Na první pohled by se mohlo zdát, že český stát si stavebníky rodinných domů hýčká. Od roku 2018 totiž platí no vela stavebního zákona, která umožňuje všechny rodinné domy stavět na ohlášení, tedy bez stavebního povolení. Ve skutečnosti jde ale spíše o slovíčkaření.

Vtip spočívá v tom, že pro ohlášení stavby potřebujete v podstatě stejné podklady jako pro stavební povolení, k tomu navíc ještě souhlas všech dotčených sousedů. Podívejme se, co všechno musíte podniknout.

1. Získat potřebné informace

Předpokládejme, že už víte, jaké parametry musí projekt domu splnit, aby vyhověl místním regulativům, a také jste si ověřili, že zvolený pozemek je skutečně zastavitelný (a v jaké míře). Dále je nezbytné zjistit, jaká povolení a vyjádření budete pro stavbu potřebovat. Na každém stavebním úřadě je situace trochu odlišná. Seznam dotčených orgánů by vám měli předat na stavebním úřadě. Pokud nějaké vyjádření opomenete, může se povolování stavby protáhnout.

V zákoně není stanovena lhůta pro vydání závazného stanoviska. Obecně lze použít lhůtu 30 dní, ale není právně vymahatelná, takže vydání závazného stanoviska se může značně protáhnout.

Co postavíte na ohlášení (+ územní souhlas)

 • stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci s 2 nadzemními podlažími a jedním podzemním
 • stavby do 70 m2
 • stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím

2. Vyžádat si vyjádření o dotčení od správců sítí

Nejdelším procesem při stavebním povolení bývá schválení přípojek vody, kanalizace, elektro atd. Nejprve je třeba poslat správcům všech sítí (Čez, rwe, vodárny a kanalizace atd.) nacházejících se v okolí pozemku žádost o vyjádření k dotčení. Zpět vám přijdou informace, zda je parcela danou sítí dotčena, zda je možné se na ni připojit a za jakých podmínek. Na základě těchto vyjádření se poté vypracovává projekt přípojek.

Je třeba sledovat platnou legislativu, protože novela stavebního zákona stíhá novelu a chystá se celková rekodifikace stavebního zákona. Vyplatí se proto obrátit se na odborníky z oblasti inženýringu

Také si přečtěte: Jak vybrat ideální pozemek

3. Získat povolení přípojek

Po vyprojektování přípojek je třeba správce sítí opět obeslat, tentokrát i s projektem, aby dali souhlasné vyjádření s dokumentací. Na vyjádření musí být výslovně napsáno, že slouží pro účely stavebního řízení či stavebního povolení. Například u ČEZ a RWE je navíc nutné sepsat smlouvu o budoucím připojení.

Stavby, na které stačí územní souhlas

 • přípojky
 • umístění sítí
 • oplocení
 • bazén a skleník větší než 40 m2

4. Vyžádat si vyjádření od orgánů státní správy

K projektu rodinného domu se kromě správců sítí vyjadřuje i množství úřadů v rámci státní správy. Jejich seznam se v různých místech může lišit. Většinou jde o vyjádření odboru životního prostředí, příslušného povodí, hygieny, hasičského záchranného sboru, hlavního architekta, vynětí ze zemědělského půdního fondu, Policie ČR, Lesů ČR, památkářů, správce komunikace, jiných speciálních a správních úřadů anebo o koordinované stanovisko magistrátu.Od novely stavebního zákona z roku 2017 přibyla povinnost mít závazné stanovisko orgánu územního plánování, které má v dnešní době nejdelší lhůty pro vydání stanoviska.

Kromě stavebního úřadu musí stavbu včetně přípojek a oplocení povolit samotná obec.

Výsledkem vašeho úsilí může být nakonec podobně zdařilý dům jako tento, který navrhl ateliér Master Design. Více užitečných informací o stavbě domu najdete na www.master-design.cz

5. Získat souhlasná vyjádření od sousedů

Má-li být dům postaven na ohlášku, musíte si zajistit souhlasy sousedů. Pokud se vám nepodaří tyto souhlasy zajistit, čeká vás standardní územní řízení a stavební povolení. V takovém případě je doba vyřizování delší.

Stavět můžete po vydání souhlasu se stavbou nebo v případě vydání rozhodnutí až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. Nyní už neplatí, že pokud se stavební úřad do 30 dnů k ohlášení stavby nevyjádří, můžete začít stavět. Dnes je vždy potřeba počkat na písemné vyjádření stavebního úřadu.

Stavby, které nevyžadují povolení

 • opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím
 • sjezdy a nájezdy na komunikace
 • skleník do 40 m2
 • doplňkové stavby do 25 m2 na pozemku RD nebo stavby pro rodinnou rekreaci 2 m od hranice pozemku
 • bazén do 40 m2
 • udržovací práce na stavbách a stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění vzhled
 • terénní úpravy do 1,5 m výšky a 300 m2


Text: Markéta Klocová s využitím blogu na master-design.cz, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem