Mohlo by se zdát, že není příliš důležité, jaký komín architekt vašemu domu navrhne, hlavně aby mu slušel. Není to ale pravda: vhodně navržený komínový systém znamená mimo jiné nezávislost na jediném zdroji tepla a možnost kdykoliv v budoucnosti změnit spotřebič i palivo podle aktuální situace bez nutnosti dalších stavebních zásahů.

Ve starších budovách se nejčastěji setkáváme s jednovrstvými zděnými komíny. Tyto komíny byly určeny pro spotřebiče na tuhá paliva a jejich konstrukce vylučuje připojení kotle na plynná či kapalná paliva. Proto přechází-li majitel domu na topení plynem, musí podle platných předpisů komín vyvložkovat. Výjimku tvoří jednovrstvé komíny, jejichž průduch je opatřen ochranným pouzdrem, které je ze stejného materiálu jako komínová vložka. Toto pouzdro je ovšem na rozdíl od vložky s komínem konstrukčně pevně spojeno.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Cihly pro komín

To, z jakých cihel smí být komín postaven, upravuje ČSN 73 4201, která předepisuje plnou cihlu pro vnitřní úsek komínového tělesa a plnou mrazuvzdornou cihlu pro část nadstřešní. Normě vyhovuje také plná cihla lícovaná, cihla vápenopísková a plná betonová mrazuvzdorná cihla. Při použití ochranného pouzdra je možné použít také děrované nebo dutinové cihly, jinak nepřipadají v úvahu. Dále platí, že vnitřek komínu používaný pro spotřebiče na tuhá paliva musí být omítnut.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Písemný doklad o certifikaci výrobků

Součástí stavebnicového komínového systému je také prefabrikovaná nadstřešní část (SCHIEDEL).Stavba komína je záležitost náročná, vyžadující mimořádnou pečlivost, protože vady a nedostatky se zde velmi obtížně odstraňují, navíc za nemalých finančních nákladů. Pokud byste se přesto rozhodli, že se pustíte do stavby komína svépomocí, přesvědčte se, zda součástí dodávky komínové konstrukce je písemný doklad o certifikaci výrobků, takzvané vyjádření o shodě (zákon č. 22/1997). Tentýž doklad by vás měl ostatně zajímat i v případě, že si hodláte tyto práce objednat u odborné firmy.

Bezpečný a hygienický odvod spalin

Stavebnicové komínové systémy dnes díky své jednoduchosti, technickým vlastnostem a propracovanosti všech detailů představují nejčastější řešení odvodu spalin v novostavbách i při rekonstrukcích. Dokážou se totiž spolehlivě vyrovnat se současnými nároky na spalinové cesty, jichž opravdu není málo: musí za všech provozních podmínek zajistit bezpečný a hygienický odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší, hospodárný provoz spotřebičů paliv, požární bezpečnost, ochranu osob a majetku.

Revize komínů

Podle zákona je revizi komína nutné vykonat vždy před kolaudací, před připojení nového spotřebiče nebo při jeho výměně. Četnost kontroly a čištění komína se odvíjí od typu zapojených spotřebičů.

Revize by měla být prováděna u složitých komínů (vyvložkovaných) odbornou firmou vybavenou odpovídající technikou - kamerou, endoskopem a podobně, aby bylo možno prohlédnout detailně celý komín, zejména v provedení z hliníku. V současné době totiž po deseti letech provozu dochází k proděravění hliníkových vložek v místech styku se zdivem.

Součástí revize komínu je kontrola stavební části spalinových cest, funkčnost systému, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší.

Na internetových stránkách Společenstva kominíků ČR (viz kontakty) naleznete spojení na revizní techniky komínů podle vašeho místa bydliště v příslušném kraji.

Systémové komíny

Bez dokonale navržené a pečlivě provedené spalinové cesty nelze plně využít účinnosti připojeného spotřebiče. Proces navrhování a realizace výrazně zjednodušují systémové komíny, vytvořené s použitím kompatibilních prvků od jednoho výrobce, který pak za ně přejímá odpovědnost.

Systémové komíny jsou certifikovanými výrobky s jednoznačným zatříděním dle ČSN EN 1443. Mají vyřešeny všechny konstrukční a funkční detaily, jakož i proces montáže. Není tedy nutné při projektování tyto náležitosti řešit s takovou podrobností jako u komínů individuálních. Pokud stavba komína probíhá v souladu s montážními pokyny výrobce, je rychlá a bezproblémová. Systémový komín má jednoznačně definované parametry, z nichž je jasné, jaké typy spotřebičů je možno připojit. Vlastní připojení spotřebiče, revize a uvedení do provozu je u správně navrženého a postaveného systémového komína jen rutinní záležitostí.

Složité a nákladné opravy

Komínový systém CIKO GAS se skládá z keramických komínových tvárnic, tvořících obvodový plášť, který je vybaven plastovými vložkami Ricom (CIKO).I když se systémové komíny uplatňují v praxi již poměrně dlouho, stále ještě se při jejich výběru či montáži objevují chyby. Buď si konstrukce komína nerozumí s připojeným spotřebičem, nebo na smontovaném komínu najdeme větší či menší závady, z nichž některé dokonce znemožňují jeho uvedení do provozu. Důsledkem jsou někdy složité a nákladné opravy.

Řada investorů hledá při stavbě místa, na nichž by se dalo ušetřit, aniž by to bylo vidět, a často jejich zrak padne právě na komín. Konečným důsledkem přitom nemusí být jen další finanční náklady, ale bohužel také škody na majetku, zdraví nebo životech.

Můj dům doporučuje

Pokud nenecháváte komín domu pravidelně čistit, značně riskujete. Např. požár budovy od vznícení sazí v nečištěném komíně může znamenat problémy s platbou od pojišťovny. Nečištěním komínů může ale dojít i k otravám oxidem uhelnatým. V takových případech soud zjišťuje, do jaké míry se na tom podílí znečištění komínu a volá majitele nemovitosti k zodpovědnosti!

Komín jako pojistka

Vysoce odolný třívrstvý systém KeraStar s keramickou vložkou, tepelnou izolací a nerezovým pláštěm (Schiedel).V důsledku nepopiratelných klimatických změn se asi stále častěji budeme setkávat se záplavami, vichřicemi nebo sněhovými kalamitami. Dají se očekávat četnější technické poruchy a následné výpadky dodávek elektřiny, plynu, tepla. Už dnes je více než jisté, že investice do fungujícího komínového systému, který umožní alternativní vytápění, vám do budoucnosti zaručí klidnější spaní. Komín jako součást objektu posiluje pocit jistoty, pohody a nezávislosti.

text: Adam Krejčík, foto: autor a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem