Starost o vodu je v dnešní době prvořadá. Na jedné straně se potýkáme s obdobími sucha, na druhé straně se stále častěji setkáváme s povodněmi. Je proto nezbytné začít s vodou cíleně hospodařit, abychom obě tyto hraniční situace eliminovali. Hospodaření s dešťovou vodou je vlastně souhrnem technických řešení, která snižují rychlost a množství vody odtékající do vodních toků a kanalizace. Nejvhodnější jsou opatření, která jsou provedena přímo tam, kde voda spadne.