Zanedbané komíny způsobily v loňském roce požár takřka čtyř stovek domů. Vláda proto od ledna roku 2011 nařizuje, aby si majitelé domů zvali kominíka na pravidelnou kontrolu komína alespoň jednou ročně.

Od 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Zároveň toto nařízení zrušilo vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

celý text

Na nekvalitním komínu se po krátké době negativně projeví jeho snížená odolnost.Nový právní předpis reaguje na současné požadavky odborné i laické veřejnosti. Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto k faktu, že v posledních letech vzrostl počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým, i ke skutečnosti, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb. jsou dnes překonané, což uznávají i sami odborníci z řad kominíků: například nepovažují za bezpodmínečně nutné, aby se čistily šestkrát do roka komíny, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW - nemluvě o tom, že v některých případech nebyli schopni uspokojit poptávku po těchto službách. Na druhou stranu je část laické veřejnosti schopna čistit komíny i svépomocí, ovšem za podmínky, že jednou za rok musí nechat komín zkontrolovat odborně způsobilou osobou v oboru kominictví. (Jejich seznam najdete na internetové adrese: www.skcr.cz)

Víte, že...

Čištění spalinové cesty se zaměřuje zejména na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Zmírnění požadavků

Nový zákon tedy v některých případech přinesl i jistá ulehčení. Například zmíněné čištění komínů u kotlů na dřevo a uhlí, které bylo vyžadováno šestkrát do roka, bude od tohoto roku povinné jen dvakrát až třikrát, na chalupách jen jednou. Povinná kontrola se netýká vafek odvětrávaných fasádou a nevztahuje se ani na nepoužívané komíny, které však musí být zakryté proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu (například cedulkou „Mimo provoz").

Více papírování

U dřevostaveb nebo všude tam, kde potřebujete dodatečně vyřešit odvod spalin z tepelných spotřebičů bez výrazných stavebních zásahů, se lehké komíny vedené po fasádě osvědčily.Doposud stačilo, aby kominík vydal po provedeném čištění pouze stvrzenku. Nově bude muset vyplňovat zprávu o kontrole, kde budou kromě jména kominíka a majitele objektu uvedeny i zjištěné nedostatky odstraněné na místě i neodstraněné a specifika čištěné spalinové cesty.

Pozor na pokuty

Zanedbaným komínem si můžete také vysloužit finanční sankce v podobě pokuty od hasičů. Pokud hasiči po požáru zjistí jako příčinu zanedbaný komín, může se pokuta vyšplhat až na 25 000 korun. Pokud doklad o kontrole při požáru shoří, bude možné jej vyhledat u kominíka, který by si měl archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese odpovědnost on.

Komín a pojišťovna

Nové vládní nařízení budou pochopitelně využívat i pojišťovny, které při vyšetřování požáru vycházejí z vyšetřovací zprávy od hasičů. Při vzniku požáru kvůli zanesenému komínu může pojišťovna vyplatit méně, než je vyčíslená škoda. Samozřejmě bude pojišťovna postupovat u každého případu individuálně. Procentuálně nebývá snížení nějak drastické, avšak při vyhoření domu za několik milionů to může znamenat desítky či stovky tisíc korun. Při opakovaném porušování povinnosti je pak sankce ještě vyšší.

Kdy a za kolik

Poplatek za revizi spalinových cest je v porovnání se škodami, které může požár vzniklý havárií komína způsobit, zanedbatelnou částkou. Pokud revizi nemáte, pojišťovna vám škodu nenahradí.Nejvhodnější doba pro návštěvu kominíka je před začátkem topné sezony, ale kontrolu či čištění komína je možné provést i během topné sezony. Je však třeba před čištěním přestat topit. Prohlídka komína trvá přibližně hodinu, a pokud dochází k dokonalému spalování, není nutné ani komín čistit. Samotné čištění zabere kolem 10 minut bez vybírání sazí. Za kontrolu zaplatíte od 300 do 500 korun za jeden komín, záleží ale na stavu a dostupnosti komína. Bude-li nutné použít kameru či endoskop, protože jsou kouřovody zabudovány do podhledů nebo chybí přístup pro kontrolu, cena se může vyšplhat až na dvojnásobek.

Četnost čištění

Typ spotřebiče Předepsaná frekvence čištění spalinové cesty
Na pevná paliva do 50 kW při celoročním provozu - 3× za rok
při sezonním provozu - 2× za rok
(nejlépe před a ­po ­skončení topné sezony)
Na pevná paliva nad 50 kW 2× za rok
Na plynná paliva 1× za rok
Čištění komínů u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW včetně lze provádět svépomocí podle návodu výrobce, přesto je lepší spolehnout se na kominíky.

Kdo provádí revizi

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zároveň revizním technikem komínů, nebo specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nově pak revizním technikem spalinových cest.

Kdy se revize provádí

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína. Dále při změně druhu používaného paliva nebo před výměnou či novou instalací spotřebiče paliv. Revizi je nutno provést také po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na jejich výskyt.
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou Revizní zprávu spalinové cesty.

Odstupy kontrol

Protipožární detektor je pro novostavby povinný, pro starší domy zárukou bezpečí (JABLOTRON).Vyhláška nově definuje sezonní provoz spalinové cesty jako dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

Vypalování komína

Komín může vypalovat pouze osoba odborně způsobilá, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, a to za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému komín slouží. Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

Dvojí nebezpečí

Tepelný spotřebič, který je připojen na zanedbaný komín, představuje především nebezpečí v podobě otravy oxidem uhelnatým, který zaneseným komínem nemůže volně odcházet spolu se spalinami a vrací se zpět do prostoru - v nejhorším případě obytného. Druhým logickým nebezpečím je požár, který začne vznícením sazí, jejichž vysoká teplota způsobí v komíně přetlak, následuje výbuch a požár celého objektu.

Požár v komíně

Pokud dojde v komíně ke vznícení sazí, snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve požár oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte riskantně. Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!

Požární detektory povinně

Připomínáme, že od 1. července 2008 platí vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb. Vyhláška stanovuje požadavek na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (obecně „hlásičem požáru") a také přenosnými hasicími přístroji.

Nevyčištěný komín může být příčinou požáru, ale také výrazně snižuje účinnost topidla.Podle vyhlášky musí být autonomním „hlásičem požáru" vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení, staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací (EPS). Povinnost vybavit si objekt „hlásiči požáru" se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas nebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Objekty schválené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny „hlásiči požáru" pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou. Přesto doporučujeme v zájmu vašeho bezpečí instalaci „hlásičů požáru" i v ostatních objektech.

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem