Dnes se podíváme na formální náležitosti ohlášení a také na to, v jakém případě může úřad zakázat provedení ohlášené stavby.

Poradna na Dumabyt.cz

Nejprve si připomeňme, co je a k čemu slouží „ohlášení". Je to právní institut, kterým se zjednodušuje povolovací proces směřující k rea­lizaci jednoduchých staveb, které specifikuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen SZ) v § 104. Vychází ze skutečnosti, že stavby, jejich změny a udržovací práce na nich jsou různé velikosti, složitosti, náročnosti, a tudíž i s větším či menším možným dopadem na zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Své dotazy pokládejte v PORADNĚ ZDE.

Tedy že jsou stavby, jejichž projednávání ve stavebním řízení v podstatě nestojí pro jejich jednoduchost ani zato, přičemž na druhé straně je nelze ani pustit ze zřetele. Právě tyto jednoduché stavby jsou pak vyjmenovány v citovaném ustanovení, přičemž dohled nad nimi je zajišťován zmíněným institutem ohlášení. Patří sem například stavba pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, což je nepochybně stavba, která je v zájmu pozornosti čtenářů tohoto časopisu, kteří podobné zjednodušení jistě uvítají.

Otázkou zůstává, zda lze za nějaké s odpuštěním „prkotiny" považovat stavby i podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem, stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, či haly do 1 000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené (viz § 104 odst. 2 písm. b) a c) SZ). Představte si, že by měla taková stavba vyrůst v sousedství vašeho rodinného domů a na vaše stanoviska k ní by vzhledem k oné jednoduchosti nebyl v podstatě brán zřetel. Již teď vás mohu ubezpečit, že ono proklamované zjednodušení budou mnozí z vás zatracovat.

Více článků na Dumabyt.cz.
Zahrada kde žil a bádal Charles Darwin Tiramisu s máslovým karamelem Ekodům se sluncem v rámu

Ohlášení na formuláři

Ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) SZ, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 SZ) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 SZ), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce, tedy mimo jiné i projektová dokumentace v potřebném počtu vyhotovení.

U staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) SZ se k ohlášení připojí projektová dokumentace, kterou tvoří situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravy.

Popis, dokumentace, výkresy

Návrhy staveb podléhajících ohlášení je třeba vybavit v závislosti na jejich druhu, respektive složitosti, jednoduchým technickým popisem, projektovou dokumentací nebo jednoduchými stavebními nebo montážními výkresy. Z nich pouze zpracování projektové dokumentace pro ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d) SZ je projektovou činností, spadající do tzv. vybraných činností ve výstavbě podle § 158 SZ.

Znamená to, že ji může zpracovat pouze osoba oprávněná k výkonu projektové činnosti na základě příslušného oprávnění - autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Naopak jednoduchý technický popis stavby či její jednoduché stavební nebo montážní výkresy se nepovažují za projektovou dokumentaci, nejsou tedy projektovou činností ve výstavbě a může je tak zpracovat kdokoliv, kdo to zvládne způsobem, který umožní stavebnímu úřadu posoudit daný záměr. Nemusí být tedy nutně zpracovány osobami k tomu autorizovanými.

Nemá-li ohlášení náležitosti

Pokud by podané ohlášení nemělo všechny náležitosti, nebylo by ohlášením podle SZ a stavební úřad by je usnesením odložil. Usnesení o odložení zasílá stavební úřad do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při ohlašování staveb a o tom, že se stavbou nelze započít (viz § 105 odst. 4 SZ).

Kdy lze začít stavět

Ohlášenou stavbu podle § 104 odst. 2 SZ může stavebník provést jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107 SZ, platí, že stavební úřad souhlas udělil. Doba platnosti souhlasu s ohlášenou stavbou byla stanovena na 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Zákaz provést ohlášenou stavbu

Pokud by některá ze staveb vyjmenovaných v § 104 odst. 2 písm. a) až d) SZ (viz úvodní výčet) byla v rozporu s územně plánovací informací nebo s obecnými požadavky na výstavbu, byla umisťována v nezastavěném území anebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu (§ 105 odst. 3 SZ), stavební úřad provedení takové ohlášené stavby zakáže rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení. Rozhodnutí, jímž se provedení ohlášené stavby zakáže, musí být vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby (viz § 107 odst. 1 SZ).

Totéž platí i ohledně staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. d) až p), jsou-li v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem anebo se závazným stanoviskem dotčeného orgánu (§ 105 odst. 3).
Kůlny na nářadí, altány atd.

Pokud jsou zakoupeny jako výrobky v obchodní síti a mají plnit funkci stavby, připojí se k jejich ohlášení podle § 105 SZ doklad podle zvláštního právního předpisu  prokazující shodu jeho vlastností s požadavky na stavby. SZ v tomto směru odkazuje na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !
Roubenka jako ze starých časů Romantické bydlení v hausbótu Bydlení s nejmodernějším komfortem

Vyžadovat doklady

Pokud nelze takový doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby (viz § 108 odst. 1 SZ). Kupující uvedených a dalších staveb, jako jsou např. plechové garáže či zahradní chatky proto musí těmto otázkám věnovat při jejich koupi náležitou pozornost, tedy od prodávajícího uvedené doklady  vyžadovat, neboť jedině tak si ulehčí následný povolovací režim.

Pokud by totiž stavebník neprokázal splnění  citovaných požadavků nebo pokud by bylo narušeno životní prostředí, stavební úřad by umístění nebo užívání výrobku zakázal. Ze stejných důvodů by mohl nařídit i jeho odstranění podle § 129 odst. 1 písm. a) SZ. Naopak prokáže-li stavebník shodu výrobku s požadavky na stavby vpředu uvedeným způsobem, přičemž výrobek na pozemku chce pouze umístit bez dalších stavebních prací, nemusí již předkládat stavebnímu úřadu žádnou projektovou dokumentaci.

text: JUDr. Pavel Kumprecht, ilustrace: Pavel Dufek

logo MessengerPoslat Messengerem