Před sedmi lety vstoupil v platnost nový zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, obecně známý jako „stavební zákon“. Praxe však ukázala, že ani tato verze není zdaleka dokonalá, a tudíž byla již několikrát novelizována. Výsledkem je, že budoucí stavebníci často vůbec netuší, co všechno je čeká.

Rodinný dům do 150 m² lze stavět na ohlášení (včetně energetických přípojek a oplocení), větší objekty už vyžadují stavební povolení. V případě ohlášení stačí místo územního rozhodnutí územní souhlas. Slovo „stačí“ je ale třeba brát s rezervou: i v případě ohlášení musíte zpravidla předložit tyto dokumenty:

– doklad prokazující vlastnictví pozemku či stavby v případě rekonstrukce,

– adresy a seznam vlastníků sousedních staveb či pozemků a doklad o tom, že jste je informovali o svém záměru začít stavět (ideálně doručenkou či podpisy na projektu),

– doklad o odborné způsobilosti osoby, která bude řídit stavbu nebo provádět dozor, – projektovou dokumentaci, časový plán stavby,

– závazná stanoviska dotčených orgánů (např. památkový úřad, úřad v CHKO apod.),

– stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (sítě elektrické, vodovodní, plynové, dopravní), na které se bude stavba napojovat,

– územní souhlas. Ten stavební úřad vydá, hodláte-li novostavbu realizovat v zastavěném území či na zastavitelné ploše, a tudíž se podstatně nemění poměry v území a není nutné budovat novou silnici ani plynovod, kanalizaci či vodovod.

Nová výše poplatků

Poplatek za územní rozhodnutí pro rodinný dům, chatu či garáž do tří automobilových stání činí 1 000 Kč, za doplňkovou stavbu u domu či chaty 500 Kč, na stavbu na ohlášení 1 000 Kč, na studnu nebo čistírnu odpadních vod 300 Kč. Za stavební povolení na rodinný dům nebo chatu zaplatíte 5 000 Kč, rekonstrukce rodinného domu či chaty vyjde na 2 500 Kč. Podrobnější ceník lze zjistit přímo na úřadě.

V praxi samozřejmě můžete narazit na nejrůznější odchylky, odlišnosti, dodatky a vyhlášky. Žádný takový dokument sice nemá větší váhu než zákon, a tudíž nesmí zákon porušovat, nicméně... Právě proto je na místě dobře se informovat u příslušného stavebního úřadu. Existuje i další možnost – „hodit“ všechnu tu nezbytnou byrokracii na bedra projektanta nebo dodavatelské firmy.

text: Petr Saulich, foto: archiv redakce

logo MessengerPoslat Messengerem