?

Vysloužilé elektrospotřebiče by neměly v žádném případě skončit v komunálním kontejneru, natož ve volné přírodě. Pomineme-li čistotu přírody jako znak kulturní vyspělosti obyvatelstva, tak ještě vážnějším důvodem jsou některé pro lidské zdraví vysoce nebezpečné látky, které může elektronika obsahovat. Elektroniku také sami nerozebírejte, obstarají to školení pracovníci sběrného dvora, kam tento druh odpadu patří. Pokud byste měli pochybnosti, zda konkrétní vysloužilý elektrospotřebič patří, nebo nepatří do popelnice, prohlédněte si dobře výrobek, jeho obal nebo záruční list či návod.  Pokud tam objevíte symbol přeškrtnuté popelnice, je věc jasná: spotřebič musí do sběrného dvora. Opatrní buďte také na zářivky, úsporné žárovky apod., protože mohou obsahovat malé množství vysoce jedovaté rtuti.

Pravidla recyklace

Budete-li jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu. Ale zpátky na začátek, tedy ke třídění odpadů do známých barevných kontejnerů: modrých, bílých a zelených a žlutých. Chcete-li usnadnit cestu tříděného odpadu k recyklaci, je třeba dodržovat doporučení v tabulce.

BARVY KONTEJNERŮ

Modrý kontejner na papír

ANO: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
NE: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Zelený kontejner na sklo

ANO: barevné sklo
NE: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Bílý kontejner na sklo

ANO: bílé sklo
NE: do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru. Ani sem nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Žlutý kontejner na plasty

ANO: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren
NE: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Třídění a dotřídění

Při letmém pohledu do vašeho domácího koše na odpadky nebo do popelnice před domem uvidíte většinou různorodou skrumáž.Dejme tomu, že jste odpady doma roztřídili a vhodili v obci do správných kontejnerů. Barevné kontejnery se pravidelně svážejí na místa, kde se provádí takzvané dotřídění. To se děje na dotřiďovací lince, kde se odpady rozdělují na jednotlivé druhy podle jejich dalšího zpracování (recyklace), a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady. Například papírové odpady, které odložíte do modrého kontejneru, jsou z mnoha různých druhů papírů. Každý se zpracovává jinak, proto je potřeba sběrový papír dotřídit. Směs papíru se pohybuje po pásu a zaměstnanci linky z něj vybírají jednotlivé druhy, někdy však musí vybírat i odpadky. Práci jim můžete usnadnit pozorným vhazováním do barevných kontejnerů.

Při výrobě bílého skla se zase nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné, ani žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve třídí ručně a přitom jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač, který zajistí čistotu a vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren. Také z plastů, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odvážejí ke zpracování na recyklační linky.

text: Adam Krejčík, foto: archiv redakce a autor

logo MessengerPoslat Messengerem