Elektronika patří neodmyslitelně k běžnému standardu bydlení. Její zapojení do řízení provozu domu otevírá nové možnosti zejména při úsporách energie.

Pojem „inteligentní" technologie už dávno není odkazem na díla scien­ce-fiction, ale lze se s ním setkat v každodenním provozu domu či bytu. Stále více zařízení lze programovat nebo dálkově ovládat a fyzická účast člověka je při tomto procesu stále méně nutná. Zvlášť bydlení a provoz domu je pro uplatnění takových inteligentních řešení širokým polem působnosti. Při propojení různých systémů a jejich centrálním řízení lze vytvořit „inteligentní" dům, kte­rý je výrazem snahy o co největší pro­pojení elektroniky, moderních materiálů a techniky. Kromě zjednodušení ovládání přístrojů je cílem racionální ekonomicko-ekologické chování a ve výsledku například i výrazné úspory financí při provozu domu.

Racionální využití tepla

Oblastí, kde inteligentní technologie na­cházejí stále větší uplatnění, jsou stále potřebnější úspory energií při provozu domu či bytu. Za jednoduché „inteligentní" zařízení můžeme označit už sa­motný systém ovládání teploty termosta­tem, moderní technologie ale nabízejí mnohem zajímavější a účinnější možnosti. Cílem je co nejefektivnější vy­uží­vání tepla k vytápění a k ohřevu užitkové vody.

Elektronika může zajistit racionální řízení teploty v celém domě (ADP CZ).Pro zvýšení účinku a širší možnosti úspor je vhodné kombinovat v topném systému více zdrojů energie - kromě hlav­ního zdroje (plynový kotel nebo te­pelné čerpadlo) např. solárně termické kolektory. Žádoucího efektu lze dosáhnout díky centrálnímu řízení systému, kte­rý pracuje jednak s ovládacími prvky, jednak s aktuálními informacemi, jako je vnější teplota, intenzita slunečního svitu apod. Základ systému přitom tvoří ří­dicí jednotka, která rozhoduje o tom, kte­rý zdroj tepla bude aktuálně efektivní využít. V případě rozhodnutí pro solární energii se použije cirkulace teplonosného média v solárních panelech, pokud ne­ní dostatek slunečního záření, využije systém tepelné čerpadlo.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Speciální software

Řídicí jednotka pracuje se soustavou čidel a ovládacích prvků a je napojena na všechny spotřebiče a zdroje tepla a neustále vyhodnocuje a zaznamenává signály, z toho pak vychází pokyny pro regulaci podle nastaveného programu zdroje a spotřebiče. Optimální chod podporuje speciální software, čidla mohou být umístěna v obytném prostoru, venku ane­bo kombinovat údaje z obou prostředí. Díky získaným datům lze potom na­příklad v jednotlivých místnostech na­stavit teplotu pro daný čas, zjistit, kde v domě dochází k největším tepelným ztrátám, ale i ovládat topení a jeho regulaci dálkově přes internet nebo mobilním telefonem.

Jako vhodné se v poslední době ukazuje zařazení dat získaných z vnějších neboli ekvitermních čidel, která umožňují mnohem citlivěji reagovat na změny teploty a tepelné ztráty domu. Tento typ regulace neovlivňuje zdroj tepla, ale požadovanou teplotu topné vody ve vztahu k ven­kovní teplotě. Úspora energie vzniká díky snižování výkonu topné soustavy, tepelná pohoda v interiérech se přitom zlepšuje.

Inteligentně se světlem

S úsporou energie, v daném případě elektrické, souvisí osvětlení domu. I v tomto směru dokáže inteligentní technologie přinášet výsledky, nejde ale jen o úspory. Díky ovládání celého systému centrální jednotkou se také může zvýšit komfort i estetika bydlení. Pokud je na prvním místě šetrnost, lze v místnostech, které obyvatelé domu navštěvují jen sporadicky - sklep, šatna a podobně - umístit čidla reagující na pohyb. Ta pak automaticky zapínají a vypínají osvětlení. Zvyšuje se tak komfort - odpadá nutnost hledání vypínačů v šeru nebo ve tmě i starost o to, zda někdo ve sklepě nenechal rozsvíceno.

Hygiena a bezpečnost

Teplotní čidla předávají informace do centrální jednotky Kobra (ADP CZ).Elektronické ovládání svítidel také může přispívat lepší hygieně - osvětlení obytných místností lze programovat tak, že se světlo zesiluje postupně s venkovním stmíváním. Takový způsob je citlivější k lidskému zraku a navíc prodlužuje životnost světelných zdrojů. Také noční pohyb v domě může být díky elektronice příjemnější a bezpečnější. V centrální jednotce lze nastavit režim, kdy se světla rozsvěcují jen v reakci na pohyb osob na vybraných trasách v domě - třeba obvyklou cestou do koupelny nebo na toaletu - a také intenzitu lze pro tento účel nastavit nižší.

Samostatnou kapitolu tvoří ovládání venkovního osvětlení, díky němuž lze zvýšit bezpečnost pohybu v okolí domu, ale také dosáhnout zajímavých efektů. Inteligentní centrum řízení domu může také s pomocí osvětlení přispět k bezpečnosti domu během delší nepřítomnosti obyvatel. Jde o tak zvanou simulovanou přítomnost, kdy se automaticky v určitých časech rozsvěcuje v domě světlo, což v náhodném pozorovateli vyvolá dojem, že dům je obýván.

I větrat lze chytře

Značných úspor a zároveň pohodlí lze dosáhnout propojením větracích systémů s „chytrou" elektronikou. Řešením pro dobře izolované a vzduchotěsné stavby je nucené větrání s rekuperací tepla. Montáž vzduchotechniky nuceného větrání ale není vhodná pro každý dům a někdy její instalace ani není možná. Ani tak ale není nutné vzdávat se komfortu a úspor spojených s „inte­li­gentním" větráním.

Jednu z možností nabízí podtlakový systém větrání, který kromě přivádění čerstvého vzduchu do obytných místností umožňuje udržování stabilní vlhkosti, teploty a přináší i zmiňované úspory energie. Základ tvoří malé lokální ventilátory, které díky čidlům reagují na hodnoty vlhkosti a teploty vnitřního prostředí. Úroveň větrání je pak optimální a tepelné ztráty jsou sníženy. Moderní podtlaková zařízení pro inteligentní větrání dosahují úspory až 50 % větracího tepla.

Elektronický hlídač

Na centrální řídicí systém domu lze napojit i další elektronicky ovládaný systém větrání, který pracuje přímo s okny. Na nich jsou namontovány servomotory, jež mohou okna přivírat nebo otevírat podle zadaných pokynů. Potřebné údaje systém dostává z vnitřních i venkovních čidel, takže je možné například naprogramovat dočasný průvan otevřením protilehlých oken v horkém období, anebo automatické zavření oken, pokud začne pršet.

Důležitou roli může automatický systém sehrát při zabezpečení domu. O simulaci přítomnosti v domě již byla řeč, existují ale i jiná rizika a potřeby. Moderní zabezpečovací zařízení může pracovat s detektory nejrůznějších typů. Například infračervený stropní detektor se zorným úhlem 360° může monitorovat veškerý nežádoucí pohyb v interiéru a hlásit jej majiteli nebo rovnou na dispečink bezpečnostní služby.

Falešným poplachům zabrání kombinace infračerveného s mikrovlnným detektorem - informace o „vetřelci" je relevantní, jen pokud pohyb hlásí oba detektory. Chovatelé zase předejdou falešným poplachům, pokud instalují speciální detektory, které ignorují pohyb domácích zvířat. Systém lze doplnit o detekci tříštění skla, zaplavení a kouře. Celkovou kontrolu domu zajistí detektory úniku vody a plynu.

Řízení na dálku

Podmínky lze naprogramovat i na dobu nepřítomnosti obyvatel (Siemens).V době nepřítomnosti lze také nastavit další funkce péče o dům, například kropení trávníku. Nemusí přitom jít jen o krátkodobé záležitosti, automatika se o zeleň postará i v době delší dovolené. Pokud disponuje vnějšími čidly a příslušným programem, lze zajistit spuštění závlah, až když půda vyschne pod určitou hranici. Podobně je možné zajistit péči o zelenou střechu. U bazénu zase můžeme naprogramovat jeho vyhřívání před návratem obyvatel domu, nebo jeho zakrývání v době nepříznivého počasí.

Zajímavé možnosti nabízí i řízení domu na dálku. Jak takové řízení a kontrolu vykonávat? Při pobytu mimo domov k to­muto účelu využíváme speciální telefon. Přístroj se automaticky ozve majiteli na zadané číslo vždy, když se v domě odehraje něco mimořádného či nežádoucího - je vybaven teplotními a zvukovými čidly a majitel se tak dozví jak o požáru nebo vloupání, tak například o výpadku topení.

Hlasový modul

Telefon v závislosti na typu události a podle zadání zvolí odpovídající předtočený vzkaz, který pustí majiteli do sluchátka. Hlasový modul umožňuje realizovat i pří­mé hlasové spojení s poplachovým přijímacím centrem k ověření poplachových přenosů. Přístroje mohou být také vybaveny vlastním akumulátorem, který umož­ňuje autonomní provoz i při výpadku sítě po dobu čtyřiadvaceti hodin.

Dům je možné na dálku řídit a monitorovat i s pomocí obyčejného mobilu nebo internetového rozhraní. Do zařízení, které má být ovládáno či monitorováno, je začleněn modul, který do­káže komunikovat se sítí GSM, na který navazuje ovládací zařízení. Trh nabízí již speciální zařízení vybavená hardwarovým GSM modulem, začleněná přímo do výrobku, který má být ovládán.

Kontrola nebo řízení se pak provádí prostřednictvím volání (prozvonění), ale i prostřednictvím SMS zpráv s definovaným textem. Nejširší uplatnění mají tyto systémy při dálkovém ovládání elektrických spotřebičů - např. před návratem z dovolené v zimě můžeme takto spustit vytápění a nastavit je na potřebnou teplotu, rozsvítit venkovní osvětlení apod.

autor: David Daniel, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem