Kvalita a životnost objektu závisí nejen na přípravě, ale také na realizaci a způsobu užívání stavby. nehospodárný a Neodborný přístup k dílu je nejčastější příčinou vzniklých škod.V takovém případě je třeba přijmout radikální opatření.

Zdivo je materiál, který se skládá ze dvou základních složek. Z kusového staviva (zdicích prvků) a malty. Technologie zdění se používá hlavně na konstrukce namáhané tlakem, neboť únosnost zdiva v tahu je velmi nízká. Takto zhotovené stěny jsou tedy charakteristické tím, že mají vysokou tuhost, ale velmi malou pevnost právě v tahu a smyku. Zděné objekty, zvlášť historické či hodně pamatující mají někdy složité prostorové uspořádání, zdivo bývá různorodého materiálu s rozdílnou kvalitou. Často dochází k vážným poruchám.

Charakteristika škod budovy

Praskliny a trhliny se zpevňují (stabilizují) několika způsoby. Patří k nim i metoda stahování táhly nebo lany a tmelení speciálními hmotami.Konstrukční chyby zpravidla vznikají při porušení nebo zanedbání norem a stavebních předpisů. Na vině může i „špatný" projekt, chybně navržené konstrukční de­taily či celky, aplikace nekvalitního mate­riálu, nedodržení technologických postupů a nekvalitní práce.

Podcenit samozřejmě nelze ani vlivy vnějšího mechanického a che­mického působení. Všechny tyto okolnosti mohou vést k narušení vzájemných vazeb rozhodujících nosných konstrukcí a k porušení stability budovy, což se na vnějších částech obvodového pláště projeví v nebezpečných trhlinách. Stáří trh­lin se dá vizuálně odhadnout podle je­jich zanesení prachem.

Příklad z praxe

Statik po prohlídce domu nařídil okamžitá opatření a navrhl použít metodu ocelových táhel. V čem způsob sanace spočívá a co mě čeká? Můžete poradit i se zpevněním svahu? Dům údajně praská právě kvůli sesuvu podloží.

Děkuji za radu, Miroslav Vlček, Písek

Praktické kroky upřesňuje Aleš Krátkoruký z firmy Kališ a Krátkoruký, spol. s r. o.: „Ke stažení obvodového zdiva se používají táhla-profily I, L nebo tyče. Na fasádě se po osekání omítky (vytvoření niky) osadí ocelové plotny, které se spojí s táhly. Všechny výpočty a údaje ovšem musí stanovit statik. Jakmile se obvodové zdivo pevně spojí se železobetonovými stro­py nebo věnci, táhla se odstraní. V některých případech ale v objektu zůstávají natrvalo."

Praktické rady

- táhla se osazují při vnějším líci (případně vnitřním líci) obvodových a vnitřních stěn a umisťují se v úrovni stropních konstrukcí a základů
- táhla jsou ocelové tyče Ø 20-40 mm, na obou koncích opatřené závity
- vkládají se do vysekaných drážek ve zdivu a kotví se v rozích objektu do osazených úhelníků s kotevními plotnami nebo do ploten osazených v ploše příslušné zdi
- táhla se uvádějí do funkce dotahováním matic, čímž se do nich vnáší mírné předpětí
- obdobnou variantou je stahování ocelovými předpjatými lany

Závažnost poruch domu

Nic dobrého nevěštící trhlina ve zdivu. Příčinou může být narušení statiky objektu.Jde-li o trhliny závažného charakteru, je třeba obrátit se na odborníky, kteří provedou podrobný stavební průzkum. Zjistí místo, množství a stáří trhlin, je­jich vzhled, tvar, rozměry (délku a šířku) a také průběh. Průzkum musí vést k odhalení možné příčiny vzniku trhlin a také pohybu v nich. Pokud totiž má být trhlina charakterizována jako aktivní, musí její sledování trvat minimálně šest měsíců až jeden rok.

Jakmile se objeví jakýkoli pohyb, pak už se trhlina považuje za aktivní. Záznamy sestavené do grafu nebo tabulky se vyhodnotí a na jejich základě se navrhne vhodný způsob sanace. Ohrožené konstrukce nebo části stavby je však třeba neprodleně zabezpečit - např. omezením provozu nebo provizorní sanací. Poté následují radikálnější řešení.

Stupně poškození objektu

0) bez viditelného poškození, funkčnost objektu zůstává zachována
první známky poškození, trhliny o šířce do 1 mm na styku stavebních prvků
1) lehká rozrušení, trhliny o šířce do 5 mm v omítce, příčkách, komínovém zdivu, dochází k opadávání omítky či uvolnění krytiny
2) střední rozrušení s vážnými škodami, stabilita není ohrožena, trhliny širší 5 mm v příčkách i nosných zdech, opadávání krytiny a částí komínů
3) značné rozrušení s nebezpečnými škodami, trhliny v nosných zdech a překladech ohrožující jejich statickou funkci, zřícení příček výplňového zdiva, trhliny v pros­tém betonu, porušení stability
4) úplné rozrušení a destrukce, zřícení cihelných staveb nebo jejich částí s hlavními nosnými prvky, trhliny v železobetonu

Typy trhlin

- z hlediska pohybu: aktivní a pasivní
- z hlediska návaznosti: neškodné (vzhledové) a závažné (většina trhlin aktivních a široké trhliny pasivní)
- podle původu (způsobu namáhání): tahové - rozevřené s neporušenými okraji; tlakové - charakteristické drcením materiálu a odlupováním omítky; smykové - s posunem částí zdiva a porušenými okraji zdiva v místě trhliny

Zpevňování zdiva a svahů

Ke „spárování“ trhlin a prasklin se používají speciální směsi, tmely a pryskyřice. O jejich aplikaci musí rozhodnout odborník.V oblasti pozemního stavitelství je zpevnění nedílnou součástí sanací a rekonstrukcí objektů. K trvalé nebo definitivní sanaci se používají metody zatmelení, injektování, stehování, oplášťování a torketování, stažení ocelovými táhly nebo předpjatými lany či pomocí prutů z vysokopevnostní oceli. Ke stabilizaci svahů a opěrných zdí se kromě jiného používají speciální celozávitové kotevní tyče, opatřené po celé délce průběžným závitem. Vyrábějí se v různých průměrech z ocelí různých mechanických vlastností. K hlavním přednostem patří vysoká únosnost a variabilita.

Příslušenství CKT sestává z šestihranných matic s kulovou dosedací plochou, roznášecích plochých nebo kalotových podložek, speciálních spojníků umožňujících nastavování, zaváděcích adaptérů pro upínání kotevních tyčí lepením atd. Podrobnější informace získáte u specializovaných firem - např. Stako, s. r. o.

text: Petr Saulich, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem